mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Вопросы пресс-службы

Список НПА по предметному тесту Закон КР «О средствах массовой информации» Вопросы по предметному тесту 1.Что из нижеперечисленного относится к средствам массовой информации 2. Допускается ли цензура средств массовой информации 3.На основе какого документа работают органы средств массовой информации 4.Кому принадлежит право на учреждение средств массовой информации 5.Допускается ли учреждение государственными органами средства массовой информации совместно с общественными объединениями 6.Укажите срок рассмотрения заявления соответствующим государственным органом по регистрации средства массовой информации 7.Какая информация должна содержатся в заявлении о регистрации средства массовой информации 8.В каких случаях возможно прекращение деятельности средства массовой информации 9.Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать 10.Сколько времени должны хранить редакции телерадиовещания материалы передач после выхода в эфир 11.Какие теле- и радиопередачи должны фиксироваться в журнале регистрации передач 12.Сколько времени хранится журнал регистрации телепередач со дня последней записи в нем 13.Кто вправе приостановить распространение продукции средства массовой информации 14.Допускается ли редактирование читательских писем при их публикации 15.Кто вправе обязать органы массовой информации опубликовать отклоненный редакцией или учредителем материал 16.В течение какого периода времени средства массовой информации должны опубликовать опровержение, в случае обнародованных сведений, не соответствующих действительности 17. В каких случаях гражданин или организация вправе требовать от органа средства массовой информации опровержения обнародованных сведений 18. Орган средства массовой информации не вправе 19.Под каким материалом журналист имеет право снять свою подпись 20.В средствах массовой информации не допускается 21.Несет ли орган средства массовой информации ответственность, в случае если сведения являются дословным воспроизведением публичных выступлений

Маалымат кызматы боюнча суроолор

Предметтик тест боюнча ЧУА тизмеси «Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө» КР Мыйзамы Предметтик тест боюнча суроолор 1.Төмөндө саналгандардын кайсынысы жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү? 2. Жалпыга маалымдоо каражаттарында цензурага жол берилеби? 3. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын органдары кайсы документтин негизинде иштейт? 4. Жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүү укугу кимге таандык? 5. Мамлекеттик органдар коомдук бирикмелер менен биргеликте жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө жол берилеби? 6. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо боюнча тийиштүү мамлекеттик орган тарабынан арызды кароо мөөнөтүн көрсөткүлө? 7. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жөнүндө арызда кандай маалыматтар камтылышы керек? 8. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтотуу кайсы учурларда мүмкүн? 9. Мезгилдүү басма сөздүн ар бир чыгарылышы камтышы керек: 10. Телерадиоберүүлөр редакциялары эфирге чыккандан кийинки берүүлөр материалдарын канча убакыт сакташы керек? 11. Берүүлөрдү каттоо журналына кандай теле- жана радиоберүүлөр белгилениши керек? 12. Телеберүүлөрдү каттоо журналы ага акыркы жазууну жүргүзгөн күндөн кийин канча убакыт сакталышы керек? 13. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын продукциясын таратууну токтотууга ким укуктуу? 14. Окула турган каттарды жарыялоодо аны редактирлөөгө жол берилеби? 15. Редакция же түзүүчү тарабынан баш тартылган материалды жарыялоого жалпыга маалымдоо органдарын ким милдеттендирүүгө укуктуу? 16. Чындыкка төп келбеген материалдарды жарыялаган учурда, жалпыга маалымдоо каражаттары убакыттын кайсы мезгили ичинде аны жокко чыгаруу жөнүндө жарыялашы керек? 17. Кайсы учурларда жаран же уюм жалпыга маалымдоо каражаттарынын органдарынан жарыяланган маалыматтарды жокко чыгарууну талап кыла алат? 18. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын органы укуктуу эмес: 19. Кайсы материалда журналист өзүнүн атын атабоого укуктуу? 20. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жол берилбейт: 21. Эгерде маалыматтар элдик чыгып сүйлөөлөрдүн сөзмө-сөз көчүрмөсү болсо жалпыга маалымдоо каражаттарынын органы жоопкерчилик тартабы?