mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө бааларды аныктоо усулу (туруктуу техникалык көзөмөлдөө)

1-Тиркеме

2017-жылдын 6-июлу № 226

Кыргыз Республикасынын Транспорт

жана жол министрлигинин буйругуна

 

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө бааларды аныктоо усулу (туруктуу техникалык көзөмөлдөө)

«Автомобиль жолдору жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 39-2-беренесине ылайык жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө  (туруктуу техникалык  көзөмөлдөө) негизги баалар өзгөчө каражаттарды пландаштырууда колдонулат.

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө бааларды аныктоо усулу (мындан ары – Усулу) жол боюнча кеңеш берүү кызматына пландаштырылган каражаттардын эсеп-кысабынын тартибин бекитет.

Жол боюнча кеңеш берүү кызматына бааларды эсептөөдө төмөндөгүлөр колдонулат:

— курулуштагы ченемдик документтер (Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдер жана эрежелери) КРЕР-2015 Автомобиль жолдору № 27;

— «Жол иштеринин түрлөрү боюнча туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө (жол боюнча кеңеш берүү кызматы) убакытты чыгымдоонун ченеминин» (мындан ары – Ченемдер) ушул  усулуна тиркеме.

Эсептөөнүн тартиби:

Жол боюнча кеңеш берүү кызматы жүргүзүлө турган жол иштеринин пландаштырылган түрлөрүн ченем боюнча табабыз жана  ушул иштин түрүнө (ченөөчү) аныкталган көлөмгө эмгек чыгымынын (саат менен)  ченемин жана жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымынын ченемин аныктайбыз (таблицада жол иштеринин түрлөрүнө эмгек чыгымынын пайызы катары көрсөтүлгөн).

Пландаштырылган жол иштерине убакыттын эмгек чыгымынын ченемин пландаштырылган жол иштеринин көлөмдөрүнө ылайык келтиребиз ( Мисалы: Ченөөчү — 1000 м2,пландаштырылган жол иштеринин көлөмү -2000м2, убакыттын көлөмү – 10 саат.  Көлөмгө ылайык келтирүү: 2000м2:1000м2*10 = 20 саат).

Эгерде жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымынын ченеми  тиешелүү таблицада бир канча позицияда көрсөтүлгөн болсо, анда алардын суммасын төмөндөгүдөй (мисалы: 30%+10%=40%) деп эсептейбиз.

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымынын ченеми саат менен эсептелет, жол иштеринин пландаштырылган көлөмүнө эмгек чыгымын жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнүн эмгек чыгымына көбөйтүү жолу пайыз түрүндө чыгарылат  (мисалы: 20 саат*40%= 8саат).

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө  эмгек чыгымынын саат менен эсептелген ченемин инженер-кеңешчинин орточо сааттык коюмуна көбөйтөбүз (мисалы: инженер-кеңешчинин орточо сааттык коюму – 50 сом. Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымдары сом менен 8саат*50сом=400сом).

Юридикалык жактардын айлык акыларынан социалдык төлөмдөргө чегерүүлөрдү эсепке алабыз (мисалы: 400сом*17,25%=69сом).

Транспорттук чыгымдарга, лабораториялык тесттерге, байланышка жана башка жардамчы жумуштарга кошумча чыгымдарды инженер-кеңешчинин айлык акысынын 50% өлчөмүндө эсепке алабыз  (мисалы: 400сом*50%=200 сом).

Кошумча наркка жана сатууга салынган салыкты эсепке алабыз  (мисалы: 600*12%+600*2%=93,66сом).

Пайда алуунун 8% чегинде эсепке алабыз(мисалы: 600*8%=48 сом).

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө бааларды аныктоо усулуна үлгү:

«6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууда» туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен каражаттардын көлөмүн аныктоо.

Туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен убакыттын чыгымдарынын Ченеминде (1-Тиркеме), жол иштеринин ылайыктуу түрүн көрөбүз, б.а., «Ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусу». Асфальтбетон аралашмасын даярдоо үчүн майда шагыл таштардын 2,5-2,9 т/м3 (код 27-06-020-1) тыгыздыктагы материалы колдонулат.

Тиешелүү таблицанын  «27-06-020-1» мамычасында  «Эмгек чыгымдары»  жөнүндөгү саптын кесилишинде жол иштеринин бул түрүнө кеткен эмгек чыгымдарынын ченемин  табабыз – 19,08 саат.   Жол иштеринин ар бир түрүнө «Өлчөгүчтөр» көрсөтүлгөн, б.а., эмгек чыгымдары иштин кайсы көлөмүнө эсептелинген.

Бул учурда «Өлчөгүч» 1000 м2 барабар 6500 м2 эмгек чыгымдарын алуу үчүн иштин бул көлөмүн «Өлчөгүчкө» бөлүү зарыл:

6500:1000 = 6,5;

Биздин жол иштери үчүн эмгек чыгымдарынын Ченеми:

19,08 с * 6,5 = 124,02  саатка барабар болот.

124,02 саат  — «6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууга» кеткен эмгек чыгымынын ченеми.

Андан ары  Таблица боюнча туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен эмгек чыгымдарын табабыз. Бул учурда туруктуу көзөмөлдөөгө катышат:

— инженер жолчу  — жол иштерине кеткен эмгек чыгымдарынын убактысынын 40%;

— инженер топограф — 40%;

— жана жардамчы кызматкерлер  — 30%.

Баардыгы жол иштеринин түрүнө кеткен эмгек чыгымдарынын убактысынын 110% : 124,02*110% = 136,42 саат.

— «6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууну» туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө баардыгы болуп 136,42 саат кетээрин аныктадык.

Үлгү үчүн биз инженер-консультанттын орточо сааттык ченемин 50 сомго барабар деп колдонобуз, анын ичине киреше салыгы жана жеке адамдар  социалдык камсыздандырууга  төлөгөн төлөмдөр кирет.

136,42*50сом = 6821 сом.

Юридикалык жактардын социалдык төлөмдөр боюнча төгүүлөрүн эсепке алуу үчүн, алынган суммага айлык акынын17,25 % кошобуз.

6821*17,25% = 1176,6 сом

6821+1176,6 = 7997,6 сом

кошумча чыгымдарды эсепке алуу менен:

6821 *50% = 3410,5 сом

6821+ 3410,5 = 10231,5 сом

 

НДС (12%) жана сатуудан алынган салык (2%) эсепке алуу менен:

(6821 + 7997,6) *12% + (6821+7997,6) *2% = 2074,4 сом.

 

8% чегинде рентабелдүүлүктү эсепке алабыз:

(6821+7997,6)  *8% = 1185,5 сом.

Баардыгы:   6821+7997,6+10231,5+2074,4+1185,5= 28310 сом

Бул үлгүдө «6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууну» туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө баардыгы болуп 28310 сом суммасына барабар каражаттардын көлөмү кетээри аныкталды.

Кыргыз Республикасында жол боюнча кеңеш берүү кызматынын сатып алуусунда каражаттарды үнөмдөө максатында, автомобиль жолдорунун долбоор баардык наркынан жергиликтүү компанияларга 1,4% түзөт.

Жогоруда көрсөтүлгөн үлгүдө аныкталган: 28310*1,4% = 396,3 сом.

 

  Тиркеме 2

КР Транспорт жана жол мимнистрлигинин
2017-жылдын 6-июлу № 226

буйругу менен бекитилген

 

ТУРУКТУУ ТЕХНИКАЛЫК КӨЗӨМӨЛ ЖҮРГҮЗҮҮГӨ КЕТКЕН УБАКЫТ НОРМАСЫ

(ЖОЛГО КОНСУЛЬТАНТИВДИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ)

ЖОЛ ИШИНИН ТҮРҮ

1.   БӨЛҮМ.

ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ  ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Бөлүм 1.1. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК ОРГАНИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-01-001Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты бекитүү

 

Ченеми:негизи же жабдуусу 1000 м2

Бир катмардуу негиздүү жана жабылышын 20 см калындыктагы топуракты бекитүү, битум (битумдук эмульсия) менен аралшкандан кийин:

27-01-001-01   илинүүчүфрезалар менен

27-01-001-02   автогрейдерлер менен

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-01-001-01 27-01-001-02
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 10,98 11,57
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

 

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

Таблица КРЕР 27-01-002Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун куруу

Ченеми:негизи же жабылышы1000 м2                      

Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун 15 см калыңдыкта автогрейдер менен даярдоо:

27-01-002-01         кумдуу, суукумдуу топурактан

27-01-002-02         шагыл, кум-шагыл, шагыл(кум-шагыл)-кумдуу жана кумдуу майда таш аралашмалардан

Ресурстуншифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-01-002-01 27-01-002-02
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 6,34 6,34
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

Бөлүм 1.2. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗИН ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

 

Таблица КРЕР 27-01-003Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырыпбекитүү

 

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

 

27-01-003-01 Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырып бекитүү

 

 

Ресурстун шифри  

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги. 27-01-003-01
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 20,46
       Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

 

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 27-01-004 Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта куруу.

 

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта автогрейдер менен куруу:

27-01-004-01  кумдуу, суукумдуу топурактан,

27-01-004-02шагыл, кум-шагыл, шагыл(кум-шагыл)-кумдуу жана золошлак аралашмалардан,

Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта профилировщик менен куруу:

27-01-004-03    кумдуу, суукумдуу топурактан

27-01-004-04    шагыл, кум-шагыл, шагыл (кум-шагыл)-кумдуу жана золошлак аралашмалардан

 

Ресурстун шифри  

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги. 27-01-004-01 27-01-004-02 27-01-004-03 27-01-004-04
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 7,14 7,14 21,12 21,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

БӨЛҮМ. 2.СУУ ТОПТООЧУ ЖАНА ДРЕНАЖДЫК КУРУЛУШ

Таблица КРЕР 27-02-001Дренаждарды куруу

 

Ченеми:дренаждын 100 м

Узунунан кеткен дренаждарды, жолдун жүрүүчү чети менен же бекитилүүчү тилкелердин бою менен куруу:

27-02-001-01     асбесттик-цементтик түтүктөрдөн

27-02-001-02     түтүкфильтирлерден

Туурасынан кеткен дренаждарды куруу:

27-02-001-03     бир жактуу чыгаруу менен

27-02-001-04     эки жактуу чыгаруу менен

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-001-01 27-02-001-02 27-02-001-03 27-02-001-04
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 11,45 20,30 14,72 19,77
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

 

%

%

 

10

10

 

10

10

 

10

10

 

10

10

Таблица КРЕР 27-02-002Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү:

Ченеми:төгүү 100 м

27-02-002-01     Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-002-01
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 12,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

 

%

 

10

10

Таблица КРЕР 27-02-003Жолдун жээгинен сууну агызуучудренаждардын воронкаларынкуруу

Ченеми:100 мворонка

27-02-003-01       Жолдун жээгинен сууну агызуучу дренаждардын воронкаларын куруу:

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-003-01
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 15,82
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

 

%

 

10

10

Таблица КРЕР 27-02-004Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.

Ченеми:100 м лоток

27-02-004-01    Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-004-01
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 25,3
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

 

%

 

10

10

Таблица КРЕР 27-02-005Суу топтоочу курулуштарды узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.

Ченеми:100 м3лоток

27-02-005-01    Суу топтоочу курулуштардын узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-005-01
  Эмгектин убакыт чыгымы саат 33,78
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

 

20

10

5

       

Таблица КРЕР 27-02-006Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу

Ченеми:1 кудук

Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу:

27-02-006-01   бетондон

27-02-006-02   темир бетондон

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-006-01 27-02-006-02
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: саат 6,45 6,53
  — жол инженери; % 5 5
  -инженер топограф;

— жардамчы адистер;

% 5

5

5

5

         

Таблица КРЕР 27-02-007Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу

Ченеми:1 м3

27-02-007-01  Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу

.

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-007-01
  Эмгектин убакыт чыгымы на саат 5,42а
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

 

5

5

5

       

Таблица КРЕР 27-02-008Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу

Ченеми:1 гасител

27-02-008-01    Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу.

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-008-01
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: саат 3,04
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

% 5

5

5

Таблица КРЕР 27-02-009Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.

Ченеми:10 м2бекемдөө

27-02-009-01    Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-009-01
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 6,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

 

5

5

5

Таблица КРЕР 27-02-010Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.

Ченеми:100 м

Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.

27-02-010-01     цемент-бетон жабууларында

27-02-010-02     жабуулардын башка түрлөрүндө

Табигый борттук таштарды орнотуу:

27-02-010-03     цемент-бетон жабууларында

27-02-010-04     жабуулардын башка түрлөрүндө

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-010-01 27-02-010-02 27-02-010-03 27-02-010-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 10,59 13,73 30,35 63,84
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

% 5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

 

Таблица КРЕР 27-02-011Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.

Ченеми:100 м

27-02-011-01 Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-011-01
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 79,16
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

% 20

5

5

 

 

 

Таблица КРЕР 27-02-015Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.

Ченеми:100 м

Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.

27-02-015-01 туташтырылган участкада (түз жана радиус түрүндө)

27-02-015-02 түз участкада

27-02-015-03 радиус түрүндөгү участкада

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-02-015-01 27-02-015-02 27-02-015-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 2,43 2,09 3,64
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

% 10

5

10

5

10

5

 

 

 

 

 

БӨЛҮМ. 3. АСФАЛЬТОБЕТОН ЖАНА КАРА ЩЕБЕНЬ (ШАГЫЛ) ЖАБДУУСУН ЖАНА НЕГИЗИНДАЯРДОО (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

 

Бөлүмчө 3.1. ПРОФИЛДИН НЕГИЗИН ОҢДОО

Таблица КРЕР 27-03-001Шагыл менен майда таш негиздеринин профилин оңдоо.

Ченеми:1000 м2

Шагылдардын негиздеринин профилин оңдоо:

27-03-001-1       жаны материалды кошуу менен

27-03-001-2       жаңы материалды кошпостон

Шагыл негиздеринин профилин оңдоо:

27-03-001-3       жаны материалды кошуу менен

27-03-001-4       жаңы материалды кошпостон

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-001-01 27-03-001-02 27-03-001-03 27-03-001-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 36,52 20,95 22 8,08
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

10

10

5

10

10

5

10

10

5

10

10

5

Таблица КРЕР 27-03-002Кум-шагыл негиздеринин жана жабууларынын профилин оңдоо

Ченеми:1000 м2

27-03-002-01    Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен жеринде жаны материалдарды кошуу менен

Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен жеринде эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу менен:

27-03-002-02   30 % чейин

27-03-002-03   50 %чейин

27-03-002-04   75 %чейин

Негизи же жабылышы 16см болгон эки катмардан турган кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-05   30 %чейин

27-03-002-06   50 %чейин

27-03-002-07   75 %чейин

27-03-002-08    Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу

 

Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-09   30 %чейин

27-03-002-10   50 %чейин

27-03-002-11   75 %чейин

Негизи же жабылышы 16см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-12   30 %чейин

27-03-002-13   50 %чейин

27-03-002-14   75 %чейин

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-002-01 27-03-002-02 27-03-002-03 27-03-002-04 27-03-002-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 11,25 11,86 11,67 11,4 24,14
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

-жол инженери;

-топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-002-06 27-03-002-07 27-03-002-08 27-03-002-09 27-03-002-10
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 23,76 23,30 15,89 16,50 16,38
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги.   27-03-002-11 27-03-002-12 27-03-002-13 27-03-002-14
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат   16,08 33,15 32,76 32,30
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-топограф инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

%

   

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 27-03-003Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы өзгөргөн мезгилде27-003-002 таблицасына корректировка кылуу нормасы

Ченеми:1000м2

27-03-003-01  Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде

27-003-002-01 таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя.

Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилд

таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя

27-03-003-02    27-03-002-2; 27-03-002-5

27-03-003-03    27-03-002-3;  27-03-002-6

27-03-003-04    27-03-002-4;   27-03-002-7

Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде таблицасына

27-03-003-05  кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя27-03-002-8.

Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасы;

27-03-003-06      27-03-002-9; 27-03-002-12

27-03-003-07      27-03-002-10; 27-03-002-13

27-03-003 –08      27-03-002-11; 27-03-002-14

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-003-01 27-03-003-02 27-03-003-03 27-03-003-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 2,19 1,99 1,80 1,60
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-003-05 27-03-003-06 27-03-003-07 27-03-003-08
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 2,73 2,63 2,44 2,24
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

             

 

Таблица КРЕР 27-03-004Асфальтбетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу.

Ченеми:100 т аралашма

Асфальт-бетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу:

27-03-004-01   асфальт-бетонду төшөгүчтү колдонуу менен

27-03-004-02   асфальт-бетонду төшөгүчтү колдонбостон

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-004-01 27-03-004-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 21,5 22,42
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%.

%

%

40

50

20

40

50

20

 

Таблица КРЕР 27-03-005Ысык асфальтбетон аралашмасын менен аң- чөнөктөрдү өндоо (Ямочный ремонт)

 

Ченеми:100 м2аныкталган оңдоочу аянты

Эски катмарды талкалоо менен:

Ысытылган асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 5 см аң чөнөктөрдү оңдоо

 

27-03-005-001   Оңдолуучу бир жердеги чуңкур 1м2 чейин

27-03-005-002   Оңдолуучу бир жердеги чуңкур2 м2чоң

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Олчоо бирдиги. 27-03-005-01 27-03-005-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 13,72 18,21
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

-вспомогательный  персонал;

%

%

30

15

30

15

 

 

2. Бөлүмчө.  КУРУЛМАЛАРДЫ БУЗУУ

Таблица КРЕР 27-03-008Жабууларды жана негиздерди бузуу

Ченеми:100 м3 конструкциялар

Жабууларды жана негиздерди бузуу:

27-03-008-01   шагыл таштан төшөмө жол

27-03-008-02   шагылдан

27-03-008-03   кара шагылдан

27-03-008-04   асфальт-бетондон

27-03-008-05   цемент-бетондон

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-008-01 27-03-008-02 27-03-008-03 27-03-008-04 27-03-008-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 6,71 1,63 2,35 15,22 5,91
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5

Таблица КРЕР 27-03-009Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен кесүү.

Ченеми:100 м2

Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен  фрезанын барабанынын туурасы1000 мм, калыңдыгы:

27-03-009-01   5 см

27-03-009-02   10 см

Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен  фрезанын барабанынын туурасы2000 мм, калыңдыгы:

27-03-009-03   5 см

27-03-009-04   10 см

27-03-009-05   15 см

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-009-01 27-03-009-02 27-03-009-03 27-03-009-04 27-03-009-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 2,27 3,77 0,75 0,97 1,21
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5

Таблица КРЕР 27-03-010Борттук таштарды бузуу

Ченеми:100 м

Борттук таштарды бузуу:

27-03-010-01   бетондук негизде

27-03-010-02   шагылдык негизде

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-010-01 27-03-010-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 2,10 1,55
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 5 5

Таблица КРЕР 27-03-011Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Ченеми:100 м2

Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын

үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм

болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү:

27-03-011-01   5 см

27-03-011-02   10 см

27-03-011-03   15 см

27-03-011-04   20 см

27-03-011-05   25 см

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-011-01 27-03-011-02 27-03-011-03 27-03-011-04 27-03-011-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,48 0,79 1,24 2,03 3,51
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5

Таблица КРЕР 27-03-012Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын

үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм

болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү:

27-03-012-01              до 5см

27-03-012-02              до 10см

27-03-013-03              до 15см

27-03-012-04              до 20см

27-03-012-05              до 25см

27-03-012-06              до 30см

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-012-01 27-03-012-02 27-03-012-03 27-03-012-04 27-03-012-05 27-03-012-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,31 0,5 0,77 1,21 1,6 2,21
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5 5

 

Таблица КРЕР 27-03-013А жана Б типтеги Iмаркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын

туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.:

27-03-013-01              до 5см

27-03-013-02              до 7см

27-03-013-03              до 10см

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-013-01 27-03-013-02 27-03-013-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,66 0,90 1,27
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 5 5 5

 

 

 

Таблица КРЕР 27-03-014А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен барабанынын туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 200м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-01              до 3см

27-03-014-02              до 5см

27-03-014-03              до 7см

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 100м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-04              до 3см

27-03-014-05              до 5см

27-03-014-06              до 7см

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 50м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-07              до 3см

27-03-014-08              до 5см

27-03-014-09              до 7см

 

Ар бир 100 м которулуп жылганга үстунө кошумча кошулат же алынат:

 

27-03-014-10           27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03

27-03-014-11           27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06

27-03-014-12           27-03-014-07 27-03-014-08, 27-03-014-09

 

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-014-01 27-03-014-02 27-03-014-03 27-03-014-04 27-03-014-05 27-03-014-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,62 1,02 1,42 0,69 1,09 1,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5 5

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-03-014-07 27-03-014-08 27-03-014-09 27-03-014-10 27-03-014-11 27-03-014-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,84 1,24 1,64 0,01 0,03 0,05
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5 5

 

 

 

 

 

 

БӨЛҮМ.4. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТЕГИЗДӨӨ, ТӨШӨӨ

4.1. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ТЕГИЗДЕП ТӨШӨӨ

Таблица КРЕР 27-04-001Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу

Ченеми:100 м3 (тыгыз денесинде)

Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу:

27-04-001-01   кумдан

27-04-001-02   кум-майдаташ аралашмасынан, күкүмүнөн

27-04-001-03   даммалык чыгарылган болот эритилген шлактардан

27-04-001-04   шагылдан

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-001-01 27-04-001-02 27-04-001-03 27-04-0010-4
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 10,86 11,32 19,23 17,54
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — топограф инженери; % 15 15 15 15

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ШАГЫЛ ЖАНА КУМ-ЩЕБЕНь АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

 

Таблица КРЕР 27-04-003Кум-щебень майдаташ аралашмасынан же шагыл-кум аралашмасынан негиздерди жана жабууларды куруу.

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

Негиздерин жана жабууларын кум-шагыл майдаташтын аралашмасынан куруу:

27-04-003-01   бир катмардуу калыңдыгы12 см

27-04-003-02   эки катмарлуу астыңкы катмары калындыгы12 см

27-04-003-03   эки катмардуу жогорку катмары10 см

27-04-003-04   жабуусунун айчык түспөл профилдүү жолдун огу боюнча катмары12 см

Негиздерин жана жабууларын кум-шагыл майдаташтын аралашмасынан куруу:

27-04-003-05  бир катмарды үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и

С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-0030-6 эки катмардын астыңкы катмарын үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-003-07 эки катмардын үстүңкү катмарын үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-003-08 калыңдык катмары 1 см өзгөрсө  үстүнө кошумча кошулат же алынат:

27-04-003-05 ден 27-04-003-07 чейин.

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-003-01 27-04-003-02 27-04-003-03 27-04-003-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 17,91 12,81 12,25 17,76
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

10

5

10

5

10

5

10

5

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-003-05 27-04-003-06 27-04-003-07 27-04-003-0,8
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 15,11 12,48 12,81 0,28
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

10

5

10

5

10

5

10

5

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ЩЕБЕНЬ АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН

НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

 

ТаблицаКРЕР 27-04-005Таш материалдарын жогортон басканда 98,1 МП (1000 кгс/см2)бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-700 мм шагылдан болгон негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Негизинин курулушу шагылдын 40-700мм фракциясынан калындыгы15см (жогортон басканда топтоого бекемдик чеги 98,1жогору (1000)МП( кгс/см2)):

27-04-005-01         бир катмардуу

27-04-005-02         эки катмардын үстүнкү катмары

27-04-005-03   эки катмардын астыңкы катмары

27-04-005-4     катмардын калыңдыгын өзгөрүүсүнүн ар бир 1 см-ге кошуу же чыгарып салуу 27-04-005-01 ден 27-04-005-03 нормаларына карата болот.

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-005-01 27-04-005-02 27-04-005-03 27-04-005-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 27,41 27,70 23,27 1,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-04-006Таш материалдарын жогортон басканда 68,66дан98,1 Мпа (700дөн жогору 1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизги шагылдан болгон негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Негизинин курулушу шагылдын 40-700мм фракциясынан калындыгы15см (жогортон басканда топтоого бекемдик чеги 98,1жогору (1000)МП( кгс/см2)):

27-04-006-01         бир катмарддуу

27-04-006-02         үстүнкүнүн эки катмардуулугу

27-04-006-03         ылдыйкысынын эки катмардуулугу

27-04-006-04    катмардын калыңдыгын өзгөрүүсүнүн ар бир 1 см-ге кошуу же чыгарып салуу 27-04-006-01 ден 27-04-006-03 нормаларына карата болот.

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-006-01 27-04-006-02 27-04-006-03 27-04-006-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 25,84 26,12 22,25 1,48
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

 

20

20

10

 

20

20

10

 

20

20

10

 

20

20

10

Таблица КРЕР 27-04-007Кысууда 68,6 МПа (700кгс/см2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизинтөшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6 Мпа (700кгс/м2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы майдаланган щебень таш материалдарын таптоо менен жолдун негизги катмарын 15 см калыңдыкта төшөө.:

27-04-007-01         бир катмарда

27-04-007-02         эки катмардын үстүнкү кошкатмары

27-04-007-03         эки катмардын астынкы кошкатмары

27-04-007-04    Калындыгы өзгөргөндө ар бир 1 см үчүн 27-04-007-01 — 27-04-007-03 ченемдерине кошуу же алып салуу

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-007-01 27-04-007-02 27-04-007-03 27-04-007-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 24,81 25,07 21,52 1,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-04-008Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кошкатмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунуннегизинколдонууда 27-04-00527-04-006 жана 27-04-007 таблицаларды корректировкалоочу ченемдер.

 

Ченеми:1000 м2

27-04-008-01    Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кошкатмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-00527-04-006 жана 27-04-007 таблицаларынын ченемдерине 1000 м2 ка кошу.

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-008-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,34
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

 

20

5

5

Таблица КРЕР 27-04-00970-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө.

 

Ченеми:1000 м2

70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө:

27-04-009-01   биркатмарлуу

27-04-009-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-009-03    27-04-009-01, 27-04-009-02 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошуу

27-04-009-04    70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө

27-04-009-05    27-04-009-04 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошу.

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-009-01 27-04-009-02 27-04-009-03 27-04-009-04 27-04-009-05
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 22,41 22,41 1,84 27,45 2,36
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 20 20 20 20 30
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-04-010Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009таблицасын корректировкалоочу ченемдер.

Ченеми:1000 м2

27-04-010-01       Транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009 таблицасын кошумча майда таш менен иштеп чыгууда корректировкалоочу ченемдер.

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-010-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,92
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

 

20

5

Таблица КРЕР 27-04-011Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу

Ченеми:1000 м2

Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу:

27-04-011-01  бир катмарлуу калыңдыгы 10см

27-04-011-02  эки катмарлуу калыңдыгы 20см

27-04-011-03    Ар бир 1 см өзгөргөн ченемдерге 27-04-011-01, 27-04-011-02  алып же кошуу

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-011-01 27-04-011-02 27-04-011-03
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 18,57 32,43 0,85
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

 

20

5

20

5

20

5

 

Таблица КРЕР 27-04-012Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги шагыл таптоо менен жолдун 15 см калындыктажабууну төшөө.

 

Ченеми:1000 м2

Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги майдаланган щебень таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө:

27-04-012-01   бир катмарлуу

27-04-012-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-012-03   эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-012-04    27-04-012-01, 27-04-012-03 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө; алып же кошуу

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-012-01 27-04-012-02 27-04-012-03 27-04-012-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 32,73 33,25 25,87 1,66
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-04-013Кысууда 68,6-98,1 Мпа (1000 кгс/см2) бекемдиктеги шагылды таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6-98,1 Мпа (700-1000 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.:

27-04-013-01   бир катмарлуу

27-04-013-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-013-03   эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-013-04    27-04-013-01, 27-04-013-03 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө; алып же кошуу

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-013-01 27-04-013-02 27-04-013-03 27-04-013-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 27,74 27,60 22,25 1,48
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-04-014Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.:

27-04-014-01   бир катмарлуу

27-04-014-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-014-03   эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-014-04    27-04-014-01ден27-04-012-04кө чейинки ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошуу  ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошу.

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-014- 01 27-04-014-02 27-04-014-03 27-04-014-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 26,6 27,07 21,54 1,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР 27-04-015 Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо

Ченеми:1000 м2

Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо, калыңдыгы:

 

27-04-015-01   18см калыңдыкты: пневмомашина катогу менен таптоо

27-04-015-02   18см калыңдыкты:виброкатка менен таптоо

27-04-015-03   18см калыңдыкты: кулачковый катогу менентаптоо

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-015-01 27-04-015-02 27-04-015-03
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 38,35 37,30 45,16
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР 27-04-016Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

Ченеми:1000 м2

Курама темир бетон плиталарынын астын ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

27-04-016-01   бөлүкчө менен

27-04-016-02   жалпы

27-04-016-03   топурак «обоймсына»

Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

27-04-016-04           жер полотосуна:жалпы

27-04-016-05           жер полотносна:   «обоймага»

27-04-016-06            откосторду бекемдөөдө: тердебеген

27-04-016-07            откосторду бекемдөөдө:: тердеген

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-001-01 27-04-016-02 27-04-016-03 27-04-016-04 27-04-016-05 27-04-016-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,51 0,7 2,12 1,22 2,51 0,56
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%  

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

Таблица КРЕР 27-04-017Пенопластан жылуулук катмарын жасоо

Ченеми:100м3

27-04-017-01Пенопластан жылуулук катмарын жасоо

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги 27-04-017-01
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 48,2
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20

 

Раздел 4.4.ТИКЕ КАПТАЛДАРДАГЫ  КУРУЛУУЧУ НЕГИЗИ ЖАНА ЖАбУУСУ

Таблица КРЕР 27-04-021Кум цемент аралашмасы менен тике капталга курулуучу негиз

Ченеми:100м2

27-04-021-01 Кум цемент аралашмасы менен 0,18м калыңдыкта тике капталга курулуучу негиз

27-04-021-02, ченемдин ар бир 1 см өзгөргөнүнө жараша 27-04-021-1 ченемге алып же кошуу.

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-021-01 27-04-21-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 9,42 0,28
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%  

20

10

5

 

20

10

5

 

Таблица КРЕР 27-04-022Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

Ченеми:100м2

27-04-0-22-01Кум цемент аралашмасы менен 0,20м калыңдыкта тике капталга курулуучу негиз

27-04-022-02 , ченемдин ар бир 1 см өзгөргөнүнө жараша 27-04-022-1 ченемге алып же кошуу

 

Ресурстун шифри Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-04-022-01 27-04-22-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 29,58 0,4
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%  

10

10

5

 

20

10

5

 

 

5. БӨЛҮМ. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН ЖАНА ПОДЗОРЛОРДУ КУРУУ

Бөлүмчө 1. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН КУРУУ

Таблица КРЕР27-05-001Даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүн куруу.

Ченеми:1000 м2

27-05-001-01    Катоктун үч жолку таптап жүрүүсү менен даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүнө 14 см катмар төшөө.

27-05-001-02    норме 27-05-001-1 ченемине жабуунун ар бир 1 см өзгөргөнүнө кошу же алуу

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-05-001-01 27-05-001-02
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 30,24 0,28
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 15 15
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

 

10

5

10

5

Таблица КРЕР27-05-002Брусчатка жана мозаик таштарыменен көпүрөнүн үстүн куруу.

Ченеми:1000 м2

27-05-002-01    Бийиктиги 10см болгон брусчатка менен көпүрөнүн үстүн жаракаларын битум мастикасы менен толтуруп куруу.

Көпүрөнүн үстүн жаракаларын цемент раствору менен мозаик таштарынынбийиктиги менен бирдей толтуруп куруу.

27-05-002-02 10см

27-05-002-03  12см

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-05-002-01 27-05-002-02 -05-002-03
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 53,13 94,53 101,88
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 5

5

5

5

5

5

5.2. ТӨШӨӨЧҮ ПОДЗОРЛОР И ОТМОСТКАЛАР

Таблица КРЕР27-05-00510 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө

 

Ченеми:100 м2 подзор жана отмостка

27-05-005-01     10 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-05-005-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,45
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20
  — топограф инженери; % 10

 

 

 

 

6. БӨЛҮМ. ТҮЗҮЛҮШ НЕГИЗДЕРИН ЖАНА КАПТОО

Бөлүмчө 6.1. КАТУУ ЖОЛ КИЙИМ

Таблица КРЕР 27-06-001Курама темир бетон плиталары мененжолдун бетин каптоо.

Ченеми:100м3 курама темир бетон плитасы

27-06-001-01 Алты кырдуу курама темир бетон плитасы менен жолду каптоо

Тик бурчтуу курама темир бетон плитасы менен жолду каптоо аянты;

27-06-001-02              3м2 чейин

27-06-001-03             10,5м2 чейин

27-06-001-04     10,5м2 тан жогору

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-001-1 27-06-001-2 27-06-001-3 27-06-001-4
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 23,84 17,05 17,47 15,95
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР27-06-002Цементобетонных жабууларын, рельс-формаларында жүрүүчү бетоноукладчик комплектиси менен куруу

Ченеми:1000 м2

Бир катмардууцементобетон жабдуусун ме механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

7-06-002-01      18 см

27-06-002-01      20 см

Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-03      18 см

27-06-002-04      20 см

                                           Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-05      22 см

27-06-002-06      24 см

Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-07      22см

27-06-002-08      24 см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы::

27-06-002-09      18 см

27-06-002-10      20 см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-11      18см

27-06-002-12       20см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен

түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-13      22 см

27-06-002-14      24 см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-15      22см

27-06-002-16      24см

27-06-002-17Бир катмардууцементобетон жабдуусун аз механизациялаштырылган ыкма мененс куруу, катмардын калыңдыгы 20см:

27-06-002-18       ар бир 1 см өзгөрүлгөнна катмардын калыңдыгына  27-06-002-17 ченемге Алып же кошуу керек.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-002-01 27-06-002-02 27-06-002-03 27-06-002-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 58,31 63,94 57,29 62,93
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-002-05 27-06-002-06 27-06-002-07 27-06-002-08
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 70,08 75,99 68,88 74,80
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-002-09 27-06-002-10 27-06-002-11 27-06-002-12
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 54,50 59,44 53,31 58,26
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

 

 

 

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-002-13 27-06-002-14 27-06-002-15 27-06-002-16
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 65,05 70,24 63,51 68,68
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-002-17 27-06-002-18
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 88,24 4,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР27-06-003 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жабууну куруу убагында насыптардын көп төгүлгөнүн байланыштуу автомашиналар обочинаданөтө албай калган учурда колдонулат

Ченеми:1000 м2

 

27-06-003-01      27-06-002-01 по 27-06-0020-04

27-06-003-02      27-06-002-05  по  27-06-002-08

27-06-003-03      27-06-002-09  по  27-06-002-12

27-06-003-04      27-06-002-13  по  27-06-002-16

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-003-01 27-06-003-02 27-06-003-03 27-06-003-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,81 0,98 0,90 1,08
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

20

20

20

 

Таблица КРЕР27-06-004Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жана 27-06-016 жайлаштырууда каптоо жана негиздердин эки полосасы боюнча 3,5-4м

Ченеми:1000 м2

27-06-004-01      Негизи жана жабуусу эки тилкеде (3,5-4м) курулган убакта 27-06-003, 27-06-17 ченемге кошулат же алынат

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-004-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,90
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

 

 

Таблица КРЕР27-06-005Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 ( 27-06-002-01 ден 27-06-002-16) негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда

Ченеми:1000 м2

27-06-005-01      негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда27-06-002-1 ден  27-06-002-16 ченемге кошулат же алынып салынат

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-005-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 14,19
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

 

Таблица КРЕР27-06-006Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002  цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном)

Ченеми:1000 м2

27-06-006-01      цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном) 27-06-002 ченемге кошулат же алынып салынат

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-006-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 6,81
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 15

5

 

Таблица КРЕР27-06-007Бетондун түзүлүш жаракалары

Ченеми:100 м жарака

                 Бетондун тигиштерин кесүү:

27-06-007-01    каткан учурда

27-06-007-02    жаңы куюлган учурда:

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-007-01 27-06-007-02
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 6,81  
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 15

5

15

5

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-008Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы

Ченеми:100 м жарака

                

27-06-008-01    Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-008-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,01
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 15

5

 

 

Таблица КРЕР27-06-009Жолдун жабуусуна коюлган торчо

Ченеми:1000 м2

Төшөө

27-06-009-01    цеменбетон жабуусуна коюлган темир торчо

27-06-009-02    асфальтобетон жабуусуна коюлган геосетки

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-009-01 27-06-009-02
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,33 3,73
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 15

5

15

5

 

 

Таблица КРЕР27-06-010Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо

Ченеми:1000 м2 

Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо

27-06-010-01    20см

27-06-010-02    22см

27-06-010-03    24см

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-010-01 27-06-010 -02 27-06-010-03
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 176,03 192,54 210,39
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 10

5

10

5

10

5

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-011Түзүлүш тигиштери кеңейтүү

Ченеми:1000 м2 

                

27-06-011-01    Түзүлүш тигиштери кеңейтүү

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-011-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,48
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 10
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 10

5

 

 

Таблица КРЕР27-06-013Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен куруу

Ченеми:1000 м2

Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен  куруу, калыңдыкта::

27-06-013-01    20см

27-06-013-02    22см

27-06-013-03    24см

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-013-01 27-06-013-02 27-06-013-03
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 30,35 33,42 36,14
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; %   20 20
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%  

 

10

5

10

5

 

Таблица КРЕР27-06-014ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо

Ченеми: 100м2 үстүнкү бети

ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо:

27-06-014-01         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы  7м

27-06-014-02         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы  7,5м

27-06-014-03         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы   8м

27-06-014-04         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы   9м

27-06-014-05         Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы7м

27-06-014-06             Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  7,5м

27-06-014-07         Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  8м

27-06-014-08      Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  9м

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-014-01 27-06-014-02 27-06-014-03 27-06-014-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 7,87 8,17 8,12 8,01
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

20

20

20

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-014-05 27-06-014-06 27-06-014-07 27-06-014-08
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 8,91 9,21 9,16 9,05
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

20

20

20

 

 

Таблица КРЕР27-06-015Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно — минералдык аралашмаларынан

Ченеми:1000 м2 жабуусу

 

Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно — минералдык аралашмаларынынан типа «Сларри Сил» калыңдыгы:

27-06-015-01    5 мм

27-06-015-02    10 мм

27-06-015-03    15 мм

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-015-01 27-06-015-02 27-06-015-03
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,67 7,19 11,24
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

20

20

 

Бөлүкчө 6.2. КАТУУ ЭМЕС ЖОЛ КИЙИМИ

ТаблицаКРЕР27-06-016Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп жолдун негизин куруу

Ченеми:1000 м2 

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп бетонду мостиктен түшүрүп жолдун негизин куруу, калыңдыгы:

27-06-016-01    16 см

27-06-016-02    18 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп, мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы

27-06-016-03    16 см

27-06-016-04    18 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп бетонду мостиктен түшүрүп жолдун негизин куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-016-05    20 см

27-06-016-06    22 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

 

 

27-06-016-07    20 см

27-06-016-08    22 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонунун төмөнкү маркасын (тощего) колдонуп жолдун негизин куруу, катмардын калыңдыгы:

 

 

27-06-016-09    20 см      профилировщик менен, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-016-10    22 см      автогрейдер менен, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-016-11    22 см      Катмардын 1 см өгөргөнүнөкарата  27-06-16-10 ченемге кошуу (кемитүү)

 

 

 

 

 

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-016-01 27-06-016-02 27-06-016-03 27-06-016-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 107,63 119,43 105,77 117,57
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-016-05 27-06-016-06 27-06-016-07 27-06-016-08
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 131,75 142,49 129 140,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-016-09 27-06-016-10 27-06-016-11
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 77,45 68,11 0,11
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР27-06-017Шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу

Ченеми:100 м2

27-06-017-01  шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу катмардын калыңдыгы 16см

27-06-017-02     катмардын 1 см өгөргөнүнө  карата  27-06-17-01 ченемге кошуу (кемитүү)

 

27-06-017-03шаардын өткөөлдөрүнүн негизин катуу (аз цементтүү) көпкө таптоону талап кыла турган бетондон куруу, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-017-04   катмардын 1 см өгөргөнүнө  карата  27-06-17-03 ченемге кошуу (кемитүү)

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-06-017-01 27-06-017-02 27-06-017-03 27-06-017-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 93,99 5,39 11,14 0,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 30 30 30 30
  — топограф инженери;

-жардамчы адистер;

% 20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-06-018Негиздерди жана жабууларды кара шагылдан төшөө.

 

Ченеми:1000 м2

Таш материалдардын бекемдиги төмөнкүдөй кара шагыл менен 6 см калындыктагы жабууну төшөө:

27-06-018-01   2,5-2,9 т/м3

27-06-018-02   3 т/м3 жогору

Таш материалдардын бекемдиги төмөнкүдөй кара шагыл менен 6 см калындыктагы негиздерди төшөө::

27-06-018-03   2,5-2,9 т/м3

27-06-018-04   3 т/м3жогору

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-018-01 27-06-018-02 27-06-018-03 27-06-018-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: Саат. 22,78 22,78 16,12 16,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; %. 30 30 30 30
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-06-019Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабууларды төшөө

 

Ченеми:1000 м2

Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабууларды 3 см калындыкта төшөө:

27-06-019-01   БХ тиби

27-06-019-02   ВХ тиби

27-06-019-03   ДХ тиби

Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө кошуп же алуу:

27-06-019-04   27-06-019-01 ченемине

27-06-019-05   27-06-019-02 ченемине

27-06-019-06   27-06-019-03 ченемине

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-019-01 27-06-019-02 27-06-019-03 27-06-019-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 17,75 17,80 17,31 2,86
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; %. 30 30 30 30
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-019-5 27-06-019-6
1 Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 2,83 2,76
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
3 — жол инженери; %. 30 30
120500 — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-06-020Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды төшөө

Ченеми:1000 м2

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды тыгыздыгы жогору АБВ тибиндеги майда таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-01   2,5-2,9 т/м3

27-06-020-02   3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды тыгыздыгы жогору АБ тибиндеги кесек таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-03   2,5-2,9 т/м3

27-06-020-04   3 т/м3жогору

27-06-020-05    Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды тыгыздыгы жогору кум ГД тибиндеги 2,5-2,9-3 т/м3тыгыздыктагы таш материалдары  менен төшөө

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары бар кесек таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-06   2,5-2,9 т/м3

27-06-020-07   3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары бар майда таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-08   2,5-2,9 т/м3

27-06-020-09   3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары жогору кесек таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-10   2,5-2,9 т/м3

27-06-020-11   3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары жогору майда таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-12   2,5-2,9 т/м3

27-06-020-13   3 т/м3жогору

27-06-020-14    Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары жогору кум 2,5-2,9-3 т/м3 тыгыздыктагы материалдары  менен төшөө

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-020-01 27-06-020-02 27-06-020-03 27-06-020-04 27-06-020-05
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 13,07 13,75 12,97 13,75 12,66
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; %. 30 30 30 30 30
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-020-6 27-06-020-7 27-06-020-8 27-06-020-9 27-06-020-10
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 12,49 12,96 12,76 13,22 12,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; %. 30 30 30 30 30
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-020-11 27-06-020-12 27-06-020-13 27-06-020-14
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 12,94 12,57 13,04 12,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; %. 30 30 30 30
  — топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-06-021 Норма для корректировка таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5см.

Ченеми:1000м2 

Жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө кошуп же алуу:

27-06-021-01                   27-06-020-01

27-06-021-02                   27-06-020-02

27-06-021-03                   27-06-020-03

27-06-021-04                   27-06-020-04

27-06-021-05                   27-06-020-05

27-06-021-06                   27-06-020-06

27-06-021-07                   27-06-020-07

27-06-021-08                   27-06-020-08

27-06-021-09                   27-06-020-09

27-06-021-10                 27-06-020-10

27-06-021-11                27-06-020-11

27-06-021-12                27-06-020-12

27-06-021-13                 27-06-020-13

27-06-021-14                 27-06-020-14

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-021-01 27-06-021-02 27-06-021-03 27-06-021-04 27-06-021-05 27-06-021-06 27-06-021-07 27-06-0210-8
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,52 1,61 1,51 1,6 1,47 1,46 1,52 1,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:                  
  — жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

%. 40

40

30

40

40

30

40

40

30

40

40

30

40

40

30

40

40

30

40

40

30

40

40

30

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-021-09 27-06-021-10 27-06-021-11 27-06-021-12 27-06-021-13 27-06-021-14
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,53 1,43 1,50 1,45 1,51 1,40
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

%. 40

40

30

40

30

30

40

40

30

40

40

30

40

40

30

40

40

30

Таблица КРЕР 27-06-022Органикалык жабыштыруучулар менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу

Ченеми:1000 м2

27-06-022-01       Шагыл жабууларды битумду колдонуу менен шагыл менен эки жолу иштеп чыгуу

Шагыл менен битумду колдонуу менен аз эскирген шагыл жолдордун үстүнкү катмарын эки жолу иштеп чыгуу:

27-06-022-02   үстү нормалдууну

27-06-022-03   үстү деформацияланганды

Битум менен шагылды колдонуу менен үстүнкү жабууну үч жолу иштеп чыгуу:

27-06-022-04         аябай эскирген шагыл жолдордун үстүнкү катмары нормалдууларды

27-06-022-05   көпүрөнүн деформацияланган үстүнкү катмарын

27-06-022-06    Кум-шагыл аралашмасы менен эки жолу иштеп чыгуу

27-06-022-07    Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардынүстүн бир жолу иштеп чыгуу.

Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардын үстүн бир жолу иштеп чыгуу, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-06-022-08   2,5-2,9 т/м3

27-06-022-09   3 т/м3 жогору

27-06-022-10    Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардын үстүн эки жолу иштеп чыгуу

Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардын үстүн эки жолу иштеп чыгуу, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-06-022-11   2,5-2,9 т/м3

27-06-022-12   3 т/м3 жогору

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-022-01 27-06-022-02 27-06-022-03 27-06-022-04 27-06-022-05
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 13,07 13,75 12,97 13,75 12,66
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-022-06 27-06-022-07 27-06-022-08 27-06-022-09 27-06-022-10
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 9,25 5,30 6,82 7,41 10,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-022-11 27-06-022-12 27-06-022-13 27-06-022-14 27-06-022-15
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 13,65 14,89 0,37 0,37 0,37
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

%

30

20

30

20

 

30

20

30

20

 

30

20

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-022-16 27-06-022-17 27-06-022-18 27-06-022-19 27-06-022-20
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,39 0,36 0,43 0,42 0,42
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-022-21 27-06-022-22 27-06-022-23 27-06-022-24 27-06-022-25
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,44 0,41 0,45 0,45 0,44
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-022-26 27-06-022-27
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,47 0,43
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

30

20

30

20

 

Таблица КРЕР 27-06-023Жуулган шагыл менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу (ШПО)

Ченеми:1000 м2

27-06-023-01    Битумдун эмульсиясы менен жуулган шагылды колдонуп үстүнкү жабууну иштеп чыгуу.

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-023-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,68
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

30

20

Таблица КРЕР 27-06-024Шагыл жабууларды жана негиздерди тизүү, жарым сиңдирүү жана сиңдирүү

Ченеми:1000 м2

Битум менен тизүү жана жарым синдирүү:

27-06-024-01   5см шагыл жабууларды

27-06-024-02   5 см шагыл негиздерди

27-06-024-03    27-06-024-01, 27-06-024-02 ченемдерине шагыл жабуулардын же негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-04    8 см битумдук шагыл жабууларды битум колдонуу менен тегиздөө жана синдирүү

27-06-024-05    27-06-004-04 ченемине шагыл жабуулардын калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-60    8 см битумдук шагыл негиздерге битум колдонуу менен тегиздөө жана синдирүү

27-06-024-07    27-06-004-06 ченемине шагыл негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-08    5см калындыктагы шагылжабууларды же негиздерди битумдун эмульсиясын колдонуу менен тегиздөө жана жарым синдирүү

27-06-024-09    27-06-024-08 ченемине шагыл жабуулардын же негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-10    8 см калындыктагы шагыл жабууларды же негиздерди битумдун эмульсиясын колдонуу менен тегиздөө жана синдирүү

27-06-024-11    27-06-024-10 ченемине шагыл жабуулардын же негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-024-01 27-06-024-02 27-06-024-03 27-06-024-04
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 28,23 21,84 3,99 40,02
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

30

20

30

20

30

20

30

20

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-024-05 27-06-024-06 27-06-024-07 27-06-024-08
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 5,70 33,29 3,79 16,96
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

%

30

20

30

20

 

30

20

30

20

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-024-09 27-06-024-10 27-06-024-11
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 2,56 23,61 2,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

 

%

%

30

20

30

20

 

30

20

 

Таблица КРЕР27-06-025Топурак менен цементтин даяр аралашмасы менен 16 см калыңдыктагы негизди тайгалак формада профилировщик менен куруу.

Ченеми:1000 м2

27-06-025-01 Топурак менен цементтин даяр аралашмасы менен 16 см калыңдыктагы

негизди тайгалак формада профилировщик менен куруу.

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-025-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 7,75
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

% 30

10

10

 

 

Таблица КРЕР 27-06-026Байланыштыруучу материалдарды куюу

Ченеми:1 т

27-06-026-01     Байланыштыруучу материалдарды куюу

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-026-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,46
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

%

%

20

10

Таблица КРЕР 27-06-027Шагыл, кум же кум-шагыл аралашмасын кошуу

Ченеми:100 м3борпон абалда кошуу

27-06-027-01     Шагыл, кум же кум-шагыл аралашмасын кошуу

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-027-01
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 4,93
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

%

%

15

10

 

Таблица КРЕР27-06-028Порошоко окшогон кошумчаларды бөлүштүрүү

Ченеми:100 т кургак кошумча

                               Порошоко окшогон кошумчаларды бөлүштүрүү:

27-06-028-01      фреза менен

27-06-028-02       автогрейдер менен

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-028-01 27-06-028-02
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 91 79,72
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

%

%

15

10

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-029Ысык асфалт бетон аралашмасы менен калыңдыгы 4 см жабууну  асфальтоукладчик «Титан-325» жана перегружател «Шаттл-Багти SB-2500С» колдонуу менен куруу

Ченеми:1000 м2 

Калыңдыгы 4 см болгон жабууну ысык  асфальтобетон аралашмасы менен тыгыз мелкозернистых типа А,Б,В, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-06-029-01      2,5 – 2,9 т/м3

27-06-029-02       3 т/м3  дан жогору

Калыңдыгы 4 см болгон жабууну ысык  асфальтобетон аралашмасы менен  көңдөйлүү крупнозернистых типа А,Б,В, таш материалдарынын тыгыздыгы:

:

27-06-02903      2,5 – 2,9 т/м3

27-06-029-04       3 т/м3 дан жогору

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бир диги 27-06-029-01 27-06-029-02 27-06-029-03 27-06-029-04
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 23,51 24,23 22,06 23,02  
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

% 40

10

20

40

10

20

40

10

20

40

10

20

 

 

Таблица КРЕР27-06-030Жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-06-029 талицасынын ченемине корректировка кылуу.

Ченеми:1000 м2

Жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө кошуп же алуу:

7-06-030 -01      27-06-029-01

27-06-030 -02       27-06-029-02

27-06-030 -03      27-06-029-03

27-06-030 -04       27-06-029-04

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-030-01 27-06-030-02 27-06-030-03 27-06-0300-4  
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 2,71 2,79 2,52 2,64
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 20

40

10

20

40

10

 

20

40

10

 

20

40

10

 

 

 

Таблица КРЕР 27-06-031 «VOGELE» асфальт укладчик менен ысык асфалт бетон аралашмасынан жабууну куруу.

Ченеми:1000 м2

Орточо типтеги «VOGELE» асфальт укладчик менен ысык асфалт бетон аралашмасынан туурасы орто жабууну куруу.:

27-06-031-01     туурасы 6м жана калыңдыгы 4см

27-06-031-02     туурасы 6м жогору жана калыңдыгы 4см

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-031-1 27-06-031-2
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 6,41 7,02
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 5

15

10

5

15

10

 

 

Таблица КРЕР27-06-032Бааларды түздөө үчүн 27-06-031 таблицасынын корректировкасы

Ченеми:1000 м2

Жабуунун калыңдыгы 0,5см өзгөргөндо кошуу же кемитүү:

27-06-032 -01     ченемге 27-06-031-01

27-06-032 -02      ченемге 27-06-031-02

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-032-01 27-06-032-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,15 0,10
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 5

15

10

5

15

10

 

 

Таблица КРЕР 27-06-033 Wirtgen RX 4500 ремиксераны колдонуу менен калыңдыктагы 8 см жолдун жабуусун регенерациялоо ыкмасын колдонуп куруу.

Ченеми:1000 м2

27-06-033-01WirtgenRX 4500 ремиксераны колдонуу менен калыңдыктагы 8 см жолдун жабуусун регенерациялоо ыкмасын колдонуп куруу..

27-06-033- 02   Жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-06-033-01  кошуу же алуу:

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-033-01 27-06-033-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 6,99 0,40
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 5

15

10

5

15

10

 

 

Таблица КРЕР27-06-034 Жол курулмаларынын өтмөк бөлүгүн калыңдыгы 4 см болгон литой асфальтобетон аралашмасы менен куруу

Ченеми:100 м2

27-06-034-01 Жол курулмаларынын өтмөк бөлүгүн калыңдыгы 4 см болгон литой

асфальтобетон аралашмасы менен куруу

27-06-034-02   оңдолуучу (калыбынакелүүчү) катмардын ар бир  камары 0,5 см

өзгөргөндө27-06-034-01 ченемге кошуу же алуу;

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-034-01 27-06-034-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 8,88 1,03
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 10

30

20

10

30

20

 

Таблица КРЕР27-06-035Volvo FEE 42R базасындагы автогудорнаторду колдонуу менен битум эмульсияны төгүп топурак (подгрунтовочны) иштерин жасоо

Ченеми:1т

27-06-35-01 VolvoFEE 42R базасындагы автогудорнаторду колдонуу менен битум эмульсияны төгүп топурак (подгрунтовочны) иштерин жасоо

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-035-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,43
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 20

40

 

 

Таблица КРЕР27-06-036Асфальтобетон жабуусундагы жаракаларды герметикалык мастика менен «РСR-25» жаракалары бөлүүчү жана кою төгүүчү«MAGMA 110 DH»комплектүү машиналарды колдонуп жаракаларды жандандыруу.

Ченеми:100 м трещин

27-06-036-01 Асфальтобетон жабуусундагы жаракаларды герметикалык мастика менен «РСR-25» жаракалары бөлүүчү жана кою төгүүчү«MAGMA 110 DH» комплектүү машиналарды колдонуп жаракаларды жандандыруу.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-036-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,21
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 10

30

 

 

Таблица КРЕР27-06-039 Бир мезгилде эки катмардуу асфальтобетон жабуу технологиясы боюнча «Компакт-асфальт» асфальтоукладчик комплекси DYNAPAC менен куруу.

Ченеми:100 м2

27-06-039-01     Бир мезгилде эки катмардуу асфальтобетон жабуу технологиясы боюнча «Компакт-асфальт» асфальтоукладчик комплекси DYNAPAC менен үстүнкү катмарын 2,5 см калыңдыкта щебень мастик асфальты менен жана астыңкы катамарын 7 см калыңдыкта тыгыз ысык крупнозернистой смеси типа А куруу.

Калыңдыгы өзгөргөндө:

27-06-039-02  щебень мастик асфальты менен үстүңку катмарды 0,5 см калыңдыкта

жабууда27-06-039-01 ченемге кошуу же кемитүү.

27-06-39-03крупнозернистой асфальтобетон аралашмасы типа А менен0,5 см

калңдыкта жабууда  27-06-039-01ченемге кошуу же алуу.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-039-01 27-06-039-02 27-06-039-03
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 32,32 1,77 1,64
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 30

40

40

30

40

40

3

40

40

 

Таблица КРЕР27-06-040Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу

Ченеми:1000 м2  үстүнкү бети

Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен битум эмульсиясын кошуп RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу:

27-06-040-01           20см тереңдикте

27-06-040-02          тереңдиги 1 см өзгөргөндө 27-06-040-01 ченемине кошуу же кемитүү.

Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен минаралдык коумчаларды кошуп (щебень, гравий) RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу:

27-06-040-03       20см тереңдикте.

27-06-040-04      тереңдиги 1 см өзгөргөндө 27-06-040-03 ченемине кошуу же кемитүү.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-040-01 27-06-040-02 27-06-040-03 27-06-040-04
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 9,65 0,35 17,91 0,71
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 5

10

10

5

10

10

5

10

10

5

10

10

 

ТаблицаКРЕР27-06-041 «TINAH-325»асфальтоукладчикти колдонуп, асфальтогранулобетонной аралашмасы типа Э менен төмөнжана үстүнкү катмарды куруу.

Ченеми:1000 м2  «TINAH-325» асфальтоукладчикти колдонуп, асфальтогранулобетонаралашмасы типа Э менен төмөнкү жана үстүнкү катмарды куруу

27-06-041-01      калыңдыгы 10см

27-06-041-02    тереңдиги 1 см өзгөргөндө 27-06-04101 ченемине кошуу же кемитүү.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-041-01 27-06-041-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 17,91 0,71
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 5

10

10

5

10

10

 

Таблица КРЕР27-06-043 Битум эмульсиясын бөлүштүрүүчү жабдыктуу асфальт укладчик менен ысык битумоминераль аралашмасын 2,5 см жука калыңдыкта жабууну куруу

 

Ченеми:1000 м2  жабуу (норма 01); 1000м2 үстүнкү бети (норма 02)

27-06-043-01   Битум эмульсиясын бөлүштүрүүчү жабдыктуу асфальт укладчик менен ысык битумоминераль аралашмасын 2,5 см жука калыңдыктажабууну куруу

27-06-043-02     Жука калыңдыктагы жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө

27-06-043-01ченемге кошуу же кемитүү.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-043-01 27-06-043-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,64 0,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 5

10

10

5

10

10

 

Таблица КРЕР27-06-044Roadmix комплекстүү машина жана ЕCOHEATER жылытуучу машиналар менен эски 5 см калыңдыктагы асфальт жабуусуна ысык асфальтабетонду кошуп терморисайклинга ыкмасы менен 7 см калыңдыкта калыбына келтирүү.

Ченеми:1000 м2  

27-06-044-01         Roadmix комплекстүү машина жана ЕCOHEATER жылытуучу машиналар менен эски 5 см калыңдыктагы асфальт жабуусуна ысык асфальтабетонду кошуп терморисайклинга ыкмасы менен 7 см калыңдыкта калыбына келтирүү.

27-06-044-02Ар бир 0,5 смкалыңдыктагы өзгөрүлгон оңдолуучу калыңдыкка

27-06-044-01ченемге кошулуу же кемитүү.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-044-01 27-06-044-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 12,54 0,06
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 10

20

10

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР27-06-045Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.

Ченеми:1000 м2 

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 7,6 м куруу:

27-06-045-01        15см;

27-06-045-02        18см;

27-06-045-03        20см;

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 8,6 м куруу:

27-06-045-04        15см;

27-06-045-05        18см;

27-06-045-06        20см

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 9,6 м куруу:

27-06-045-07        15см;

27-06-045-08        18см;

27-06-045-09        20см

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-045-01 27-06-045-02 27-06-045-03
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 13,34 13,18 13,21
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 10

20

10

10

20

10

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-045-04 27-06-045-05 27-06-045-06
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 11,94 12,06 12,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

10

20

10

 

 

10

20

10

 

 

10

20

10

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-045-07 27-06-045-08 27-06-0-09
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 13,24 13,28 13,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

10

20

10

 

 

10

20

10

 

 

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР27-06-046Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.

Ченеми:1000 м2 

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 7,6 м куруу:основания:

27-06-046-01        15см;

27-06-046-02        18см;

27-06-046-03        20см;

 

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 8,6 м куруу:

27-06-046-04        15см;

27-06-046-05        18см;

27-06-046-06        20см

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 9,6 м куруу:

7-06-046-07        15см;

27-06-046-08        18см;

27-06-046-09        20см

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-046-01 27-06-046-02 27-06-046-03
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 13,74 13,70 13,73
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

% 10

20

10

10

20

10

10

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-046-04 27-06-046-05 27-06-046-06
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 12.40 12.45 12.49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

 

 

 

 

 

 

10

20

10

 

 

10

20

10

 

 

10

20

10

   

 

%      

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-046-07 27-06-046-08 27-06-046-09
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 13,76 13,82 13,85
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

10

20

10

 

 

10

20

10

 

 

10

20

10

           

 

 

Таблица КРЕР27-06-047Caterpillar RM-500 регенератор-смесителясын колдонупмуздак ресайклинга ыкмасы менен жол полотнасынын негизин 15 ден 25см калыңдыкта куруу.

Ченеми:1000 м2 

CaterpillarRM-500 регенератор-смесителясын колдонуп  ресайклинга ыкмасы менен жол полотнасынын негизин 15 ден 25см калыңдыкта куруу.

27-06-047-01                минерал кошумчасы

27-06-047-02                минерал кошумчасы жана битум эмульсиясы

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-047-01 27-06-047-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 8,85 8,95
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

10

20

10

 

 

10

20

10

         

 

 

Таблица КРЕР27-06-048Органикалык эмес жабышкак жана регенератор-смесителясы менен топуракты  турукташтыруу жана бекитүү

Ченеми:1000 м2  үстүнкү бети

Катмарды 20 см калыңдыкта эки остуу геотехникалык решетка менен турукташтыруу:

27-06-048-01       15см чейин

27-06-048-02      25см чейин

27-06-048-03      35см чейин

27-06-048-04       45см чейин

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-048-01 27-06-048-02 27-06-048-03 27-06-048-04
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,94 4,71 5,55 6,26
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

5

10

10

 

 

5

10

10

 

 

5

10

10

 

 

5

10

10

             

 

 

Таблица КРЕР27-06-049Эки остуу геотехникалык решетка менен кыртышты турукташтыруу

Ченеми:1000 м2  үстүнкү бети

 

27-06-049-01    Эки остуу геотехникалык решетка менен кыртышты турукташтыруу

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-049-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 11,79
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

5

10

10

       

 

 

Таблица КРЕР27-06-050Эки остуу геотехникалык решетканы колдонуу менен жогорку жүктү көтөрүүчү аянттарды түзүү.

 

Ченеми:1000 м2 

 

Эки остуу геотехникалык решетканы колдонуу менен жогорку жүктү көтөрүүчү негизин 20 см калыңдыкта жана аянттары түзүү:

27-06-050-01              50м2 чейин

27-06-050-02              50м2 жогору

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-050-01 27-06-050-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,43 1,68
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

5

10

10

 

 

5

10

10

         

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-051Бетонду эки остуу геотехникалык решетканы армировка кылуу

 

Ченеми:100 м2  үстүнкү бети

 

27-06-050-01      Бетонду эки остуу геотехникалык решетканы армировка кылуу

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-051-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,55
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

5

10

10

       

 

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-052Алдын ала фрезер менен тегиздеп профилине чыгарып  цемент жана полумердик кошумчаларды кошуп бекемдеп ресайклер менен негизди куруу.

Ченеми:1000м2  үстүнкү бети

27-06-052-01          Алдын ала фрезер менен тегиздеп профилине чыгарып  цемент жана полумердик кошумчаларды кошуп бекемдеп ресайклер менен негизди куруу.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-051-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 22,6
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

 

25

30

10

       

 

Таблица КРЕР27-06-053Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен газондорго токтотуучу жайларды, парковкаларды куруу.

 

Ченеми:1000м2  үстүнкү бети

27-06-053-01   Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен газондорго токтотуучу жайларды, парковкаларды куруу.

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-053-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 19,05
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

5

20

10

       

 

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-054Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен откостордогу кыртыштын бузулушуна каршы коргоо иштерин жасоо

 

Ченеми:1000м2  үстүнкү бети

27-06-054-01   Геосинтетикалык материалдарды типа  «ГЕО Мат» колдонуу менен откостордогу кыртыштын бузулушуна каршы коргоо иштерин жасоо

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-06-054-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 40,96
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жардамчы адистер;

— жол инженери;

-инженер топограф;

 

%

 

10

20

20

       

7. БӨЛҮМ.ЖОЛЧОЛОР ЖАНА ТРОТУАРЛАР

Таблица КРЕР 27-07-001Жолчолордун жана тротуарлардын асфальтбетон жабууларын төшөө

Ченеми:100 м2

27-07-001-1Куюлган майдабүртүктүү асфальтбетон аралашмасы менен бир катмарлуу жолчолордун жана тротуарлардын жабууларын3 см калыңдыкта төшөө

27-07-001-2. 07-001-1 ченемине жабуунун калындыгы 0,5 см ге өзгөргөндө кошуу

Жолчолордун жана тротуарлардын асфальтбетон эки катмарлуу жабуусу:

27-07-001-3  чонбүртүктүү асфальтбетон аралашмасы менен астынкы катмарын 4,5 см  калындыктагы

27-07-001-4           майда бүртүктүү кумдуу асфальтбетон аралашмасы менен үстүнкү катмарын 3 см калындыктагы

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-001-01 27-07-001-02 27-07-001-03 27-07-0010-4
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 4,06 0,51 4,63 3,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

Таблица КРЕР 27-07-002Кирпичтен же акиташ щебенинен тротуардын негизин

(астын)  куруу

Ченеми:100 м2жолчо жана тротуар

27-07-002-01 Кирпичтен же акиташ щебенинен тротуардын негизин (астын) 12 см калыңдыкта куруу

27-07-002-02.  Негиздин калыңдыгы 1 см өзгөргөндө 27- 07-002-01 ченемине кошуу же кемитүү.

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-002-01 27-07-002-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 2,88 0,19
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

Таблица КРЕР 27-07-003Бетон плиталары менен анын жиктерин толтуруп тротуарларды куруу

Ченеми:100 м2

Бетон плиталары менен анын жиктерин толтуруп тротуарларды куруу;

27-07-003-01  цементраствору менен

27-07-003-02  кум менен

 

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-003-01 27-07-003-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 9,23 8,00
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

 

10

10

 

 

10

10

 

 

Таблица КРЕР 27-07-004Жыгачтан тротуарларды куруу

Ченеми:100 м227-07-004-01  Жыгачтан тротуарларды куруу;

 

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-004-01
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 21,45
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

 

10

10

 

Таблица КРЕР 27-07-005Жабууну тротуар плиткаларынан куруу

Ченеми:10 м2 (нормы 01-03); м реза (нормы 04-07)

                 Жабууну тротуар плиткаларынан курууплитканы жаткызуу 1м2, шт.:

27-07-005-01              40

27-07-005-02              55

27-07-005-03              90

Калыңдыгы 70мм болгон плитаны кесүү:

27-07-005-04            станокто кесүү

27-07-005-05            бурчту шливовка кылуучу машика менен.

Ар бир 10мм өзгөргөндө ченемге кошуу же кемитүү.

2707-005-06              27-07-005-04

27-07-005-07             27-07-005-05

 

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-005-01 27-07-005-02 27-07-005-03 27-07-005-04
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,67 0,71 0,90 0,03
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-005-05 27-07-005-06
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,02
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

Таблица КРЕР 27-07-006Өлчөмү чакан типтүү «VOGELE» тибиндеги асфальтоукладчик менен ысык асфальтобетон аралашмасы менен тротуарларды жана жолчолордун жабуусун куруу:

Ченеми:1000 м2

27-07-006-01                 Өлчөмү чакан типтүү «VOGELE» тибиндеги асфальтоукладчик менен ысык асфальтобетон аралашмасы менен тротуарларды жана жолчолордун жабуусун  4 см калыңдыкта куруу:

27-07-006-02               Жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-07-006-01ченемге кошуу же кемитүү.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-006-01 27-07-006-02
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 4,12 0,19
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

10

5

5

 

10

5

5

 

 

 

Таблица КРЕР 27-07-007Щебенден аянттарды жана щебенден жолчолорду квартал ичине куруу

Ченеми:100 м2

Щебенден аянттарды жана щебенден жолчолорду квартал ичине куруу,маркасы:

27-07-007-01              600  калыңдыгы 12см ге чейин

27-07-007-02              1200 калыңдыгы 12см ге чейин

27-07-007-03              1200 калыңдыгы 15см ге чейин

27-07-007-04              1200 калыңдыгы 18см ге чейин

27-07-007-05              1200 калыңдыгы  22см ге чейин

 

Шифр Чыгымдардын аталышы  

 

Бирдиги

27-07-007-01 27-07-007-02 27-07-007-03 27-07-007-04 27-07-007-05
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 2,09 2,77 3,41 4,02 4,83
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

 

 

%

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

Таблица КРЕР 27-07-008Тротуарды гранит плиталары менен жабуу

 

Ченеми:100 м2

Тротуарды гранит плиталары менен жабуу

27-07-008-01  туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4даана

плита 1 м2 чейин.

27-07-008-02  туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4 даана

плита 1 м2 дан жогору.

27-07-008-03    туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4 даана

плита 1 м2 чейин.

27-07-008-04  туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4 даана

плита 1 м2 дан жогору.

27-07-008-05   туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 130-150мм, саны 4 даана

плита 1 м2 чейин.

27-007-008-06            туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы130-150мм, саны 4 даана

плита 1 м2 дан жогору.

27-07-008-07              туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 130-150мм, саны 4 даана

плита 1 м2 чейин.

27-07-008-08            туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 130-150мм, саны 4 даана

плита 1 м2 дан жогору.

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-07-008-01 27-07-008-02 27-07-008-03 27-07-008-04
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 10,23 11,98 15,71 18,64
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

   

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-07-008-05 27-07-008-06 27-07-008-07 27-07-008-08
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 11,40 13,00 17,09 20,01
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

   

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

8. БӨЛҮМ. ЖОЛ ЖАБУУСУНУН ЧЕТИНДЕГИ  ТИЛКЕСИН  БЕКЕМДӨӨ  ЖАНА ЖОЛДУН ЖЭЭГИН БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-08-001Жолдун жээгин жана тилкени бекемдеп куруу

Ченеми:1000 м2 жабуу тилкеси жана жолдун жээги

27-08-001-01    Асфальт бетону менен  туурасы 0,5 жана 0,7м,  калыңдыгы 5см  болгон бекемдөө тилкесин куруу

27-08-001-02    Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, 27-08-001-01ченемге кошуп же алып салуу керек

27-08-001-03    Карашагыл менен  туурасы 0,5 жана 0,75 м, калыңдыгы 6см  болгон бекемдөө тилкесин куруу

27-08-001-04    Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, 27-08-001-03 ченемге кошуп же алып салуу керек

27-08-001-05    Майдаланган таш менен  туурасы 0,5 жана 0,75м, калыңдыгы 10см  болгон бекемдөө тилкесин куруу

27-08-001-06    Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, 27-08-001-05ченемге кошуп же алып салуу керек

Монолит цемент бетону 205см  болгон бекемдөө тилкесин куру, туурасы:

27-08-001-07   0,75 м

27-08-001-08   1 м

Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, ченемге кошуп же алып салуу керек:

27-08-001-09   ченемге 27-08-001-07

27-08-001-10   ченемге 27-08-001-08

27-08-001-11     Жолдун жээгин щебень аралашмасы менен калыңдыгын 10см

кылыпбекемдөө

Жолдун жээгин  топурак аралашкан майдаланган таш  менен калыңдыгын 12см

кылып  бекемдөө, топурактын көлөмүнөн майдаланган таштын чыгымдалышы:

27-08-001-12   40 %

27-08-001-13   50 %

27-08-001-14     Жолдун жээгин майдаланган таш менен тыгыздап бекемдөө.

27-08-001-15     Жолдун жээгинин сырткы жагына туурасын 0,5м кылып чөптүн уругун себүүменен бекемдөө.

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-08-001-01 27-08-001-02 27-08-001-03 27-08-001-04 27-08-001-05
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 46,88 7,49 34,86 4,21 18,42
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

   

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-08-001-06 27-08-001-07 27-08-001-08 27-08-001-09 27-08-001-10
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,78 99,99 99,64 4,92 4,9
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

   

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-08-001-11 27-08-001-12 27-08-001-13 27-08-001-14 27-08-001-15
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 2,24 1,09 1,13 0,92 1,86
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

   

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

 

20

20

5

Таблица КРЕР 27-08-002Тилкени темир бетон плитасы менен бекемдеп куруу

Ченеми:100 м3 курама темир бетон плита

Тилкени курама темир бетон плитасы менен бекемдеп куруу,плитанын өлчөмү:

27-08-002-01   1´0,5(0,75)´0,06 м

27-08-002-02   3´0,5(0,75)´0,12 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Бирдиги. 27-08-002-01 27-08-002-02
  Трудазатраты: саат. 44,55 26,53
  Трудозатраты на технический надзор:      
  -инженер дорожник; % 10 10
  инженер топограф;

вспомогательный персонал;

% 20

5

20

5

 

Таблица КРЕР 27-08-003Механизаштырылган планировкадан кийин ГЕОВЕБ ти колдонуп жердин откосун бекемдөө.

Измеритель: 100 м2 откостордун үстү.

Механизаштырылган планировкадан кийин ГЕОВЕБ ти колдонуп жердин откосун бекемдөө:

27-08-003-01   топурак төгүү менен

27-08-003-02   бетон аралашмасы менен толтуруп

27-08-003-03   щебнем төгүү менен

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-08-003-01 27-08-003-02 27-08-003-03
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 4,5 4,98 5,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

— жардамчы адистер;

   

10

20

5

 

10

20

5

 

10

20

5

 

9. БӨЛҮМ.ЖОЛДУ ЖАКШЫРТУУ

1. ЖОЛДУ КОРГООЧУ ТОСМО

Таблица КРЕР 27-09-001Коргоочу тосмо куруу

Тосмо(парапет) куруу:

27-09-001-01   темир бетондон

27-09-001-02   бетондон

27-09-001-03   таштан

27-09-001-04   болот зымдан жыгач мамычаларга

Кашаа куруу:

27-09-001-05   темир бетон мамысына трос тартып

27-09-001-06   тордон

27-09-001-07   зымдан көп катар тартып

27-09-001-08 жөө өтүүчүлөргөтемир кашаа куруу

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-09-001-01 27-09-001-02 27-09-001-03 27-09-001-04
   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 5,35 45,46 21,84 21,69
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

20

10

 

20

10

 

20

10

 

20

10

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-09-001-05 27-09-001-06 27-09-001-07  

27-09-001-08

   Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 12,94 4,8 3,81 7,06
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

— жол инженери;

-инженер топограф;

   

20

10

 

20

10

 

20

10

 

20

10

Таблица КРЕР 27-09-002Жолго өткөнгө тоскоол болуучу темир тосмо куруу

Ченеми:100 м

27-09-002-1       Курама темир бетон мамысына  болот зым менен тоскоол коргон куруу

Темир мамысы менен тоскоол коргон куруу, мамынын ортосундагы аралык:

27-09-002-2     4 м

27-09-002-3     3 м

27-09-002-4     2 м

27-09-002-5     1 м

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-09-002-01 27-09-002-02 27-09-002-03 27-09-002-04 27-09-002-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 13,17 15,16 16,90 20,4 30,89
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20
  — топограф инженери; % 10 10 10 10 10

Таблица КРЕР 27-09-003Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун  куруу

Ченеми:10 м

Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун куруу:

27-09-003-01   темир бетондон

27-09-003-02   жол тайпасына темирден

27-09-003-03   көпүрө тайпасына темирден

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-09-003-01 27-09-003-02 27-09-003-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,48 3,15 3,67
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20
  — топограф инженери; % 10 10 10

Таблица КРЕР 27-09-004Белги берүүчү мамычаларды жана жөнөкөй жыгачтан жасалган жоон мамы казыктарды орнотуу

Ченеми:100 шт.

27-09-004-01   Белги берүүчү темир бетон мамычаларды орнотуу

27-09-004-02   Жөнөкөй жыгачтан жоон мамы  казыктарын жасоо жана орнотуу

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-09-004-01 27-09-004-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,53 3,93
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20
  — топограф инженери; % 10 10

Таблица КРЕР 27-09-005Эки жагындагы тосмолорду(перил)  жана жоон мамы казык (тумб) тосмолорун  тактадан жасоо жана орнотуу

Ченеми:100 м

Жасоо жана орнотуу:

27-09-005-01            жерге кагылган жоон мамы-казык

27-09-005-02            тактадан жоон мамы-казык тосмосун

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-09-005-01 27-09-005-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 21,59 15,13
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20
  — топограф инженери; % 10 10

Таблица КРЕР 27-09-006Жөнгө салып туруучу техникалык каражаттарды орнотуу

Ченеми:100 п.м.

27-09-006-1       Жөнгө салып туруучу техникалык каражаттарды орнотуу

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ед. измер. 27-09-006-01
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20
  — топограф инженери; % 10

Таблица КРЕР 27-09-007Кармап туруучу темир тоскоол  куруу

Ченеми:100 м

27-09-007-01    Кармап туруучу темир тоскоол  куруу:

27-09-007-02  мостовой группасы

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги 27-09-007-01 27-09-007-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 11,91 20,55
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20
  — топограф инженери; % 10 10

2. ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ

Таблица КРЕР 27-09-008Жол белгилерин фундаментсиз орнотуу

Ченеми:100 знаков

Жол белгилерин орнотуу:

27-09-008-01   темир мамычага

27-09-008-02   жыгач брустарга

27-09-008-03   жыгач устунга (круглякка)

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы  

Бирдиги

27-09-008-01 27-09-008-02 27-09-008-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 9,49 9,49 9,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20
  — жардамчыадистер; % 10 10 10

Таблица КРЕР 27-09-009 Курама темирбетон фундаменттерин кую менен ага  темирмамыларды орнотуп жол белгилерин кою

Ченеми:1 т мамы

Жол белгилерин темир мамыларына жана курама темирбетон фундаменттерине орнотуу,  мамылардын салмагы:

27-09-009-01   25 кг чейин

27-09-009-02   25 ден 50 кг чейин

27-09-009-03   50 ден 100 кг чейин

27-09-009-04   100 кг жогору

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-09-009-01 27-09-009-02 27-09-009-03 27-09-009-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 22,28 13,34 10,97 8,95
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10

Таблица КРЕР 27-09-010Темир бетон фундаменттерин куюп, ага темир бетон жана асбестцемент мамыларды орнотуп жол белгилерин кою

Ченеми:1 м3 мамы (ченемге 1,2,3) и 100 п.м. мамы (ченемге 4).

Бир мамылуу жол белгилерин, темир бетон фундаментине темир бетон  мамысын орнотуу менен жол белгилерин кою, темир бетон мамыларынын көлөмү:

27-09-010-01                 0,05 м3 чейин

27-09-010-02                 0,05 ден 0,1м3чейин

27-09-010-03                 0,1 м3жогору

27-09-010-04    Бир мамылуу жол белгилерин, темир бетон фундаментине асбестцемент  мамысын орнотуу менен жол белгилерин кою

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ед. измер. 27-09-010-01 27-09-010-02 27-09-010-03 27-09-010-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 13,35 6,16 3,92 19,94
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20
  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10

Таблица КРЕР 27-09-011Темир рама конструкциясын орнотуп, ага  жол белгилерин кою

:

Ченеми:1 т рама конструкциясы

Темир рама конструкциясын орнотуп, ага жол белгилерин:

27-09-011-01   П-образдуу

27-09-011-02   Т-образдуу

27-09-011-03   Г-образдуу

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-09-011-01 27-09-011-02 27-09-011-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 9,63 10,08 10,09
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20
  — жардамчы адистер; % 10 10 10

Таблица КРЕР 27-09-012Көрсөтмө коюлуучу кошумча такталарды орнотуу

Ченеми:100 белги

27-09-012-01    Көрсөтмө коюлуучу кошумча такталарды орнотууда ченем таблиц  27-09-008 по 27-09-011кошуу керек

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Бирдиги. 27-09-012-01
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат..    4,24
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 10
  — жардамчы адистер; % 10

9.3. БЕЛГИЛӨӨ СЫЗЫГЫ

Таблица КРЕР 27-09-016Краска менен жол бетин белгилөө сызыгы

Ченеми:1 кмтүз сызык

Боек менен жол бетин  бүтүн сызык менен белгилөө туурасы:

27-09-016-01   0,1 м

27-09-016-02   0,2 м

27-09-016-03   0,4м

Боек менен жол бетин үзүк сызык менен белгилөө туурасы0,1м, салыштартырмалуу үзүк сызыктын ортосу:

27-09-016-04   1:1

27-09-016-05   1:3

27-09-016-06   3:1

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-016-01 27-09-016-02 27-09-016-03 27-09-016-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: Саат. 2,47 2,47 2,47 2,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ед. измер. 27-09-016-05 27-09-016-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,47 2,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

10

20

10

  — жардамчы адистер; % 10 10

Таблица КРЕР 27-09-017Термопластик менен жол бетин белгилөө

Ченеми:1 кмсызыкка

Туурасы 0.1м болгон термопластик менен жол бетин сызуу:

27-09-017-1     үзгүлтүксүз

27-09-017-02   пунктир менен сызуу 1:1

27-09-017-03   пунктир менен сызуу1:3

27-09-017-04   пунктир менен сызуу3:1

Туурасы 0.15м болгон термопластик менен жол бетин сызуу:

 

27-09-017-05   үзгүлтүксүз

27-09-017-06   пунктир менен сызуу1:1

27-09-017-07   пунктир менен сызуу1:3

27-09-017-08   пунктир менен сызуу3:1

Туурасы 0.20м болгон термопластик менен жол бетин сызуу:

27-09-017-09   үзгүлтүксүз

27-09-017-10   пунктир менен сызуу1:1

27-09-017-11   пунктир менен сызуу1:3

27-09-017-12   пунктир менен сызуу3:1

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-017-01 27-09-017-02 27-09-017-03 27-09-017-04 27-09-017-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,16 3,16 3,16 3,16 4,75
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-017-06 27-09-017-07 27-09-017-08 27-09-017-09 27-09-017-10
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,7 4,7 4,7 6,3 6,3
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-017-11 27-09-017-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 6,3 6,3
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

20

20

20

  — жардамчы адистер; % 10 10

Таблица КРЕР 27-09-018 Жарыкты кайтарып берүүчү элементтүү краска  менен горизонтальдык жол сызыгын түшүрүү

  Ченеми:100 м2  горизонтальдык белги сызыгы
  27-09-018-01 Жарыкты кайтарып берүүчү элементтүү краска  менен горизонтальдык жол сызыгын асфальт жабуусуна түшүрүү(асфальт, үстүнкү бетин иштетүү)

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-018-01  
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,77  
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    

20

20

 
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

 
  — жардамчы адистер; % 10  

 

Таблица КРЕР 27-09-019Жарыкты кайтарып берүүчү элемент менен жол кыймылынын тилкесин белгилөө

  Ченеми:100 м2  горизонтальдык белги сызыгы
  27-09-019-01 Жарыкты кайтарып берүүчү элемент менен жол кыймылынын тилкесин белгилөө.
Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-019-01  
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 26,44  
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    

20

20

 
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

 
  — жардамчы адистер; % 10  

Таблица КРЕР 27-09-020 Жолдун табигый тегиз эместигин оңдоо.

   
Ченеми:1 м2
27-09-020-01 Жолдун табигый тегиз эместигин оңдоо.(ИДН)
  Жолдун өткөөл бөлүгүнө  куруп кайра чогултуп алуучу элементтер менен (лежачийо полицейскийди)  куруу:
27-09-020-02 орточоузундугу 500, 900 мм
27-09-020-03 орточоузундугу 1500 мм
27-09-020-04 чекеси
27-09-020-05 Жолдун өткөөл бөлүгүнө  моноли менен (лежачийо полицейскийди)  куруу:

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-020-01 27-09-020-02 27-09-020-03 27-09-020-04 27-09-020-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 9,39 0,32 0,45 0,24 1,23
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Таблица КРЕР 27-09-021 Жолдорго КД-3 ЗМ серия 290 түрүндөгү жарыкты кайтарып берүүчү элементтер  (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) менен куруу.

  Ченеми:1 шт.
  27-09-021-01 Жолдорго КД-3 ЗМ серия 290 түрүндөгү жарыкты кайтарып берүүчү элементтер  (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) менен куруу.
Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-021-01  
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,17  
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    

20

20

 
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

 
  — жардамчы адистер; % 10  

Таблица КРЕР 27-09-022Жол жабуусун тайгалакка каршы түстө куруу.

  Ченеми:1 м2
    Жол жабуусун тайгалакка каршы түстө куруу. покрытия
  27-09-022-01 жолдун түз бөлүгүндөгүмурунку белги сызыгын кетирбестен
  27-09-022-02 жолдун түз бөлүгүндөгү мурунку белги сызыгын кетирип
  27-09-022-03 жолдун ийри бөлүгүндөгү мурунку белги сызыгын кетирбестен
  27-09-022-04 жолдун ийри бөлүгүндөгү мурунку белги сызыгын кетирип

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Шифр булагы 27-09-022-01 27-09-022-02 27-09-022-03 27-09-022-04  
  Эмгектин убакыт чыгымы:   9,39 0,32 0,45 0,24  
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— топограф инженери;

  20

20

20

20

20

20

20

20

 
  — жардамчы адистер;   10 10 10 10  

Таблица КРЕР 27-09-023 Магистралдын токтотуу блогун куруу

(Монтаж блока торможения магистрального (БТМ))

 

  Измеритель: 1 м
  27-09-023-01 Магистралдын токтотуу блогун куруу
Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-023-01  
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,23  
  — жол инженери;

— топограф инженери;

  20

20

 
  — жардамчы адистер; % 10  

Таблица КРЕР 27-09-030Коргоочу пластик панелден темир тоскоолдорунун тосмолоруна вертикалдуу жолдун белги сызыгын түшүрүү

Ченеми:100 м
27-09-030-01 Коргоочу пластик панелден темир тоскоолдорунун тосмолоруна вертикалдуу жолдун белги сызыгын түшүрүү.

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-030-01
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 7,95
  — жол инженери;

— топограф инженери;

  20

20

10

  — жардамчы адистер; %

 

 

 

Таблица КРЕР 27-09-031Жарыкты кайтарып берүүчү муздак пластик элементтери менен жол сызыгын туурасынан түшүрүү.

 

Измеритель: 10 м2
27-09-031-01 Жарыкты кайтарып берүүчү муздак пластик элементтери менен жол сызыгын туурасынан кол менен өзү жабышуучу лента трафаретти колдонуп түшүрүү.

 

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-031

-01

  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,25
  — жол инженери;

— топограф инженери;

  20

20

10

  — жардамчы адистер; %

 

Таблица КРЕР 27-09-032 Бетон бордюрга жана темир бетон тоскоол тосмолорго вертикалдуу жол белгилерин түшурүү.

 

Измеритель: 100 м2
27-09-032-01 Механизаштырылган ыкма менен  бетон бордюрга 2.7  жана темир бетон тоскоол тосмолорго 2.5 вертикалдуу жол белгилерин түшүрүү.
27-09-032-02 бетон бордюрга 2.7  2.7 вертикалдуу жол белгилерин кол менен түшүрүү.
27-09-032-03 Белгиси эскирген иштетилген бордюрга  2.7 вертикалдуу белгини кол менен түшүрүү.

 

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-09-032-01 27-09-032-02 23-09-032-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 6,60 6,46 6,13
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

  20

20

10

20

20

10

20

20

10

10. БӨЛҮМ.МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЯРДОО

 

Таблица КРЕР 27-10-001Жабышкак битум материалдарын жана эмульсияны даярдоо.

Ченеми:1т

15000л казанга кошулмасы жок битумду даярдоо:

27-10-001-01   чоюлма

27-10-001-02   суюк

15000л казанга кошулмасы бар бмтумду даярдоо:

27-10-001-03   чоюлма

27-10-001-04   суюк

27-10-001-05    Битум эмульсиясын даярдоо

27-10-001-06    400л казангабитумду ысытуу

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-10-001-01 27-10-001-02 27-10-001-03 27-10-001-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 8,42 13,15 13,15 13,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жардамчы адистер; % 20 20 20 20

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченем бирдиги. 27-10-001-05 27-10-001-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 13,15 13,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жардамчы адистер; % 20 20

Таблица КРЕР 27-10-002Асфальтбетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл)бүртүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо

 

Ченеми:100 т                                                                   

Асфаль/бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн А түрүндөгү ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-01   2,5-2,9 т/м3

27-10-002-02   3 т/м3 жана жогору

Асфаль/бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн Б түрүндөгү ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-03   2,5-2,9 т/м3

27-10-002-04   3 т/м3 жана жогору

Асфаль/бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн В түрүндөгү ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-05   2,5-2,9 т/м3

27-10-002-06   3 т/м3 жана жогору

Асфальт/бетон аралашмасын тыгыз кумдуу, ысык төшөө үчүн даярдоо:

27-10-002-07   Г түр

27-10-002-08   Д түрү

Асфаль/бетон аралашмасын, көңдөйлүү майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-09   2,5-2,9 т/м3

27-10-002-10   3 т/м3 жана жогору

Асфаль/бетон аралашмасын, жогорку көңдөйлүү майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-11   2,5-2,9 т/м3

27-10-002-12   3 т/м3 жана жогору

Асфальт/бетон аралашмасын жогорку көңдөйлүү кумдуу, ысык төшөө үчүн даярдоо:

27-10-002-13   Г түрү

27-10-002-14   Д түрү

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-002-01 27-10-002-02 27-10-002-03 27-10-002-04 27-10-002-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-002-06 27-10-002-07 27-10-002-08 27-10-002-09 27-10-002-10
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-002-11 27-10-002-12 27-10-002-13 27-10-002-14
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 8,42 8,42 8,42 8,42
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10

Таблица КРЕР 27-10-003Жабышкакполимер-битумун даярдоо

Ченеми:100 т

27-10-003-01    Дивинилстиролдук термоэластпласт негизинде полимер-битумун даярдоо

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-003-01
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 49,69
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
   — жардамчы адистер; % 10

Таблица КРЕР 27-10-004Полимер-асфальт/бетон аралашмасын даярдоо

Ченеми:100 т

Майда тыгыз аралашмасын (таш материалдарынын тыгыздыгы 3 т/м3 жана жогору) даярдоо:

27-10-004-01   полимер-асфальт/бетон менен

27-10-004-02   полимер-асфальт/бетон, «Грикол» тайгакка каршы кошулмасы менен

27-10-004-03   асфальт/бетон майдаланган маститтелген шагыл менен

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-004-01 27-10-004-02 27-10-004-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,63 5,63 5,63
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
   — жардамчы адистер; % 10 10 10

Таблица КРЕР 27-10-005Карашагылды майдаланган карашагылдан даярдоо

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-01   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-02   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-03   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-04   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-05   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-06   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-07   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-08   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-09   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-10   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-11   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-12   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-13   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-14   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-15   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-16   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-17   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-18   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-19   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-20   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-21   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-22   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-23   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-24   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен жана тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-25   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-26   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен жана тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-27   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-28   3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен жана тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-29   2,5-2,9 т/м3

27-10-005-30   3 т/м3 жана жогору

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-005-01 27-10-005-02 27-10-005-03 27-10-005-04 27-10-005-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-005-06 27-10-005-07 27-10-005-08 27-10-005-09 27-10-005-10
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41..
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-005-11 27-10-005-12 27-10-005-13 27-10-005-14 27-10-005-15
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,41 3,41 4,27 4,27 4,27
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-005-16 27-10-005-17 27-10-005-18 27-10-005-19 27-10-005-20
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-005-21 27-10-005-22 27-10-005-23 27-10-005-24 27-10-005-25
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-005-26 27-10-005-27 27-10-005-28 27-10-005-29 27-10-005-30
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
   — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

Таблица КРЕР 27-10-006Катуубетон аралашмасын, инвентардык автоматташтырылган бетон заводдо, курулуш шартында даярдоо

Ченеми:100 м3 бетон

Катуу бетон аралашмасын, инвентардык автоматташтырылган бетон заводдо, курулуш шартында даярдоо,класстагы (маркадагы):

27-10-006-01   В 5 (М75)

27-10-006-02   В 7,5 (М 100)

27-10-0060-3   В 10-12,5 (М150)

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-006-01 27-10-006-02 27-10-006-03
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 7,64 7,64 7,64
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
2  — жардамчы адистер; % 10 10 10

Таблица КРЕР 27-10-007Иштетилген жабышкак материалдар менен топурак аралашмасын карьерде орнотулган орнотмодо даярдоо

Ченеми:100 м3 аралашмасы (борпоң абалда)

Карьерде орнотулган орнотмодо аралашманы даярдоо, цемент/топурактуу:

27-10-007-01   байланышсыз топурактар

27-10-007-02   ири сыныктуу (шагыл топурактуу )

Карьерде орнотулган орнотмодо аралашманы даярдоо, битум/топурактуу:

27-10-007-03   байланышсыз топурактар

27-10-007-04   ири сыныктуу (шагыл топурактуу )

Карьерде орнотулган орнотмодо аралашманы, цемент менен битум эмульсиясы менен даярдоо:

27-10-007-05   байланышсыз

27-10-007-06   ири сыныктуу

ё Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-007-01 27-10-007-02 27-10-007-03 27-10-007-04
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,19 2,96 3,51 3,26
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
2  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-007-05 27-10-007-06
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,51 3,26
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
2  — жардамчы адистер; % 10 10

Таблица КРЕР 27-10-008 Таштарды даярдоо

 

Ченеми:100 м3
  6-группадагы таштарды даярдоо:
27-10-008-01 төшөө үчүн
27-10-008-02 бекемдөө иштери үчүн:
  7-группадагы таштарды даярдоо::
27-10-008-03 төшөө үчүн
27-10-008-04 бекемдөө иштери үчүн:
  8-11-группадагы таштарды даярдоо::
27-10-008-05 төшөө үчүн
27-10-008-06 бекемдөө иштери үчүн:

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-008-01 27-10-008-02 27-10-008-03 27-10-008-04
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 25,23 14,28 29,81 17,69
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
2  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-008-05 27-10-008-06
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 34,48 21,19
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
2  — жардамчы адистер; % 10 10

 

 

Таблица КРЕР 27-10-009 Wirtgen KMA-200 өзү жүрүүчү асфальт аралаштыруучу установкасы менен органоминералдык жана асфальтогранулобетондун аралмасын даярдоо

Ченеми:100 т
  Wirtgen KMA-200 өзү жүрүүчү асфальт аралаштыруучу установкасы менен аралашманы даярдоо:
27-10-009-01 органоминералдык № 1
27-10-009-02 органоминералдык № 2
27-10-009-03 о органоминералдык № 3
27-10-009-04 асфальтогранулобетон № 4
27-10-009-05 асфальтогранулобетон № 5

 

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-10-009-01 27-10-009-02 27-10-009-03 27-10-009-04 27-10-009-05
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,87 4,05 3,87 4,58 4,57
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
2  — жардамчы адистер; % 10 10 10 10 10

 

 

 

 

№30 жыйнак. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨР

1-бөлум. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН ТЕМИР БЕТОН ЖАНА БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ.

Болүмчө 1.1. ПАЙДУДУБАЛДЫН АСТЫНДАГЫ ЖАЗДЫКТАР.

Таблица КРЕР 30-01-001 Көпүрөлөрдүн тирөөчтөрунун пайдубалынын алдына курулуучу жаздык.

Ченеми:100 м3 жаздык

Көпүрөлөрдүн тирөөчтөрунун пайдубалынын алдына курулуучу жаздык :

30-01-001-01 щебеночных

30-01-001-02 кум же шагыл менен апилка  аралашмасы  30-01-001-03 кум-шагыл аралашмасы

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-001-01 30-01-001-02 30-01-001-03
  Эмгек чыгымы саат 13,63 11,95 16,86
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

10

10

10

5

 

10

10

10

5

 

10

10

10

5

 

Таблица КРЕР 30-01-002Суу алдында көпүрөнүн  пайдубалынын алдына бетон жаздыгын куруу түзүлүшү.

 

Ченеми:100 м3 бетон

30 01 002 01  Суу алдында  көпүрөнүн пайдубалынын  алдына бетон жаздыгын куруу, вертикалдык  метод менен түтүкчөлөр жылдырылат.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-002-01
  Эмгек чыгымы саат 99,11
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

10

10

5

5

 

Таблица КРЕР 30-01-003 Котловандын аянттчасын тосу боюнча курамы 20 м2

Ченеми:100 м2

30-01-003-01 20003 Котловандын аянттчасын тосу боюнча курамы 20 м2

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-003-01
  Эмгек чыгымы саат 15,38
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

10

10

 

 

Бөлүм 1.2.. КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮНҮН ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН

ПАЙДУБАЛЫ.

 

Таблица КРЕР 30-01-009Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн

курама пайдубалы.

 

Ченеми:100 м3 чогултма конструкциялар

30-01-009-01 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн курама пайдубалы..

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-009-01
  Эмгек чыгымы саат 24,19
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

5

10

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-01-010 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн

монолиттик пайдубалы.

Ченеми:100 м3 бетон ишке

30-01-010-01 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн монолиттик пайдубалы.

.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-010-01
  Эмгек чыгымы саат 111,85
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

5

5

5

5

 

    

Таблица КРЕР 30-01-011 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн

монолиттик пайдубалына арматура сеткаларын орнотуу.

Ченеми:т арматура

30-01-011-01Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн монолиттик пайдубалына арматура сеткаларын орнотуу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-011-01
  Эмгек чыгымы саат 6,55
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

 

%

 

 

5

5

5

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-01-012 Эстакаданын, көпүрөнүн , астынан өтүүчү жолдун

тирөөчтөрүнүн темир-жыгач опалубкаларын орнотуу.

Ченеми:м3 бетона

30-01-012-01 Эстакаданын, көпүрөнүн , астынан өтүүчү жолдун тирөөчтөрүнүн темир-жыгач опалубкаларын орнотуу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-012-01
  Эмгек чыгымы саат 1,86
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

 

%

 

 

10

5

5

 

 

Бөлүмчө 1.3. ДАЯР ПАЙДУБАЛГА КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮ

 

Таблица КРЕР 30-01-018 Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүн

курамы.

 

Ченеми:100 м3 курама конструкциясы

30-01-018-01 темир

30-01-018-02 автожолдуку

30-01-018-03 Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүн курамы, көпорөнүн

дубалынын темир-бетон куралма курамы.

Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүн курамы контурдук блоктон:

30-01-018-04 блокторду чогулту чейин 5 т

30-01-018-05 блокторду чогулту 5 т жогору

30-01-018-06 ядрону бетонн блок менен чогулту.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-18-04 30-01-18-05 30-01-18-06
  Эмгек чыгымы саат 20,66 28,77 11,88
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

 

%

 

 

15

15

15

 

15

15

15

 

15

15

15

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-18-01 30-01-18-02 30-01-18-03
  Эмгек чыгымы саат 26,61 43,33 39,44
   Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

 

%

 

 

15

15

15

 

15

15

15

 

15

15

15

 

 

Таблица КРЕР 30-01-019Тирөөчтүн ядросун контурдук блок менен толтуруу

 

 Ченеми:100 м3 бетон ишке

30-01-019-01Тирөөчтүн ядросун контурдук блокту бетон менен толтуру

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-019-01
  Эмгек чыгымы саат 43,74
   

Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

 

%

 

 

 

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-01-020 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетонун

курамына, кургак  жерде бетон кую

  Ченеми:100 и3 бетона ишке

Көпүрөнүн тирөөтүчусүнүн монолиттик бетонун курамына, кургак жерде

бетон кую:

30-01-020-01 облицовкасы жок

30-01-020-02 бирдей облицовкасы менен

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-020-01 30-01-020-02
  Эмгек чыгымы саат 67,99 58,07
   

Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

—көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

 

%

 

 

 

10

10

10

5

 

 

10

10

10

5

 

 

. Таблица КРЕР 30-01-021 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетон

курамына, бетон кошулмасын беруу

                Ченеми:100 м3 бетона ишке

Көпүрөнүн тирөөчүсүнө монолиттик бетон курамына, бетон кошулмасын

беруу :

30-01-021-01 облицовкасы жок

30-01-021-02 бирдей облицовкасы менен

шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-021-01 30-01-021-02
  Эмгек чыгымы саат 80,57 60,43
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

—көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

 

%

 

 

10

10

10

5

 

10

10

10

5

Таблица КРЕР 30-01-022 Тирөөтүчүнүн курамын арматура менен токуу.

Ченеми:т арматура

30-01-022-01Тирөөтүчүнун курамын арматура менен токуу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-022-01
  Эмгек чыгымы саат 4,94
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

—көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблице КРЕР 30-01-023 Монолиттик тирөөчтун курамын бетондоого туура кесилишин аянтын темир-жыгач опалубка менен тосуу   15м чейин

 

Ченеми:м3 бетон

30-01-023-01 Монолиттик тирөөчтун курамын бетондоого туура кесилишин аянтын темир-жыгач опалубка менен тосуу   15м2 чейин

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-023-01
  Эмгек чыгымы саат 3,51
       
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

5

5

 

 

Таблица КРЕР 30-01-024 Фермалык аянтчанын монолиттик жана темир-

бетон  прокладка катарын, канаттарын, тротуардын курамы.

 

 Ченеми:100 м3 темирбетон ишке

Темир-бетон курамы:

30-01-024-01 кургак жерде фермалык аянтчанын, катар прокладкасы.

30-01-024-02Кургак жерде фермалык аянтчанын кошулмасын салуу.

30-01-024-03 канаттары.

30-01-024-04 тротуардык  консолу.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-024-01 30-01-024-02 30-01-024-03 30-01-024-04
  Эмгек чыгымы саат 113,82 125,38 163,47 162,2
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

 

 

 

Таблица КРЕК 30-01-025 Автожол, темир-жол көпүрөнүн ферма

астындагы темир-бетон  ригелин курамы.

 

                Ченеми:100 м3 куралма темирбетондун

Темир-бетон ферма алдындагы ригелдин курамы.

30-01-025-01 автожол астындагы көпүрөнүн бирблоктуу алды.

30-01-025-02 автожол астындагы көпүрөнүн эки блоктуу алды.

30-01-025-03 Темир жол астындагы көпүрө.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-025-01 30-01-025-02 30-01-025-03
  Эмгек чыгымы саат 59,15 35,67 76,60
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-01-026 Көпүрөнүн тирөөтүчүнүн облицовкасынын

курамы.

                  Ченеми:100 м2 облицовка

Көпүрөнүн тирөөтүчүнүн облицовкасынын курамы:

30-01-026-01 массидүү

30-01-026-02 таш бастырмадан

30-01-026-03 музкескич

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-026-01 30-01-026-02 30-01-026-03
  Эмгек чыгымы саат 39,83 42,07 57,20
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

Таблица КРЕР 30-01-027 Орнотулган көпүрөнүн тирөөтүчүсүн уратуу.

                             Ченеми:100 м3 орнотуусун

Орнотулган көпүрөнүн тирөөтүчүсүн уратуу :

30-01-027-01 бетонной

30-01-027-02 темир-бетон

30-01-027-03 Суу нугунда орнотуу учурунда расценка кошу. 30-01-027-1, 30-01-027-2

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-01-027-01 30-01-027-02 30-01-027-03
  Эмгек чыгымы саат 51,98 132,37 11,91
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

5

10

5

 

5

10

5

 

5

10

5

 

 

 

Бөлүм 2. ТЕМИР БЕТОН КӨПҮРӨНҮН ПРОЛЕТТУК ТҮЗҮЛҮШҮ.

 

. Бөлүкчө 2.1.. ТИРӨӨЧ БӨЛҮКТӨРҮ.

 

Таблица КРЕР 30-02-001 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнүн пролетунун

темир-болт бөлүктөрүн орнотуу.

 

Ченеми:тирөөч бөлүк

Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун  түзүлүшүнө полимердик

материал жана фтороплатст резинасын орнотуу.

30-02-001-01 тангенциалдуу

30-02-001-02 сектордуу

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-001-01 30-02-001-02
  Эмгек чыгымы саат 0,22 0,55
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

10

5

 

10

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-02-002 Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун   түзүлүшүнө

полимердик материал,  жана второпласт резинасын орнотуу.

 

                   Ченеми:тирөөч бөлүк.

 

30-02-002-01 Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун курам  түзүлүшүнө полимердик материал, жана второпласт резинасын орнотуу

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-002-01
  Эмгек чыгымы саат 0,03
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

5

5

 

   

Бөлүкчө 2.2. БИР ТЕМИР ЖОЛ АСТЫНДАГЫ КӨПҮРӨНҮН ТЕМИР БЕТОН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.

 

Таблица КРЕР 30-02-005 Бир темир-жол астындагы көпүрөнүн темирбетон

пролетторун орнотуу:

Ченеми:пролеттук курулуш

Темир жол астындагы көпүрөнүн темир-бетон пролеттук курулушу:

 

30-02-005-01 6 м, стрела кран менен

30-02-005-02 12 м, стрела кран менен

30-02-005-03 18 м, консолдук кран менен

30-02-005-04 24 м, консолдук кран менен

30-02-005-05 34,3 м, консолдук кран менен

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-005-01 30-02-005-02 30-02-005-03 30-02-005-04 30-02-005-05
  Эмгек чыгымы саат 5,3 6,91 25,99 29,88 27,51
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

20

 

10

10

20

 

10

10

20

 

10

10

20

 

10

10

20

 

 

Таблица КРЕР 30-02-006 Бир темир жол астындагы көпүрөнүн тиөөчүнө темир-бетон пролетун эки стрелалуу кран менен орнотуу.

Ченеми:пролеттук курулуш.

Бир темир жол астындагы көпүрөнүн тиөөчүнө темир-бетон пролетун

эки  стрелалуу кран менен орнотуу, узундугу м;..

30-02-006-01 6 м

30-02-006-02 12 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-006-01 30-02-006-02
  Эмгек чыгымы саат 8,14 10,81
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

20

 

10

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-02-007 Бир темир жол астындагы пролетту туурасынан

жылдыруу  аралагы  10м. чейинн

Ченеми:Пролеттун балкасы

30-02-007-01 Темир жол астындагы пролеттун туурасынан жылдыруу

аралыгы 10м. чейинн.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-007-01
  Эмгек чыгымы саат 13,43
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлүкчө 2.3. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРЛӨРДҮН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.

Таблица КРЕР 30-02-014  Автожолжолдогу көпүрөлөрдүн темир-бетон пролеттук  балкаларын курамын курап бекемдөө

Ченеми:балканын пролеттук курулуш.

Автожолжолдогу көпүрөлөрдүн темир-бетон пролеттук балкаларын курамын   курап бекемдөө  узундугу м:

30-02-014-01 24 м

30-02-014-02 33 м

30-02-014-03 42 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-014-01 30-02-014-02 30-02-014-03
  Эмгек чыгымы саат 8,67 13,50 17,45
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

10

5

 

10

10

10

5

 

10

10

10

5

 

Таблица КРЕР 30-02-015 Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүнө пролетторду кою.

Ченеми:балканын пролеттук крулушу.

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүнө пролетторду кою.узундугу:

30-02-015-01   9 м

30-02-015-02   15 м

30-02-015-03   18 м

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүно пролетторду  стрелалуу кран

менен темир бетон балкаларды орнотуу, узундугу:

30-02-015-04    12 м

30-02-015-05    15 м

30-02-015-06    18 м

30-02-015-07    21 м

30-02-015-08    24 м

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүно пролетторду  консольно-

шлюзовыми  кран  менен темир бетон балкаларды орнотуу, узундугу:

30 -02-015-09     18 м

30-02-015-10     21 м

30-02-015-11     24 м

30-02-015-12     33 м

30-02-015-13     42 м

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүно пролетторду  козловой-

шлюзовыми  кран  менен темир бетон балкаларды орнотуу, узундугу:

30-02-015-14 18 м
30-02-015-15 21 м
30-02-015-16 24 м
30-02-015-17 33 м
30-02-015-18 42 м

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-015-01 30-02-015-02 30-02-

015-03

30-02-

015-04

  Эмгек чыгымы саат 0,78 0,94 1,33 1,66
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-015-05 30-02-015-06 30-02-

015-07

30-02-

015-08

  Эмгек чыгымы саат 1,87 2,25 2,33 2,76
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-

015-09

30-02-015-10 30-02-015-11 30-02-015-12
  Эмгек чыгымы саат 5,27 5,64 5,88 10,27
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ топ;

 

%

 

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-

015-13

30-02-015-14 30-02-015-15 30-02-015-16 30-02-015-17 30-02-015-18
  Эмгек чыгымы саат 1,60 3,29 3,29 3,29 4,57 5,10
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

10

10

10

 

Таблица КРЕР 30-02-016   Даяр плитадан Автожол көпүрөлөрүн темир-бетон коропка түрүндөгү элементтеринен чогултуу.

  Ченеми:100 м3 темирбетон конструкциясынан пролеттун курулушу

Даяр плитадан Автожол көпүрөлөрүн темир-бетон коропка түрүндөгү элементтеринен чогултуу.

30-02-016-01 метропроезд

30-02-016-02 автопроезд

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-016-01 30-02-016-02
  Эмгек чыгымы саат 180,45 105,75
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

10

5

5

 

10

5

5

 

 

Таблица КРЕР 30-02-017 Автожолдордун астындагы пролету темир-бетон

көпүрөнүн бастырмасын  куруу.

Ченеми:100 м3 Курама темирбетон.

30-02-017-01 Автожолдордун астындагы пролету  темир-бетон көпүрөнүн бастырмасын куруу.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-017-01
  Эмгек чыгымы саат 58,33
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

20

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-02-018 Автожолдордун астындагы темирбетон көпүрөнүн бастырмасынын  пролеттунун тартуу арматурасынчогултуу жана даярдоо.

Ченеми:т арматура

30-02-018-01 Автожолдордун астындагы темир-бетон көпүрөнүн бастырмасынын  пролеттунун тартуу арматурасынчогултуу жана даярдоо.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-018-01
  Эмгек чыгымы саат 142,93
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-02-019 Балкалардын пролеттордун тирөөчүнө коюда

плашкоуттарды чогултуп жана ажыратуу ташып келүү жана сууда тартып келип орнотуу үчүн.

Ченеми:100 плашкоут

30-02-019-01 Балкалардын пролеттордун тирөөчүнө коюда плашкоуттарды чогултуп жана ажыратуу ташып келүү жана сууда тартып келип орнотуу үчүн.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-019-01
  Эмгек чыгымы саат      111,78
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;топ

 

%

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-02-020 Инвентар эмес кыймылдаган балканын тирөөтүчүсүн ташуу  үчүн ажыратып чогултуу.

Ченеми:100 т инвентар эмес элементтер

30-02-020-01 Инвентар эмес кыймылдаган балканын тирөөтүчүсүн ташуу үчүн ажыратып чогултуу.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-020-01
  Эмгек чыгымы саат 65,61
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

5

10

 

 

Таблица КРЕР 30-02-021 Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсүн  ташуу жана  орнотуу.

Ченеми:Пролеттун курулушу

Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсүн ташуу жана орнотуу, узундугу м:

30-02-021-01 88 м

30-02-021-02 110 м

30-02-021-03 158 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-021-01 30-02-021-02 30-02-021-03
  Эмгек чыгымы саат 93,35 102,04 114,71
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

20

10

 

20

10

 

20

10

 

 

Таблица КРЕР 30-02-022Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсү менен ташуу

жана көрүрөнүн пролеттук түзүлүшүн орнотуу.

 

Ченеми:100 м3 темир-бетон түзүлүш бетону.

Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсү менен ташуу жана көрүрөнүн пролеттук

түзүлүшүн орнотуу  массасы:

30-02-022-01  800 т чейин

30-02-022-02  800 т жогору

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 30-02-022-01 30-02-022-02
  Эмгек чыгымы саат 31,22 15,38
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

20

10

 

20

10

 

Бөлүкчө 2.4. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРДҮН КАБЫРГАЛУУ

ПЛИТАЛАРЫНЫН  КЕСИЛБЕГЕН ТЕМИР БЕТОН КОНРУКЦИЯЛАРЫНЫН КУРУЛМАЛАРЫ.

 

Таблица КРЕР 30-02-030 Инвентар курулма унаажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кабыргалу плитанын курулмасы.

Ченеми:т көпүрөө астындагы

30-02-030-01Көпүрө астындагы сталь инвентарлар курамы.

30-02-030-02Көпүрө астындагы сталь инвентарлар курамы.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-030-01 30-02-030-02
  Эмгек чыгымы саат 0,78 0,07
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

30

10

 

30

10

 

Таблица КРЕР 30-02-031Узун унажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кесик эмес кабыргалу плиталык курулмасы.

Ченеми:т көпүрө астындагы курлмалар

30-02-031-01 Узун унажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кесик эмес кабыргалу плиталык курулмасынын аралыгы 80м..

30-02-031-02 Ар бир кошумчага 10 м кошулушу к 30-02-031-1

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-031-01 30-02-031-02
  Эмгек чыгымы саат 17,66 0,40
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

20

10

10

5

 

20

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-02-032Узун монтаждоо унаажолдордун көпүрө темир-бетон

пролеттук кесик эмес кабыргалу плитанын курулушу.

Ченеми:100 м3 куралма темирбетон

30-02-032-01 унаажолдордун көпүрөнүн пролетун темир-бетон блоктору мене кесик эмес кабыргалу плита менен монтаждоо.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-02-032-01
  Эмгек чыгымы саат      17,83
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

20

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-02-033 Пролеттук конструкциясынын тартып куроо (ПРК).

Ченеми:т арматуры

30-02-033-01 Пролеттун жабдыгын тартып куроо.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Бир.

саат.

30-02-033-01
  Эмгек чыгымы саат      7,99
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— жол инженери;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

БӨЛҮМ 3. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ ЖАНА ЖӨӨ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨЛӨР.

Бөлүкчө 3.1. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ  МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДОРДУН АВТОЖОЛ АЛДЫНДАГЫ БАСЫМДУУЛУК.

Таблица КРЕР 30-03-001 Курама темир-бетон жол өткөөлү мене темир-жолдордун автожол алдындагы басумдуулук.

     Измеритель: 100 м3 курама темир бетон.

Курама темир-бетон жол өткөөлү менен темир жолдордун автожол алдындагы тирөөч курулмаларына болгон басымдуулук.

30-03-001-01 биртирөөтүчү

30-03-001-02 экитирөөтүчү

30-03-001-03 көптиретүчу

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-03-001-01 30-03-001-02 30-03-001-03
  Эмгек чыгымы саат 41,85 54,07 99,06
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

20

5

5

 

 

20

5

5

 

 

20

5

5

 

 

Таблица КРЕР 30-03-002 Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы басымдуулугунун пролеттук курамын орнотуу.

Ченеми:балканын пролеттук курулушу.

Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы басымдуулугунун пролеттук курамын орнотуу, узундугу м:

30-03-002-01 до 12 м

30-03-002-02 до 15 м

30-03-002-03 до 18 м

30-03-002-04 до 24 м

30-03-002-05 өйдөө 24 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-03-002-01 30-03-002-02 30-03-002-03 30-03-002-04 30-03-002-05
  Эмгек чыгымы саат 1,03 1,04 1,41 1,49 3,24
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

20

20

 

 

20

20

 

 

20

20

 

 

20

20

 

 

20

20

 

 

 

БӨЛҮКЧӨ 3.2.  АВТОМОБИЛЬ ЖОЛУНУН АЛДЫНДАГЫ ӨТКӨӨЛДҮН КУРАМА ТЕМИР БЕТОНУНА БОЛГОН БАСЫМДУУЛУГУ.

Таблица КРЕР 30-03-008. Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы ортолук тирөөчтөргө болгон басымдуулук курулмалары.

 

Ченеми:100 м3 куралма темир бетон

Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы ортолук тирөөчтөргөболгон басымдуулук курулмалары:

30-03-008-01 бир тирөөчтүү

30-03-008-02 эки тирөөчтүү

30-03-008-03 көп тирөөчтүү

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-03-008-01 30-03-008-02 30-03-008-03
  Эмгек чыгымы саат 15,43 14,78 28,65
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

15

10

5

5

 

 

15

10

5

5

 

 

15

10

5

5

 

 

 

Бөлүкчө 3.3..ТЕМИР ЖОЛ ТҮНӨН ЖӨӨ АДАМ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨ.

Таблица КРЕР 30-03-012 Темир-жол үстүнөн жөө адам өтүчү темир-бетон көпүрөнүн тирөөч курулмалары.

Ченеми:м3 курама темир бетон:

30-03-012-01 бир тирөөчтүү

30-03-012-02 көп тирөөчтүү

30-03-012-03 платформага тепкич

30-03-012-04 жерге тепкич

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-03-012-01 30-03-012-02 30-03-012-03 30-03-012-04
  Эмгек чыгымы саат 0,33 0,49 0,72 0,57
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

20

5

5

5

 

 

20

5

5

5

 

 

20

5

5

5

 

 

20

5

5

5

 

Таблица КРЕР 30-03-013 Темир жол үстүнөн жөө адам өтүүчү курама темир-бетон                                     пролетун орнотуу.

Ченеми:пролеттун курулушу

Темир-жол үстүнөн жөө адам өтүүчү курама темир-бетон пролетун  орнотуу

узундугуна чейин м :

30-03-013-01  12 м;

30-03-013-02   15м;

30-03-013-03   18м;

30-03-013-04   24м;

30-03-013-05   27 м.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-03-013-01 30-03-013-02 30-03-013-03 30-03-013-04 30-03-013-05
  Эмгек чыгымы саат 3,69 3,74 4,53 4,68 5,76
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

20

15

 

 

20

15

 

 

20

15

 

 

20

15

 

 

20

15

 

БӨЛҮМ 4. БОЛОТ ПРОЛЕТТУ КӨПҮРӨНҮН КУРУЛУШУ

Таблица КРЕР 30-04-001 Болот пролетту көпүрөнү  кран менен орнотуу

Ченеми:пролеттун курулушу

Болот пролетту көпүрөнү  кран менен орнотуу,  узндугу:

30-04-001-01 до 12 м (бир протеттук пакети)

30-04-001-02 30 м чейин

30-04-001-03  30 м да өйдөө

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-001-01 30-04-001-02 30-04-001-03
  Эмгек чыгымы саат. 2,56 20,97 42,24
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

10

20

 

10

20

 

10

20

 

 

 

Таблица КРЕР 30-04-002 Болот пролетту көпүрөнү асма жана жарым асма ыкмасы менен чогултуу.

Ченеми:т пролеттун курулушу

30-04-002-01  66 мчейин;

30-04-002-02 88 мчейин;

30-04-002-03 110 мчейин;

30-04-002-04  110 м жогору;

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-002-01 30-04-002-02 30-04-002-03 30-04-002-04
  Эмгек чыгымы саат 1,99 1,78 1,71 1,60
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

 

%

 

 

20

20

 

20

20

 

20

20

 

20

20

 

 

Таблица КРЕР 30-04-003 Металл курам көпүрөнүн асты даяр жерге узунунан  жылыштыруу.

 

Ченеми:пролеттун курулушу

Металл курам көпүрөнүн асты даяр жерге узундука жылыштыруу аралыгы м:

30-04-003-0155 м, жылдыруу аралыгы чейин 60 м

30-04-003-0270 м, жылдыруу аралыгы чейин  90 м

30-04-003-0380 м, жылдыруу аралыгы до 90 м

30-04-003-0490 м, жылдыруу аралыгы чейин 120 м

30-04-003-05110 м,  жылдыруу аралыгы чейин 150 м

 

Ар бир 10 метрге кошумча жылдырганда ченемге кошуу:

30-04-003-06       30-04-003-01

30-04-003-07       30-04-003-02

30-04-003-08       30-04-003-03

30-04-003-09       30-04-003-04

30-04-003-10       30-04-003-05

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-003-01 30-04-003-02 30-04-003-03 30-04-003-04 30-04-003-05
  Эмгек чыгымы саат. 120,41 146,51 127,56 158,49 226,95
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

 

%

 

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Бир. 30-04-003-06 30-04-003-07 30-04-003-08 30-04-003-09 30-04-003-10
  Эмгек чыгымы саат. 4,11 4,85 4,85 6,42 7,38
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

 

%

 

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

 

Таблица КРЕР 30-04-004 Болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун асты даяр жерге 10 м аралыкка туурасынан жылыштырып куруу.

Ченеми:пролеттун курулушу

Болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун асты даяр жерге  туурасынан жылыштырып, пролеттун узундук эсеби менен 10 м аралыкка чейин:

30-04-004-01    80 м

30-04-004-02    110м

30-04-004-03   160 м

Ар бир 10 м аралыкка жылдырганда ченемге кошулат:

30-04-004-04     30-04-004-01

30-04-004-05     30-04-004-02

30-04-004-06     30-04-004-03

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-004-01 30-04-004-02 30-04-004-03
  Эмгек чыгымы саат. 28,36 3,16 51,35
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

10

10

20

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-004-04 30-04-004-05 30-04-004-06
  Эмгек чыгымы саат. 5,77 6,84 8,39
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

 

10

10

20

 

Таблица КРЕР 30-04-005 Болот пролеттуу  көпүрөнү  көтөрүү.

Ченеми:м пролетту көтөрүү.

болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун көтөрүү, узундугу:

30-04-005-01 чейин 88 м

30-04-005-02 андан өйдө 88 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-005-01 30-04-005-02
  Эмгек чыгымы саат. 16,92 14,11
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

5

15

 

 

10

5

15

Таблица КРЕР 30-04-006 Металл болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү.

Ченеми:м болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү.

Болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү, узундугу:

30-04-006-01 чейин 88 м

30-04-006-02 андан өйдө 88 м

 

Шифр ресурса  Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-006-01 30-04-006-02
  Эмгек чыгымы саат. 13,23 13,51
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

10

5

15

 

10

5

15

 

 

Таблица КРЕР 30-04-007 Плитанын ортотропунун курамын бекемдөө:

Ченеми:т темир конструкциялары.

30-04-007-01 ортотроп плитаны чогултуп бекемдөө

 

Шифр ресурса  Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-007-01
  Эмгек чыгымы саат.  

4,93

  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

5

5

 

Таблица КРЕР 30-04-008 Көпүрөнүн пролетунун ички жагын  курамын конвейер менен куроо.

Ченеми:т темир конструкциялары.

30-04-008-01Көпүрөнүн пролетунун ички жагын  курамын конвейер менен куроо.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-008-01
  Эмгек чыгымы саат.  

0,21

  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-04-009 Тайгалатуу методу менен көпүрөнү жылдыруу.

Ченеми:10000 т-м

30-04-009-01Тайгалатуу методу менен көпүрөнүн дайыма иштей турган тирөтүчүнүн курамын чогултуу

30-04-009-02 Ар бир 1м кошуу, биринчи пролеттон кийин  30-04-009-01

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-04-009-01 30-04-009-02
  Эмгек чыгымы саат. 81,77 22,32
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

5

 

 

 

10

5

 

 

Бөлүк 6. ЖЫГАЧ КӨПҮРӨЛӨР

Таблица КРЕР 30-06-001 Жыгач тирөөчтүн курулушу.

Ченеми:м3 жыгач материал ишке

Жыгач тирөөчтүн курулушу  узундугуна чейин м, биркатарлуу из:

30-06-001-01 Тоголок жыгач.

30-06-001-02 жыгач устундарын

Жыгач тирөөчтүн курулушу  узундугу 40 м,

30-06-001-03 эки катар тоолок жыгачтар.

30-06-001-04 эки катар жыгач устундар.

30-06-001-05 раманын тоголок жыгачы.

30-06-001-06 раманын устун жыгачы.

Жыгач тирөөчтүн курулушу  узундугу 40 м, рамадан:30-06-001-07 бревенден 30-06-001-08 брустан

Жыгач тирөөчтүн курулушу ряжевых  :

30-06-001-09 тоголок жыгач

30-06-001-10 жыгач устундары

Жыгач тирөөчтүн шатровых музкескич:

30-06-001-11 жыгач

30-06-001-12 устун жыга

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-06-001-01 30-06-001-02 30-06-001-03 30-06-001-04 30-06-001-05 30-06-001-06
  Эмгек чыгымы саат. 5,43 5,96 6,85 5,71 6,13 4,46
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-06-001-07 30-06-001-08 30-06-001-09 30-06-001-10 30-06-001-11 30-06-001-12
  Эмгек чыгымы саат. 5,49 6,02 5,35 4,46 5,49 6,02
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

Таблица КРЕР 30-06-002 Жыгач көпүрөнун пролуттук түзүлүшү.

Ченеми:м3 жыгач ишке

Темир-жол астындагы жыгач көпүрөнун пролеттук түзүлүшү:

30-06-002-01 тоголок жыгач

30-06-002-02 устундар

Унаажол астындагы жыгач көпүрөнун пролеттук түзүлүшү:

30-06-002-03 тоголок жыгачтан

30-06-002-04 устундан

30-06-002-05 жыгач мык фермасы

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-06-002-01 30-06-002-02 30-06-002-03 30-06-002-04 30-06-002-05
  Эмгек чыгымы саат. 6,2 5,48 5,0 4,8 5,01
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

10

5

10

 

 

 

БӨЛҮК 7. ДАЯР ПАЙДУБАЛДЫН (НЕГИЗИНДЕ) АЛДЫНДАГЫ СУУ ӨТҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨР ЖАНА ЛОТОКТОР.

Бөлүкчө 1.1. АВТОЖОЛ МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДУН АЛДЫНДАГЫ ТЕМИР БЕТОН СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТЕГЕРЕК ТҮТҮКТӨР.

Таблица КРЕР 30-07-001 Автожол менен темиржол алдындагы темир бетон суу өткөрүчү тегерек түтүктөрдүн лекалду блок звенолору.

Ченеми:м3 темир бетон блоктору

Унажол менен темир-жол үстүндөгү темир-бетон суу өткөрүчү тоголок түтүктөрдүн  лекалду блок звенолору:

30-07-001-01 1 м

30-07-001-02 2 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-001-01 30-07-001-02
  Эмгек чыгымы саат. 0,14 0,11
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

Таблица КРЕР 30-07-002 Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн жаткызуу.

Ченеми:м темир бетон бөлүгү

Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн жаткызуу. Түтүктүн көзү:

30-07-002-01       0,5 м,  насыптын бийиктигине чейин  0/0,9 м

30-07-002-02       0,75 м, насыптын бийиктигине чейин  0/1,35 м

30-07-002-03          1 м,  насыптын бийиктигине чейин    3/4 м

30-07-002-04          1 м,  насыптын бийиктигине чейин    6/7 м

30-07-002-05         1,25 м, насыптын бийиктигине чейин 3/4 м

30-07-002-06         1,25, м, насыптын бийиктигине чейин 7/8 м

30-07-002-07         1,25, м, насыптын бийиктигине чейин  19/20 м

30-07-002-08         1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     3/3 м

30-07-002-09         1,5 м, насыптын бийиктигине чейин   8/9 м

30-07-002-10         1,5 м, насыптын бийиктигине чейин   19/20 м

30-07-002-11          2 м,  насыптын бийиктигине чейин     3/5 м

30-07-002-12          2 м, насыптын бийиктигине чейин      8/8 м

30-07-002-13          2 м, насыптын бийиктигине чейин  19/20 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 30-07-002-01 30-07-002-02 30-07-002-03 30-07-002-04 30-07-002-05 30-07-002-06 30-07-002-07
  Эмгек чыгымы саат. 0,92 0,67 0,69 0,57 0,62 0,34 0,26
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-002-08 30-07-002-09 30-07-002-10 30-07-002-11 30-07-002-12 30-07-002-13
  Эмгек чыгымы саат. 0,32 0,28 0,20 0,27 0,22 0,18
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-07-003 Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу. Түтүктүн көзү:

30-07-003-01          0,5 м, насыптын бийиктигине чейин     0/0,9 м

30-07-003-02          0,75 м, насыптын бийиктигине чейин   0/1,35 м

30-07-003-03          1 м, насыптын бийиктигине чейин         3/4 м

30-07-003-04          1 м, насыптын бийиктигине чейин         6/7 м

30-07-003-05          1,25 м, насыптын  бийиктигине чейин    3/4 м

30-07-003-06          1,25 м, насыптын бийиктигине чейин    7/8 м

30-07-003-07          1,25 м, насыптын бийиктигине чейин     19/20 м

30-07-003-08          1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        3/3 м

30-07-003-09          1,5 м, насыптын  бийиктигине чейин       8/9  м

30-07-003-10          1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        19/20 м

30-07-003-11          2  м, насыптын бийиктигине чейин           3/5 м

30-07-003-12           2  м, насыптын бийиктигине чейин            8/8 м

30-07-003-13           2  м, насыптын бийиктигине чейин           19/20 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-003-01 30-07-003-02 30-07-003-03 30-07-003-04 30-07-003-05 30-07-003-06 30-07-003-07
  Эмгек чыгымы саат.   0,70 0,58 0,48 0,47 0,40 0,40
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-003-08 30-07-003-09 30-07-003-10 30-07-003-11 30-07-003-12 30-07-003-13
  Эмгек чыгымы саат. 0,40 0,35 0,24 0,33 0,26 0,21
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-07-004 Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

30-07-004-01    2×0,75 м, насыптын бийиктигине чейин    0/1,35 м

30-07-004-02    2×1 м, насыптын бийиктигине чейин    3/4 м

30-07-004-03   2×1 м насыптын  бийиктигине чейин        6/7 м

30-07-004-04   2×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   3/3 м

30-07-004-05   2×1,25 м,  насыптын бийиктигине чейин  7/8 м

30-07-004-06   2×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин    19/20 м

30-07-004-07   2×1,5 м,   насыптын бийиктигине чейин    3 /3 м

30-07-004-08   2×1,5 м,   насыптын бийиктигине чейин        8/9 м

30-07-004-09   2×1,5 м,  насыптын бийиктигине чейин      19/20 м

30-07-004-10   2×2 м,     насыптын бийиктигине чейин        8/9 м

30-07-004-11   2×2 м,  насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-004-01 30-07-004-02 30-07-004-03 30-07-004-04 30-07-004-05 30-07-004-06 30-07-004-07
  Эмгек чыгымы саат. 0,98 1,11 0,93 1,01 0,86 0,59 0,97
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-004-08 30-07-004-09 30-07-004-10 30-07-004-11
  Эмгек чыгымы саат. 0,84 0,52 0,98 0,59
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

 

 

Таблица КРЕР 30-07-005 Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

30-07-005-01     2×0,75 м, насыптын бийиктигине чейин    0/1,35 м

30-07-004-02     2×1 м, насыптын бийиктигине чейин          3/4 м

30-07-004-03     2×1 м, насыптын бийиктигине чейин  ,     6/7 м

30-07-004-04     2×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   3/3 м

30-07-004-05     2×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   7/8 м

30-07-004-06     2×1,25 м, чункурдун бийиктигине чейин  19/20 м

30-07-004-07     2×1,5 м,  насыптын бийиктигине чейин    3/3 м

30-07-004-08     2×1,5 м, чункурдун бийиктигине чейин    8/9 м

30-07-004-09     2×1,5 м,  чункурдун бийиктигине чейин   19/20 м

30-07-004-10     2×2 м чункурдун бийиктигине чейин        8/9 м

30-07-004-11     2×2 м,  чункурдун бийиктигине чейин      19/20 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы  

Ченөө бирдиги.

30-07-005-01 30-07-005-02 30-07-005-03 30-07-005-04 30-07-005-05 30-07-005-06 30-07-005-07
  Эмгек чыгымы саат. 1,03 1,19 0,99 1,09 0,93 0,64 1,04
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы  

Ченөө бирдиги.

30-07-005-08 30-07-005-09 30-07-005-10 30-07-005-11
  Эмгек чыгымы саат. 0,91 0,57 1,05 0,63
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

 

Таблица КРЕР 30-07-006 Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

 

30-07-006-01      3×0,75 м, насыптын бийиктигине чейин   0/1,35 м

30-07-006-02     3×1 м, насыптын бийиктигине чейин       3/4 м

30-07-006-03     3×1 м, насыптын бийиктигине чейин        6/7 м

30-07-006-04     3×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   3/3 м

30-07-006-05     3×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   7/8 м

30-07-006-06     3×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   19/20 м

30-07-006-07     3×1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     3/3 м

30-07-006-08     3×1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     8/9 м

30-07-006-09     3×1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     19/20 м

30-07-006-10     3×2 м, насыптын бийиктигине чейин        3/5 м

30-07-006-11     3×2 м, насыптын бийиктигине чейин        8/8 м

30-07-006-12     3×2 м, насыптын бийиктигине чейин       19/20 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы  

Ченөө бирдиги

30-07-006-01 30-07-006-02 30-07-006-03 30-07-006-04 30-07-006-05 30-07-006-06 30-07-006-07
  Эмгек чыгымы саат 1,13 1,37 1,10 1,25 1,08 0,75 1,21
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-006-08 30-07-006-09 30-07-006-10 30-07-006-11 30-07-006-12
  Эмгек чыгымы саат 1,02 0,66 1,29 0,94 0,76
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-07-007 Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

30-07-007-01    3×0,75 м, насыптын бийиктигине чейин  0/1,35 м

30-07-007-02    3×1 м, насыптын бийиктигине чейин       3/4 м

30-07-007-03    3×1 м, насыптын бийиктигине чейин       6/7 м

30-07-007-04    3×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин  3/3 м

30-07-007-05    3×1,25 м, насыптын бийиктигине чейин  7/8 м

30-07-007-06    3×1,25 м* насыптын бийиктигине чейин 19/20 м

30-07-007-07    3×1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     3/3 м

30-07-007-08    3×1,5 м, насыптын бийиктигине чейин    8/9 м

30-07-007-09    3×1,5 м, насыптын бийиктигине чейин    19/20 м

30-07-007-10    3×2 м, насыптын бийиктигине чейин       3/5 м

30-07-007-11    3×2 м, насыптын бийиктигине чейин       8/8 м

30-07-007-12    3×2 м, насыптын бийиктигине чейин     19/20 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-007-01 30-07-007-02 30-07-007-03 30-07-007-04 30-07-007-05 30-07-007-06 30-07-007-07
  Эмгек чыгымы саат 1,15 0,8 1,29 1,10 1,15 0,8 1,29
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-007-08 30-07-007-09 30-07-007-10 30-07-007-11 30-07-007-12
  Эмгек чыгымы саат 1,10 0,7 1,37 1,0 0,81
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

 

Бөлүкчө 7.2. ГОФРИРОВАНДАЛГАН ТЕМИРДЕН СУУ ӨТҮҮЧҮ ТҮТҮК.

 

Таблица КРЕР 30-07-010 Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнүн астына төшөлүчү кум-шагыл аралшмасын даярдоо.

Ченеми:м3 даярдоо

30-07- 010-01Гофрировандалган темирденн суу өтүчүү түтүкчөнү курууга кум-шагыл аралашмасын даярдоо.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-010-01
  Эмгек чыгымы саат  
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

10

10

 

 

Таблица КРЕР 30-07-011 Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнү орнотуу.

Ченеми:м бир көздүү түтүк

Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнү орнотуу.диаметр:

30-07-011-01 1,5 м

30-07-011-02 2 м

30-07-011-03 Зм

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-011-01 30-07-011-02 30-07-011-03
  Эмгек чыгымы саат 0,91 1,42 2,0
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

 

 

7.3. Бөлүмчө 7.3. ТЕГЕРЕК СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨРДҮН бАШТАРЫ.

 

Таблица КРЕР 30-07-014 Тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн баштарынын курулмасы

Ченеми: м3 чогултулган конструкциясы.

Бир көздү тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүнкурулмалары.

30-07-014-01 0,5 м  
30-07-014-02 0,75 м  
30-07-014-03 1-2 м  
30-07-014-04 2×0,75 м  
30-07-014-05 2×1 м  
30-07-014-06 2х (1,25-2) м  
30-07-014-07 3×0,75 м  
30-07-014-08 3×1 м  
30-07-014-09 3×1,25 м  
30-07-014-10 Зх (1,5-2) м

 

 
Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 30-07-014-01 30-07-014-02 30-07-014-03 30-07-014-04 30-07-014-05 30-07-014-06 30-07-014-07
  Эмгек чыгымы саат 0,49 0,32 0,42 0,38 0,57 0,61 0,30
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-014-08 30-07-014-09 30-07-014-10
  Эмгек чыгымы саат 0,70 0,68 0,72
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-07-015Эки көздү тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн курулмалары.

Ченеми: м3 чогултулган конструкциясы.

Узартылган эки көздүү тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн баштарынын курулмасы

30-07-015-01 0,5 м

30-07-015-02 0,75 м

30-07-015-03 1-2 м

30-07-015-04 2×0,75 м

30-07-015-05 2×1 м

30-07-015-06 2х (1,25-2) м

30-07-015-07 3×0,75 м

30-07-015-08 3×1 м

30-07-015-09 3×1,25 м

30-07-015-10 Зх (1,5-2) м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 30-07-015-01 30-07-015-02 30-07-015-03 30-07-015-04 30-07-015-05 30-07-015-06 30-07-015-07
  Эмгек чыгымы саат 0,57 0,37 0,45 0,45 0,61 0,64 0,33
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-015-08 30-07-015-09 30-07-015-10
  Эмгек чыгымы саат 0,73 0,71 0,75
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

 

Бөлүкчө 7.4. АВТОЖОЛ МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДУН НАСЫБЫНЫН   АЛДЫНДАГЫ ТЕМИР БЕТОН СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТИК БУРЧТУУ ТҮТҮК.

 

Таблица КРЕР 30-07-018 Автожолдун жана темир жолдун алдындагы насыптын астына бир көздүү жана эки көздуу тик бурчтуу темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн у жаткызуу.

Ченеми:м3 темир бетон плитасы (норма 01); м3

                       темир бетон бөлүкчөсү (норма 02-18)

30-07-018-01 Тик бурчтуу темир-бетон суу өтүчү түтүкчөнүн бөлүгүнүн плиталарын  пайдубалынын үстүнө жаткыру.

Бир көздүү жана эки көздүү суу өтүчү түтүкчөлөрүн авто жол менен темир жол астына оронотуу, өткөрүү көзү:

30-07-018-02    1,0 м, насыптын бийиктигине чейин       7/7 м

30-07-018-03    1,0 м,   насыптын бийиктигине чейин     19/19 м

30-07-018-04    1,25 м, насыптын бийиктигине чейин     7/7 м

30-07-018-05    1,25 м,  насыптын бийиктигине чейин    19/19 м

30-07-018-06    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        3,5/3,5 м

30-07-018-07    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        9/9 м

30-07-018-08    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин       19/19 м

30-07-018-09    2 м, насыптын бийиктигине чейин          3,5/5 м

30-07-018-10    2 м насыптын бийиктигине чейин           9/10 м

30-07-018-11    2 м, насыптын бийиктигине чейин          19/20 м

30-07-018-12    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин       3,5/5 м

30-07-018-13    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин       9/10 м

30-07-018-14    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин       19/20 м

30-07-018-15    3 м,  насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-018-16    3 м,  насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-018-17    4 м, насыптын бийиктигине чейин          9/10 м

30-07-018-18    4 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 30-07-018-01 30-07-018-02 30-07-018-03 30-07-018-04 30-07-018-05 30-07-018-06 30-07-018-07
  Эмгек чыгымы саат 2,86 0,38 0,33 0,34 0,29 0,32 0,28
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-018-08 30-07-018-09 30-07-018-10 30-07-018-11 30-07-018-12 30-07-018-13 30-07-018-14
  Эмгек чыгымы саат 0,23 0,30 0,25 0,19 0,26 0,21 0,16
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-018-15 30-07-018-16 30-07-018-17 30-07-018-18
  Эмгек чыгымы саат 0,17 0,14 0,16 0,13
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

 

%

 

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

10

5

10

5

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-07-019 Автожолдун жана темир жолдун алдындагы насыптын астына бир көздүү жана эки көздуу тик бурчтуу темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми:  м3 темирбетон плита (норма 01);

 м3 темир-бетон звеносунун  (нормы 02-18)

 

30-07-019-01 Тик бурчтуу суу өтүчү түтүкчөнүн бөлүктөрүн жаткыру.

Бир көздүү жана эки көздүү суу өтүчү түтүкчөлөрүн автожол жол менен темир жол астына узартып жаткыруу, өткөрүү көзү:

30-07-019-02    1,0 м,  насыптын бийиктигине чейин         7/7 м

30-07-019-03    1,0 м,  насыптын бийиктигине чейин         19/19 м

30-07-019-04    1,25 м, насыптын бийиктигине чейин         7/7 м

30-07-019-05    1,25 м, насыптын бийиктигине чейин         19/19 м

30-07-019-06    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин         3,5/3,5 м

30-07-019-07    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин         9/9 м

30-07-019-08    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин         19/19 м

30-07-019-09    2,0 м насыптын бийиктигине чейин         3,5/5 м

30-07-019-10    2,0 м насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-11    2,0 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-019-12    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин         3,5/5 м

30-07-019-13    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-14    2,5 м насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-019-15    3,0 м насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-16    3,0 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-019-17    4,0 м, насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-18    4,0 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-019-01 30-07-019-02 30-07-019-03 30-07-019-04 30-07-019-05 30-07-019-06 30-07-019-07
  Эмгек чыгымы саат 3,47 0,49 0,43 0,44 0,38 0,41 0,36
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-019-08 30-07-019-09 30-07-019-10 30-07-019-11 30-07-019-12 30-07-019-13 30-07-019-14
  Эмгек чыгымы саат 0,30 0,39 0,33 0,25 0,34 0,27 0,21
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-019-15 30-07-019-16 30-07-019-17 30-07-019-18
  Эмгек чыгымы саат 0,18 0,18 0,21 0,16
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

Таблица КРЕР 30-07-020 Автожол менен темир жол  алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары.

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетонсуу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары, түтүкт суу кирүүчү көзү:

30-07-020-01     1,25 м

30-07-020-02     2 м

30-07-020-03     2,5 м

Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетонсуу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары, түтүктүн суу чыгаруучу көзү:

30-07-020-04     1,25 м

30-07-020-05     2 м

30-07-020-06     2,5 м

30-07-020-07   Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары, түтүктүн суу кирүүч жана чыгаруучу көзү: 3-4 м чейин.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-020-01 30-07-020-02 30-07-020-03 30-07-020-04 30-07-020-05 30-07-020-06 30-07-020-07
  Эмгек чыгымы саат 0,24 0,21 0,20 0,21 0,24 0,22 0,19
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

   

 

15

10

5

 

 

15

10

5

 

 

15

10

5

 

 

15

10

5

 

 

15

10

5

 

 

15

10

5

 

 

15

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-07-021 Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астына  бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү тик бурчтуу түтүкчөлөрдү узартып куруу курулмалары.

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астына  бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү тик бурчтуу түтүкчөлөрдүн башын узартып куруу курулмалары.:

30-07-021-01   суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 1,25 м чейин

30-07-021-02    суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2 м чейин

30-07-021-03    суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2,5 м чейин

30-07-021-04    суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 1,25 м чейин

30-07-021-05     суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2 м чейин

30-07-021-06     суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2,5 м чейин

30-07-021-07     суу кирүүчү жана чыгуучу түтүкчөнүн көзү 3-4 м чейин

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-021-01 30-07-021-02 30-07-021-03 30-07-021-04 30-07-021-05 30-07-021-06 30-07-021-07
  Эмгек чыгымы саат 0,26 0,23 0,22 0,23 0,26 0,25 0,21
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

 

Бөлүкчө 7.5.  АВТОЖОЛ ЖАНА ТЕМИР ЖОЛ НАСЫПЫНЫН АСТЫНДАГЫ ТИК БУРЧТУУ СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКЧӨЛӨР.

 

Таблица КРЕР 30-07-024 Тик бурчту бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түкчөнүн баш бөлүктөрүн дубал блокту автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу.

 

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Тик бурчту бир көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, тнтүкчөнүн баш бөлүктөрүн дубал блокту автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу , суу өтүчү түтүкчөнүн көзү:

30-07-024-01 3 м

30-07-024-02 6 м

Тик бурчту бир көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түтүкчөнүн баш бөлүктөрүн дубал блокту автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу , суу өтүчү түтүкчөнүн көзү

30-07-024-03    3 м

30-07-024-04    6 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-024-01 30-07-024-02 30-07-024-03 30-07-024-04
  Эмгек чыгымы саат 0,35 0,56 0,38 0,46
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

5

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-07-025 Тик бурчту бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, дубал блокту узартып автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу.

 

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Тик бурчту бир көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түтүкчөнүн баш узартып автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-025-01    3 м

30-07-025-02    6 м

Тик бурчту эки көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түтүкчөнүн баш узартып автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-025-03  3 м

30-07-025-04  6 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-025-01 30-07-025-02 30-07-025-03 30-07-025-04
  Эмгек чыгымы саат 0,44 0,70 0,48 0,57
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-07-026 Автожол жана темир жол насыпынын астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүн плитаны жаткырып жабуу.

 

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автожол жана темир жол насыпынын астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүн плитаны жаткырып жабуу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-026-01   3 м

30-07-026-02   6 м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-026-01 30-07-026-02
  Эмгек чыгымы саат 0,30 0,13
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

 

 

 

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30- 07-027 Автоунаа жол менен темир-жол астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүнө плитаны жаткырып жабуу, түтүкчөнүн көзү:

 

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автоунаа жол менен темир-жол астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүнө плитаны жаткыруу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-027-01      3 м

30-07-027-02      б м

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-027-01 30-07-027-02
  Эмгек чыгымы саат 0,33 0,14
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

   

5

10

10

5

 

5

10

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлүкчө 7.6. СУУ ӨТҮҮЧҮ ТЕМИР БЕТОН ЛОТОК

 

Таблица КРЕР 30-07-030 Суу өтүчү темир-бетон лотоктун курамы.

 

Ченеми: 100 м лоток

Суу өтүчү темир бетон лотокту шпалдардын арасына (ортосуна) куруу, терендигине чейин:

30-07-030-01      0,35 м

30-07-030-02      0,5 м

30-07-030-03      0,7 м

 

Суу өтүчү темир бетон лотоктужолдун ортосуна (арасына) куруу,

терендигине чейин:

30-07-030-04      0,75 м

30-07-030-05      1,25 м

30-07-030-06      1,5 м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-07-030-01 30-07-030-02 30-07-030-03 30-07-030-04 30-07-030-05 30-07-030-06
  Эмгек чыгымы саат 10,26 11,99 19,92 26,65 45,2 55,61
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

   

 

20

15

5

 

 

20

15

5

 

 

20

15

5

 

 

20

15

5

 

 

20

15

5

 

 

20

15

5

 

 

 

БӨЛҮМ 8. АР КАНДАЙ ЖУМУШТАР.

 

Бөлүкчө 8.1. КӨПҮРӨНҮН ЖАНА ЖОЛ ӨТМӨКТӨРҮНҮН ТОСМОЛОРУНУН КАРМАГЫЧТАРЫ.

 

Таблица КРЕР 30-08-001 Көпүрөнүн жана өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын ширетип орнотуу.

 

Ченеми:т тосмо

30-08-001-01 Көпүрөнүн жана өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын ширетип орнотуу.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.  

30-08-001-01

  Эмгек чыгымы саат 31,94
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

   

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-08-002 Көпүрөнүн жана темир бетон  курамаларынын өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын  орнотуу.

Ченеми:м3 тосмо

30-08-002-01Көпүрөнүн жана темир бетон  курамаларынын өтмөктөрүнүн тосмолорун орнотуу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.  

30-08-002-01

  Эмгек чыгымы саат 8,99
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

   

10

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-08-003 Көпүрө жана жол өтмөк тосмолордун жыгачтан жасалган кармагычтарын орнотуу.

Ченеми: 100 м кармагыч (перила)

Көпүрө жана жол өтмөк тосмолорунун жыгачтан жасалган кармагычтарын орнотуу:

30-08-003-01   кошумча поперечинасын орнотусу жок.

30-08-003-02   кошумча поперечинасын орнотуу менен.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-003-01 30-08-003-02
  Эмгек чыгымы саат 27,56 105,92
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

   

 

10

 

 

10

 

 

 

 

Бөлүкчө 8.2.  ЖҮРҮҮЧҮ ТЕПКИЧТЕРДИН КУРУЛУШУ.

 

 

Таблица КРЕР 30-08-006 Чункурга жана капталдарга тепкичтерди куруу.

 

Ченеми:м3темир бетон конструкциясы.

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 5 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-01       1 м чейин

30-08-006-02       1,5 м чейин

30-08-006-03       1,5 м жогору

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 7 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-04       1 м чейин

30-08-006-05       1,5 м чейин

30-08-006-06       1,5 м жогору

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 9 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-07       1 м чейин

30-08-006-08       1,5 м чейин

30-08-006-09       1,5 м жогору

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 12 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-10       1 м чейин

30-08-006-11       1,5 м чейин

30-08-006-12       1,5 м жогору

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-006-01 30-08-006-02 30-08-006-03 30-08-006-04 30-08-006-05 30-08-006-06
  Эмгек чыгымы саат 1,64 1,52 1,02 1,59 1,37 0,98
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

 

   

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-006-07 30-08-006-08 30-08-006-09 30-08-006-10 30-08-006-11 30-08-006-12
  Эмгек чыгымы саат 1,54 1,32 0,97 1,41 1,21 0,87
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

 

   

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

 

 

 

Бөлүкчө 8.3. ТОСКООЛ КЫЛУУЧУ ДУБАЛДАР.

 

Таблица КРЕР 30-08-008 Тоскоол кылуучу дубалдын курулушу.

 

Ченеми:м3

Темир бетон блоктор менен тоскоол кылуучу дубалды куруу:

30-08-008-01 катар тизип

30-08-008-02 буруч кылып

30-08-008-03 короо кылып

Темир бетон блоктор менен тоскоол кылуучу дубалды насыптын бийиктигине теңеп куруу;

30-08-008-04    6 м чейин

30-08-008-05     6 м жогору

30-08-008-06 Монолит темир бетон блоктор менен тоскоол кылуучу дубалды куруу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-008-01 30-08-008-02 30-08-008-03 30-08-008-04 30-08-008-05 30-08-008-06
  Эмгек чыгымдар саат 2,1 0,63 1,21 0,30 0,25 3,44
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

   

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

Таблица КРЕР 30-08-009. Темирбетон тоскоол дубалдын 4м бийиктике   металл опалубкасын орнотуп бетон аралашмасын автобетонасос  менен  куйуу.

Ченеми:м3 бетон

30-08-009-01 Темир-бетон тоскоол дубалдын 4м бийиктике   металл опалубкасын орнотуп бетон аралашмасын автобетонасос  менен  куйуу.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-009-01
  Эмгек чыгымдар саат 12,27
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

10

5

5

 

10

5

5

 

Бөлүкчө 8.4. Автожол көпүрөлөрүнүн жана өткөрүү жолунун насып менен курулушу.

Таблица КРЕР 30-08-012  ϴткөрүү плиталарын жаткыруу

 

Ченеми:м3 темир бетон конструкциясы.

Курама монолит темир бетон плиталарын жаткызып өткөрүү жолун куруу, узундугу;

30-08-012-01    5 м  чейин

30-08-012-02    7 м  чейин

30-08-012-03     7 м  жогору

Өткөрүү жолун плиталарды курап жаткызуу, узундугу;

30-08-012-04  5м  чейин

30-08-012-05  7м  чейин

30-08-012-06  7 м  жогору

Шифр ресурса

 

Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-012-01 30-08-012-02 30-08-012-03 30-08-012-04 30-08-012-05 30-08-012-06
  Эмгек чыгымдар саат 6,31 5,05 4,68 5,75 4,55 3,24
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

 

 

5

10

5

5

Бөлүмчө 8.5. Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдору.

 

Таблица КРЕР 30-08-018 Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдорун куруу.

Ченеми:100мКурама конструкциялар

30-08-018-01 Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдорун куруу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-018-01
  Эмгек чыгымдар саат 68,83
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

   

10

5

5

 

 

Бөлүкчө 8.6. Кароочу шаймандар.

Таблица КРЕР 30-08-021 Пролеттук курулуштар үчүн кароочу шаймандардын орнотуу.

Ченеми:т кароочу шаймандар

Пролеттук курулуштар үчүн кароочу шаймандардын орнотуу.

30-08-021-01 стальдык;

30-08-021-02 темирбетон.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 30-08-021-01 30-08-021-02
  Эмгек чыгымдар саат 6,22 3,30
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

   

 

5

10

10

 

 

5

10

10

 

 

 

Бөлүкчө 8.7. КӨПҮРӨНҮН ӨТКӨӨЛ БӨЛҮГҮН, ТИРӨӨЧҮН ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛОО.

 

Таблица КРЕР 30-08-023 Темир жол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн тирөөчүн жана түтүкчөлөрдү гидроизоляцолоо.

 

Ченеми:100 м2 үстүн гидроизоляциало (нормы 01-06); 100 м2 (норма 07)

Көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн, тирөөчүн жана түтүкчөлөрдү гидроизоляцолоо;

30-08-023-01  көпүрөнүн өткөөл бөлүгү

30-08-023-02  клейленүүчү (2 катмар)

30-08-023-03  битум мастикасы менен эки катмарды сүртүү.

30-08-023-04  битум мастика менен кошумча катмарды сүртүү

30-08-023-05  эпоксиддик мастика менен эки катмарды сүртүү

30-08-023-06 эпоксиддик мастика менен кошумча катмарды сүртүү

30-08-023-07 битумдун-латекс, эмульсионндук мастика ‘FLEXIGUM-HP’ менен 3 мм калыңдыкта сүртүү.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-023-01 30-08-023-02 30-08-023-03 30-08-023-04 30-08-023-05 30-08-023-06 30-08-023-07
  Эмгек чыгымдар саат 137,47 42,02 15,63 6,06 7,75 3,83 2,22
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-08-024 Темир көпүрөнүн  ортотропной «Зика» плитасын гидроизоляциялоо.

Ченеми:100 м2 үстү

30-08-024-01 Темир көпүрөнүн ортропттук «Зика» плитасын гидроизоляциялоо.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-024-01
  Эмгек чыгымдар саат 170,35
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-08-025 Автожол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн гидроизоляциялоо жана суу өткөргүчтөрдү куруу .

Ченеми:100 м2 үстүн изоляциалоо.

Автожол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн гидроизоляциялоо жана сууну өткөргүчтөрдү куруу:

30-08-025-01  битум мастикага айнек ткандуу коргоочу катмарды жасоо.

30-08-025-02 битум мастикага айнек ткандуу коргоочу катмарсыз жасоо.

30-08-025-03 гидростеклоизом менен коргоо катмарын жасоо.

30-08-025-04 гидростеклоизом менен коргосуз катмарынын түзүлүшү

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-025-01 30-08-025-02 30-08-025-03 30-08-025-04
  Эмгек чыгымдар саат 87,59 71,82 44,21 28,28
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

 

 

 

 

Бөлүкчө  8.8.ДЕФОРМАЦИЯНЫН ТИГИШТЕРИ.

 

Таблица КРЕР 30-08-030 Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин толтуруу.

Ченеми:100 м тигиштер

Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин толтуруу.

30-08-030-01  каткан эмес.

30-08-030-02  катып калган.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-030-01 30-08-030-02
  Эмгек чыгымдар саат 254,39 366,84
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-08-031 Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин  калайга тайгалатуу ыкмасы менен  жабуу.

Ченеми:т деформациялык тигилиш

30-08-031-01Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин  калайга тайгалатуу ыкмасы менен  жабуу.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-031-01
  Эмгек чыгымдар саат 53,65
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

5

5

5

 

 

Таблица КРЕР 30-08-032«Маурер» деформациясынын тигишин орнотуу.

Ченеми:м тигилиш

30-08-032-01 «Маурер» Деформациясынын тигишин орнотуу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-032-01
  Эмгек чыгымдар саат 2,53
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

5

5

5

 

 

Бөлүкчө 8.9. КӨПҮРӨНҮН ТУРУКТУУ СУУ СИҢИРҮҮСҮ.

 

Таблица КРЕР 30-08-037 Көпүрөлөрдүн туруктуу суу сиңирүүсү.

Ченеми:100 м суу сиңирүү.

30-08-037-01 Көпүрөлөрдүн туруштук берүсүнө кургатучу түтүкчөлөр

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-037-01
  Эмгек чыгымдар саат 60,28
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

10

10

 

 

 

Бөлүкч 8.10. КУРУЛГАН ПРОЛЕТТУ СЫРДОО.

 

Таблица КРЕР 30-08-040Көпүрөнүн курулган темирбетон пролетун сырдоо.

Ченеми:100 м2 үстүн сырдоо

30-08-040-01 Көпүрөнүн курулган темирбетон пролетун сырдоо

30-08-040-02 Көпүрө астын сырдоо.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-040-01 30-01-040-02
  Эмгек чыгымдар саат 2,14 2,43
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

5

 

 

5

5

 

Бөлүкчө 8.11.ЖАСАЛМА КУРУЛМАЛАР ҮЧҮН  КУРУЛУШ ШАРТЫНДА

БЕТОН  ДАЯРДОО.

 

Таблица КРЕР 30-08-045 Жасалма курулмалары куруу үчүн курулуш шартында бетон даярдоо,  класс (марка) бетондун бекемдиги.

Ченеми:100 м3 бетон

В20 (М250)

В22,5 (МЗОО)

В25 (М3 50)

В30 (М400)

В35 (М450)

В40 (М500)

В45 (М600)

30-08-045-01

30-08-045-02

30-08-045-03

30-08-045-04

30-08-045-05

30-08-045-06

30-08-045-07

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-045-01 30-01-045-02 30-01-045-03 30-01-045-04 30-01-045-05 30-01-045-06 30-01-045-07
  Эмгек чыгымдар саат 152,44 162,24 197,19 200,27 205,0 264,56 284,63
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

5

5

 

 

5

5

 

 

5

5

 

 

5

5

 

 

5

5

 

 

5

5

 

 

5

5

 

 

Бөлүкчө 8.12. ГАБИОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ.

 

Таблица КРЕР 30-08-047 Тоскоол дубалды габион коробкасы менен куруу.

 

Ченеми:10 м3габион конструкциясы

30-08-047-01Тоскоол дубалды габион коробкалары менен куруу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-047-01
  Эмгек чыгымдар саат 12,69
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

10

5

 

 

Таблица КРЕР 30-08-048Үстүнкү бетин матрац «Рено» менен  бекемдөө.

 

Ченеми:10 м2 үстүн

30-08-048-01Үстүнкү бетин матрац «Рено» менен  бекемдөө.

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-048-01
  Эмгек чыгымдар саат 5,27
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-08-049 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду плавкран менен баржуга жүктөө.

 

Ченеми:м3 щебен

30-08-049-01 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду плавкран менен баржуга жүктөө курамы

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-049-01
  Эмгек чыгымдар саат 3,12
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

10

5

 

Таблица КРЕР 30-08-050 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду кран   менен баржуга жүктөө.

Ченеми:м3 щебнен

30-08-050-01 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду кран менен баржуга жүктөө

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-050-01
  Эмгек чыгымдар саат 2,94
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 30-08-051 Инъеция ыкмасы менен көпүрөнүн тирөөчүн калыбына келтирүү.

    Измеритель: м3 тирөөчтү орнотуу.

30-08-051-01 Инъеция ыкмасы менен суу астында.

30-08-051-02 Инъеция ыкмасы менен суу үстүндө .

 

 

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-08-051-01 30-01-051-02
  Эмгек чыгымдар саат 5,37 6,29
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

 

 

 

10

5

 

 

 

БӨЛҮМ 9. КӨМӨКЧҮ КОНСТРУКЦИЯЛАР.

 

Бөлүкчө 9.1.КӨПҮРӨНҮН АСТЫ ЖАНА ПИРСЫ.

 

Таблица КРЕР 30-09-001 Жыгач көпүрөнүн астындагы тирөөчтөрдүн монолит кладкалары үчүн канатынын, облицовкаларын туруктуу орнотуу.

Ченеми:м3 көпүрөнүн жыгач материалы.

30-09-001-01 Жыгач көпүрөнүн астындагы тирөөчтөрдүн монолит кладкалары үчүн канатынын, облицовкаларын музкескичтерин туруктуу орнотуу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-001-01
  Эмгек чыгымдар саат 1,69
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ

 

%

 

 

10

5

5

 

Таблица КРЕР 30-09-002 Жыгач көпүрөнүн астындагы пролеттук курулмаларды куруу үчүн.

Ченеми:м3 көпүрөнүн жыгач материалы

Жыгач көпүрөнүн астындагы пролеттук курулмаларды куруу үчүн;

30-09-002-01    жыгач прогондору менен

30-09-002-02     сталь прогон менен

30-09-002-03     пирстер

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-002-01 30-09-002-02 30-09-002-03
  Эмгек чыгымдар саат 1,73 2,16 2,23
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

Таблица КРЕР 30-09-003 Болот темир көпүрөсүнүн алдындагы пирстин инвентардык конструкциясы.

Ченеми:т болот конструкциялары

Болот темир көпүрөсүнүн алдындагы пирстин инвентардык конструкциясын бийиктикте чогултуу;

30-09-003-01   12 м чейин

30-09-003-02   12 м жогору

30-09-003-03 Болот темир көпүрөсүнүн алдындагы пирстин инвентардык конструкциясын ажыратуу.

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-003-01 30-09-003-02 30-09-003-03
  Эмгек чыгымдар саат 2,27 2,41 0,59
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

10

5

5

 

 

Таблица КРЕР 30-09-004 Шпал клеткаларынан тирөөч.

 

Ченеми:100 шпал

30-09-004-01 Шпал клеткаларынан тирөөч куруу.

30-09-004-02 Шпал клеткаларынан курулган тирөөчтү ажыратуу

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-004-01 30-09-004-02
  Эмгек чыгымдар саат 21,91 1,98
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

5

 

 

10

5

 

 

Бөлүкчө9.2. КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮНҮН АСТЫНДАГЫ СВАЙЛАРДЫ ЖАНА СВАЙЛАРДЫН КАБЫКТАРЫН ЧӨГӨРҮҮ ҮЧҮН БАГЫТООЧУ КАРКАС

 

Таблица КРЕР 30-09-007 Свайларды жана свайдын кабыкчаларын чөгөрүү үчүн  багытточу темир каркастарды орнотуу жана бузуп алуу.

Ченеми: болот конструкциялары

30-09-007-01 суудагы тирөөч

30-09-007-02 жээктеги тирөөч

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-007-01 30-09-007-02
  Эмгек чыгымдар саат 4,22 0,59
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

30

10

10

 

 

30

10

10

 

Бөлүкчө 9.3.ДВУТАВР БАЛКАСЫНАН ПАКЕТТҮҮ  ПРОЛЕТУ ОРНОТУУ.

 

Таблица КРЕР 30-09-010 Двутавр балкасынан пакеттүү пролетту орнотууга даярдоо.

Ченеми:т болот пролеттун конструкцисы.

30-09-010-01 Двутавр балкасынан пакеттүү пролетту орнотууга  даярдоо.

 

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-010-01
  Эмгек чыгымдар саат 35,92
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

10

 

 

 

Бөлүкчө 9.4. РЕЛСТЕН АСМА ПАКЕТ.

 

Таблица КРЕР 30-09-013 Рельстин асма пакетин даярдап орнотуу.

Ченеми: пакет

Рельстен асма пакети даярдоо жана орнотуу:

30-09-013-01   Р65 пролет чейин 4 м

30-09-013-02   Р65 пролет чейин 6 м

30-09-013-03  Р50 пролет чейин 4 м

30-09-013-04   Р50 пролет чейин м

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-013-01 30-09-013-02 30-09-013-03 30-09-013-04
  Эмгек чыгымдар саат 24,10 32,42 21,82 29,43
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

10

 

10

 

10

 

10

 

 

Таблица КРЕР 30-09-014Туурасы 2 м чейинки траншеяны жабуу үчүн рельстен асма пакет даярдоо.

Ченеми: т рельс пакети

Туурасы 2 м чейинки траншеяны жабуу үчүн рельстен асма пакет даярдоо:

30-09-014-01     Р65

30-09-014-02     Р50

 

Шифр ресурса Чыгым элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 30-09-014-01 30-09-014-02
  Эмгек чыгымдар саат 3,27 4,03
  Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы:

-көпүрө инженери;

— инженер жолчу;

— инженер топограф;

— жардамчы топ;

 

%

 

 

 

10

 

 

10

 

 

№01 жыйын. ЖЕР ИШТЕРИ

 

ГРУНТТУ ЭКСКАВАТОР МЕНЕН КАЗЫП БИР ЧЕТКЕ ЧЫГАРЫП ТАШТОО

Таблица КРЕР 01-01-001 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 2,5; 1,6; 1,25 м3

 1. Грунтту казып алуу. 02. Суу өтүүчү арыкчаларды  жана тосуучу жалчаларды жасоо жана кароо. 03 Экскаваторду жайдан жайга которуу боюнча кошумча жумуштар.

 

Ченеми:: 1000м3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 2,5 (1.5-3) м3, грунттардын тобу:

01-01-001-01 1
01-01-001-02 2
01-01-001-03 3
01-01-001-04 4
01-01-001-05 5
01-01-001-06 6

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 1,6 (1,5-1,6) м3, грунттардын тобу:

01-01-001-07 1
01-01-001-08 2
01-01-001-09 3
01-01-001-10 4
01-01-001-11 5
01-01-001-12 6

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 1,25 (01,4-1,5) м3, грунттардын тобу:

01-01-001-13 1
01-01-001-14 2
01-01-001-15 3
01-01-001-16 4
01-01-001-17 5
01-01-001-18 6

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-001-01 01-01-001-02 01-01-001-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,06 1,31 1,6
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-001-04 01-01-001-05 01-01-001-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,19 2,90 3,35
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:   2 2 2
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-001-07 01-01-001-08 01-01-001-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,98 2,36 2,83
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-001-10 01-01-001-11 01-01-001-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,03 4,79 5,23
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-001-13 01-01-001-14 01-01-001-15
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,59 1,95 2,32
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-001-16 01-01-001-17 01-01-001-18
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,29 4,06 4,72
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Таблица КРЕР 01-01-002 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 1; 0,65; 0,5 м3

Ченеми:: 1000м3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 1 (1-1,2) м3, грунттардын тобу:

01-01-002-01 1
01-01-002-02 2
01-01-002-03 3
01-01-002-04 4
01-01-002-05 5
01-01-002-06 6

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 0,65 (0,5-1) м3, грунттардын тобу:

01-01-002-07 1
01-01-002-08 2
01-01-002-09 3
01-01-002-10 4
01-01-002-11 5
01-01-002-12 6

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 0,5 (0,5-0,63) м3, грунттардын тобу:

01-01-002-13 1
01-01-002-14 2
01-01-002-15 3
01-01-002-16 4
01-01-002-17 5
01-01-002-18 6

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-002-01 01-01-002-02 01-01-002-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,06 1,31 1,60
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-002-04 01-01-002-05 01-01-002-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,19 2,90 3,35
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-002-07 01-01-002-08 01-01-002-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,98 2,36 2,83
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-002-10 01-01-002-11 01-01-002-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,03 4,79 5,23
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-002-13 01-01-002-14 01-01-002-15
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,59 1,95 2,32
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-002-16 01-01-002-17 01-01-002-18
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,29 4,06 4,72
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

Таблица КРЕР 01-01-003 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3

 

Ченеми: 1000м3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 1  (1-1,2) м3, грунттардын тобу:

01-01-003-01 1
01-01-003-02 2
01-01-003-03 3
01-01-003-04 1
01-01-003-05 2
01-01-003-06 3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 0,65 (0,5-1)  м3, грунттардын тобу:

01-01-003-07 1
01-01-003-08 2
01-01-003-09 3
01-01-003-10 1
01-01-003-11 2
01-01-003-12 3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 0,5 (0,5-0,63) м3, грунттардын тобу:

01-01-003-13 1
01-01-003-14 2
01-01-003-15 3
01-01-003-16 1
01-01-003-17 2
01-01-003-18 3

 

 

 

 

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-003-01 01-01-003-02 01-01-003-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,72 2,11 2,62
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-003-04 01-01-003-05 01-01-003-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,60 4,83 5,99
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-003-07 01-01-003-08 01-01-003-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,46 3,10 3,93
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-003-10 01-01-003-11 01-01-003-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,12 6,95 8,71
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-003-13 01-01-003-14 01-01-003-15
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,65 3,34 4,24
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-003-16 01-01-003-17 01-01-003-18
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,30 6,85 8,79
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ГРУНТТУ КАЗЫП ЭКСКАВАТОР МЕНЕН АВТОУНАА-САМОСВАЛДАРГА ЖҮКТӨӨ

Таблица КРЕР 01-01-012 Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 2,5; 1,6; 1,25 м3 болгон менен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө

 

 

Ченеми: 1000м3                                                                                                                                                     

Грунтту экскаватордун сузгучтун көлөмү 2,5 (1,5-3) м3  болгонменен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-012-01 1
01-01-012-02 2
01-01-012-03 3
01-01-012-04 4
01-01-012-05 5
01-01-012-06 6

Грунтту экскаватордун сузгучтун көлөмү 1,6 (1,25-1,6) мболгон менен казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-012-07 1
01-01-012-08 2
01-01-012-09 3
01-01-012-10 4
01-01-012-11 5
01-01-012-12 6

Грунтту экскаватордун сузгучтун көлөмү 1,25 (1,25-1,5) м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-012-13 1
01-01-012-14 2
01-01-012-15 3
01-01-012-16 4
01-01-012-17 5
01-01-012-18 6
Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-012-01 01-01-012-02 01-01-012-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,11 1,38 1,70
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-012-04 01-01-012-05 01-01-0012-6
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,28 2,99 3,58
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-012-07 01-01-012-08 01-01-012-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,03 2,54 3,01
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:   2 2 2
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-012-10 01-01-012-11 01-01-012-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,19 4,99 5,76
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-012-13 01-01-012-14 01-01-012-15
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,73 2,19 2,63
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-012-16 01-01-012-17 01-01-012-18
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,63 4,29 5,09
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

Таблица СН 01-01-013 Грунтту казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, экскаватордун сузгучунун көлөмү 1; 0,65; 0,5 м3

Ченеми: 1000м3

Грунтту экскаватордун сузгучунун көлөмү 1 (1-1,2) м3 болгон менен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-013-01 1
01-01-013-02 2
01-01-013-03 3
01-01-013-04 4
01-01-013-05 5
01-01-013-06 6

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,65 (0,5-1) м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-013-07 1
01-01-013-08 2
01-01-013-09 3
01-01-013-10 4
01-01-013-11 5
01-01-013-12 6

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,5 (0,5-0,63) м3 болгон менен казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-013-13 1
01-01-013-14 2
01-01-013-15 3
01-01-013-16 4
01-01-005-17 5
01-01-005-18 6

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Өлчөө бирдиги 01-01-013-01 01-01-013-02 01-01-013-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,83 2,29 2,85
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-013-04 01-01-013-05 01-01-013-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,75 5,07 6,20
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-013-07 01-01-013-08 01-01-013-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,58 3,17 4,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-013-10 01-01-013-11 01-01-013-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,29 6,94 8,70
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-013-13 01-01-013-14 01-01-01315
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,94 3,59 4,70
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-013-16 01-01-013-17 01-01-013-18
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,82 7,41 9,45
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

Таблица КРЕР 01-01-014 Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,4; 0,25 м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө

 

Ченеми: 1000м3

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,4 (0,35-0,45) м3 болгон менен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-014-01 1
01-01-014-02 2
01-01-014-03 3

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,25 м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

01-01-014-04 1
01-01-014-05 2
01-01-014-06 3

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-014-01 01-01-014-02 01-01-014-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 11,40 14,39 19,39
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-014-04 01-01-014-05 01-01-014-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 6,30 8,0 11,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

Таблица  КРЕР 01-01-015 Топурак жолду  ар бир 0,5 км узундукта оӊдоо жана кармоо

Ченеми: 1000м3

Топурак жолду ар бир 0,5 км узундукта оӊдоо жана кармоо, грунттардын тобу:

 

01-01-015-01 1
01-01-015-02 2
01-01-015-03 3
01-01-015-04 4
01-01-015-05 5
01-01-015-06 6

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-015-01 01-01-015-02 01-01-015-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,18 0,20 0,21
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 5 5 5

 

Шифр булагы Чыгымдын элементеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-015-04 01-01-015-05 01-01-015-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,23 0,24 0,31
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 5 5 5

4. БУЛЬДОЗЕРЛЕР  МЕНЕН ГРУНТТУ ИШТЕТҮҮ

Таблица КРЕР 01-01-030,грунтту 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.) бульдозерлер менен иштетүү кубаттуулугу

 

Ченеми:1000 м3 грунта10 м чеин грунту аралаштыруу менен иштетүү, кубаттуулугу:

01-01-030-01 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-030-02 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-030-03 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-030-04 59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-030-05 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-030-06 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-030-07 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-030-08 79 (108) кВт (л.с.), 4 группа грунтов

Өзгөртүлгөн редакция. Өзг. № 1.

Грунтту аралаштырууда кийинки  ар бир 10м ге кошуу:

01-01-030-09 к норме 01-01-030-01
01-01-030-10 к норме 01-01-030-02
01-01-030-11 к норме 01-01-030-03
01-01-030-12 к норме 01-01-030-04
01-01-030-13 к норме 01-01-030-05
01-01-030-14 к норме 01-01-030-06
01-01-030-15 к норме 01-01-030-07
01-01-030-16 к норме 01-01-030-08

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-030-01 01-01-030-02 01-01-030-03 01-01-030-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,75 0,88 1,04 2,78
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 01-01-030-05 01-01-030-06 01-01-030-07 01-01-030-08
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,5 0,61 0,70 1,87
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 01-01-030-09 01-01-030-10 01-01-030-11 01-01-030-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,70 0,75 0,79 1,2
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 01-01-030-13 01-01-030-14 01-01-030-15 01-01-030-16
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,43 0,49 0,50 0,78
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

Таблица КРЕР 01-01-031 грунтту кубаттуулугу 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)бульдозерлер менен иштетүү,

Ченеми:1000 м3

10м чеин грунту аралаштырып иштетүү, кубаттуулугу:

01-01-031-01 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы
01-01-031-02 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы
01-01-031-03 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы
01-01-031-04 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 4 группасы
01-01-031-05 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы
01-01-031-06 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы
01-01-031-07 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы
01-01-031-08 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 4 группасы

Грунтту аралаштырууда ар бир 10 м кошулсун:

01-01-031-09 нормага 01-01-031-01
01-01-031-10 нормага 01-01-031-02
01-01-031-11 нормага 01-01-031-03
01-01-031-12 нормага 01-01-031-04
01-01-031-13 нормага 01-01-031-05
01-01-031-14 нормага 01-01-031-06
01-01-031-15 нормага 01-01-031-07
01-01-031-16 нормага 01-01-031-08

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-031-01 01-01-031-02 01-01-031-03 01-01-031-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,75 0,88 1,04 2,78
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-031-05 01-01-031-06 01-01-031-07 01-01-031-08
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,50 0,61 0,70 1,87
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-031-09 01-01-031-10 01-01-031-11 01-01-031-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,70 0,75 0,79 1,2
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-031-13 01-01-031-14 01-01-031-15 01-01-031-16
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,43 0,49 0,50 0,78
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

Таблица КРЕР 01-01-032 Грунтту бульдозер менен иштетүү, кубаттуулугу 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Ченеми:1000 м3

 

10м чеин грунту бульдозер менен аралаштырып иштетүү, кубаттуулугу:

01-01-032-01 132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-032-02 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-032-03 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-032-04 132 (180) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-032-05 243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-032-06 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-032-07 243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-032-08 243 (330) кВт (л.с.), 4 группа грунтов

Грунтту аралаштырууда ар бир 10 м сайын кошуу:

:

01-01-032-09 к норме 01-01-032-01
01-01-010-10 к норме 01-01-032-02
01-01-010-11 к норме 01-01-032-03
01-01-010-12 к норме 01-01-032-04
01-01-010-13 к норме 01-01-032-05
01-01-010-14 к норме 01-01-032-06
01-01-010-15 к норме 01-01-032-07
01-01-010-16 к норме 01-01-032-08

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-032-01 01-01-032-02 01-01-032-03 01-01-032-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,41 0,49 0,53 1,79
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-032-05 01-01-032-06 01-01-032-07 01-01-032-08
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,56 0,62 0,70 1,83
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-032-09 01-01-032-10 01-01-032-11 01-01-032-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,37 0,40 0,42 0,90
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги 01-01-032-13 01-01-032-14 01-01-032-15 01-01-032-16
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,50 0,52 0,55 1,27
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

15

20

15

20

15

20

15

Таблица СН 01-01-033 Траншея жана котлавандарды бульдозер менен жабуу, кубаттуулугу  59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)

Ченеми:1000 м3

5 м чейин Бульдозер менен грунтту көчүрүүдө траншея жана котлаванга төгүү, кубаттуулугу:

01-01-033-01 59 (80) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы
01-01-033-02 59 (80) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы
01-01-033-03 59 (80) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы
01-01-033-04 79 (108) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы
01-01-033-05 79 (108) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы
01-01-033-06 79 (108) кВт (л.с.), груннттардын 3 группасы

Грунтту аралаштырууда ар бир 5 м сайын кошуу:

01-01-033-07 к норме 01-01-033-01
01-01-033-08 к норме 01-01-033-02
01-01-033-09 к норме 01-01-033-03
01-01-033-10 к норме 01-01-033-04
01-01-033-11 к норме 01-01-033-05
01-01-033-12 к норме 01-01-033-06

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-033-01 01-01-033-02 01-01-033-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,41 0,48 0,56
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-033-04 01-01-033-05 01-01-033-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,22 0,27 0,30
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 01-01-033-07 01-01-033-08 01-01-033-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,23 0,24 0,24
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги.. 01-01-033-10 01-01-033-11 01-01-033-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат 0,11 0,12 0,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

Таблица КРЕР 01-01-034Траншея жана котлавандарды бульдозер менен төгүү, кубаттуулугу 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)

 

Ченеми:1000 м3

Грунтту көчүрүүдө траншея жана котлавандаргв 5м чейин төгүү:

01-01-034-01 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы
01-01-034-02 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы
01-01-034-03 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы
01-01-034-04 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы
01-01-034-05 121 (165) кВт (л.с.), груннтардын 2 группасы
01-01-034-06 121 (165) кВт (л.с.), груннтардын 3 группасы

Грунтту аралаштырууда ар бир 5 м сайын кошуу:

:

01-01-034-07 нормага 01-01-034-01
01-01-034-08 нормага 01-01-034-02
01-01-034-09 нормага 01-01-034-03
01-01-034-10 нормага 01-01-034-04
01-01-034-11 нормага 01-01-034-05
01-01-034-12 нормага 01-01-034-06

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-034-01 01-01-034-02 01-01-034-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,46 0,52 0,57
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-034-04 01-01-034-05 01-01-034-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,21 0,25 0,28
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-034-07 01-01-034-08 01-01-034-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,22 0,25 0,26
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-034-10 01-01-034-11 01-01-034-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,10 0,11 0,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

Таблица КРЕР 01-01-035Траншея жана котлавандарды бульдозер менен төгүү, кубаттуулугу 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

 

Ченеми:1000 м2

Грунтту көчүрүүдө траншея жана котлавандарга бульдозер менен 5 м чейин төгүү, кубаттуулугу:

01-01-035-01 132 (180) кВт (л.с.), грунттардын1 группасы
01-01-035-02 132 (180) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы
01-01-035-03 132 (180) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы
01-01-035-04 243 (330) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы
01-01-035-05 243 (330) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы
01-01-035-06 243 (330) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы

 

Грунтту көчүрүүдө траншея жана котлавандарга бульдозер менен 5 м чейин төгүү, кубаттуулугу:

:

01-01-035-07 к норме 01-01-035-01
01-01-035-08 к норме 01-01-035-02
01-01-035-09 к норме 01-01-035-03
01-01-035-10 к норме 01-01-035-04
01-01-035-11 к норме 01-01-035-05
01-01-035-12 к норме 01-01-035-06

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-035-01 01-01-035-02 01-01-035-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,20 0,23 0,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-035-04 01-01-035-05 01-01-035-06
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,26 0,29 0,33
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-035-07 01-01-035-08 01-01-035-09
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,10 0,11 0,11
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-035-10 01-01-035-11 01-01-035-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,14 0,14 0,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

15

10

20

15

10

20

15

10

Таблица КРЕР 01-01-036 Бульдозер менен аянтты пландаштыруу (тегиздөө) кубаттуулугу (59; 79; 132; 243) кВт, (80; 108; 180; 320) л.с.

 

Ченеми:1000 м2 1 бульдозер өтүүчү пландаштырылган катмар

Бульдозер менен пландаштырылган аянт, кубаттуулугу:

01-01-036-01 59 (80) кВт (л.с.)
01-01-036-02 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-036-03 132 (180) кВт (л.с.)
01-01-036-04 243 (330) кВт (л.с.)

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-036-01 01-01-036-02 01-01-036-03 01-01-036-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,03 0,02 0,03 0,03
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

5. АВТОМОБИЛ ЖОЛДОРУН ОҢДОО ҮЧҮН ОЮЛГАН ЖЕРЛЕРГЕ ТӨГҮҮ

Таблица КРЕР 01-01-042Экскаватор менен  ойулган жерлерди грунт жана кавальерлер менен бекитүү 1; 0,65; 0,5 м3

Ченеми:1000 м3 грунта

экскаватор менен кавальерлерге  оюлган жерлерди казып «драглайна» сузгунун сыйымдуулугу 1м3, грунттун группасы

01-01-042-01 1
01-01-042-02 2
01-01-042-03 3
01-01-042-04 4

:

сузгунун сыйымдуулугу 0,65 м3болгон  грунттун тобун  экскаватор менен оюлган жерлердеги грунтту казып иштетүү.

01-01-042-05 1
01-01-042-06 2
01-01-042-07 3
01-01-042-08 4

сузгунун сыйымдуулугу 0,5м3 болгон  грунттун тобун  экскаватор менен оюлган жерлердеги грунтту казып иштетүү:

01-01-042-09 1
01-01-042-10 2
01-01-042-11 3
01-01-042-12 4

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-042-01 01-01-042-02 01-01-042-03 01-01-042-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,87 2,16 2,64 3,42
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

25

20

15

25

20

15

25

20

15

25

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-042-05 01-01-042-06 01-01-042-07 01-01-042-08
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,08 2,36 2,83 3,70
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

25

20

15

25

20

15

25

20

15

25

20

15

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-042-09 01-01-042-10 01-01-042-11 01-01-042-12
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,65 3,30 4,01 5,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

25

20

15

25

20

15

25

20

15

25

20

15

 

Таблица КРЕР 01-01-046 Бульдозер менен жолдун үймө топурагын  жасоо

Ченеми:1000 м3 грунт

бульдозер менен жолду себелеп жасоодо с грунтту 20м чейин аралаштыруу, грунттардын группасы

01-01-046-01 1
01-01-046-02 2
01-01-046-03 3

көчүрүдө кийинки  ар бир 10 м ге кошуу

01-01-046-04 нормага 01-01-046-01
01-01-046-05 норма менен 01-01-046-02, 01-01-046-03

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-046-01 01-01-046-02 01-01-046-03 01-01-046-04 01-01-046-05
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,65 0,75 0,87 0,26 0,30
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

25

20

15

25

20

15

25

20

15

25

20

15

25

20

15

 

Таблица КРЕР 01-01-047 Агуучу призманы жана арыкчаларды казып жасоо.

Ченеми:100 м3 грунта

Агуучу призманы жана казылган кюветти жасоо, грунттун тобу:

01-01-047-01 1
01-01-047-02 2

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-047-01 01-01-047-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,70 0,88
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

25

20

15

25

20

15

Таблица КРЕР 01-01-048 Узунунан кеткен суу өтүүчү арыкчаны жасоо

Ченеми:1000 м3

Узунунан кеткен суу өтүүчү жана көө арыкчаларды казып иштетүү, грунттардын группасы.

01-01-048-01 1
01-01-048-02 2
01-01-048-03 3

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-048-01 01-01-048-02 01-01-048-03
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 7,21 10,42 16,40
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

40

20

40

20

40

20

Таблица КРЕР 01-01-049 Оюлган грунттун жетпей калган жерлерин кесүү

Ченеми:1000 м3

Оюлган жерлердеги грунту толбой калган жерлерге кесүү,грунттардын тобу

01-01-049-01 1
01-01-049-02 2
01-01-049-03 3
01-01-049-04 4

 

Шифр булагы Чыгымдын элементтеринин аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-049-01 01-01-049-02 01-01-049-03 01-01-049-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 6,91 7,85 11,23 12,26
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%

%

30

60

30

60

30

60

30

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧУРДАГЫ ОНДОО

11. БӨЛҮМ.ЖЕР ТИЛКЕСИН КАРМОО

            ЖОЛ ЧЕТТЕРИ (обочины)

Таблица. СН 27-11-01.Жол четтерине автогрейдер менен топурак толтуруу

Ченеми:100 м3

Автогрейдер топуракты 5 м аралыкка чейин жылдырып жол четин топурак менен толтуруу:

27-11-01-001     I группа грунта

27-11-01-002     II группа грунта

27-11-01-003     III группа грунта

Топуракты ар 5 метрге автогрейдер менен жылдырганда кошуп же кемитуу:

27-11-01-004 к шифру 11-01-001

27-11-01-005 к шифру 11-01-002

27-11-01-006 к шифру 11-01-003

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-01-001 27-11-01-002 27-11-01-003 27-11-004 27-11-005 27-11-01-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,57 1,9 2,13 1,34 1,46 1,68
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20

 

 

Таблица СН 27-11-02.Прицептүү грейдер менен жол четине топурак толтуруу

Прицептүү грейдер менен топуракты 5м аралыка чейин жылдыруу менен;

Ченеми:100 м3

27-11-02-001     грунттун группасы I

27-11-02-002     грунттун группасы II

27-11-02-003     грунттун группасы III

Прицептүү грейдер менен топурактыжылдырганда ар бир 5 метрге жылдырганда кошуу:

27-11-02-004     к шифру 11-02-001

27-11-02-005     к шифру 11-02-002

27-11-02-006     к шифру 11-02-003

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги.. 27-11-02-001 27-11-02-002 27-11-02-003 27-11-02-004 27-11-02-005 27-11-02-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,36 3,58 4,48 2,24 2,69 3,14
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20
                 

 

 

 

Таблица СН 27-11-03.Бульдозер менен жолчетине төгүү.

 

Ченеми:100 м3

27-11-03-001     Жер бетине жана жол четине бульдозер (75 а.к.) менен төгүү, топурак жылдыруу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк).

27-11-03-002     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу(11-03-001)

27-11—03-003     Жер бетине жана жол четине бульдозер (75 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, II группадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк).

27-11-03-004     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-003)

27-11-03-005     Жер бетине жана жол четине бульдозер (75 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк).

27-11-03-006     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-006)

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-03-001 27-11-03-002 27-11-03-003 27-11-03-004 27-11-03-005 27-11-03-006
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,03 0,4 1,23 0,41 1,46 0,48
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; %. 20 20 20 20 20 20

 

 

Ченеми:100 м3

27-11-03-007     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк)

27-11-03-008     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-007)

27-11-03-009     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, II группадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк)

27-11-03-010     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-009)

27-11-03-011     Жер бетине жана жолчетине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (0,75 м чейин үймөк)

27-11-03-012     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-011)

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-03-007 27-11-03-008 27-11-03-009 27-11-03-010 27-11-03-011 27-11-03-012
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,55 0,21 0,64 0,22 0,73 0,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; %. 20 20 20 20 20 20

 

 

Ченеми:100 м3

27-11-03-013     Жер бетине жана жолчетине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (0,75-1 м үймөк)

27-11-03-014     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-013)

27-11-03-015     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, IIгруппадагы топурак (0,75-1 м үймөк)

27-11-03-016     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-015)

27-11-03-017     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (0,75-1 м үймөк)

27-11-03-018     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-017)

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27—11-03-013 27-11-03-014 27-11-03-015 27-11-03-016 27-11-03-017 27-11-03-018
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,68 0,27 0,81 0,29 0,92 0,31
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20

 

 

Ченеми:100 м3

27-11-03-019     Жер бетине жана жолчетине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (1м-1,5м үймөк)

27-11-03-020     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-019)

27-11-03-021     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, IIгруппадагы топурак (1м-1,5м үймөк)

27-11-03-022     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-021)

27-11-03-023     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (1м-1,5м үймөк)

27-11-03-024     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-023)

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-03-019 27-11-03-020 27-11-03-021 27-11-03-022 27-11-03-023 27-11-03-024
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,92 0,36 1,09 0,37 1,12 0,38
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20

 

Ченеми:100 м3

27-11-03-025     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (2 м чейин үймөк)

27-11-03-026     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-025)

27-11-03-027     Жер бетине жана жол четинеи бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, II группадагы топурак (2 м чейин үймөк)

27-11-03-028     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-027)

27-11-03-029     Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (2 м чейин үймөк)

27-11-03-030     Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу  (11-03-029)

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-03-025 27-11-03-026 27-11-03-027 27-11-03-028 27-11-03-029 27-11-03-030
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,1 0,44 1,34 0,45 1,46 0,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; %. 20 20 20 20 20 20

 

 

 

Таблица СН 27-11-04.Экскаватор –планировщик менен жол четине төгүү.

                                              

Ченеми:100 м

27-11-04-001     Экскаватор –планировщик менен жолчетине төгүү, жол четинин туурасы 2 м, I-II группадагы топурак.

 

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-01-001
1 Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 3,47
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
2 — жол инженери; %. 20

 

 

ТОПУРАКТЫ ТЫГЫЗДОО.

 

Таблица СН 27-11-05(01.01.097) Өзү жүргөн каток менен аянттарды тыгыздоо.

 

Ченеми:1000 м2

Пневматикалык шиналуу өзү жүргөн каток менен бир изде 4 жолу жерди тыгыздоо (16т):

27-11-05-001     100м чейин

27-11-05-002     200м чейин

27-11-05-003     200м өйдө

Биринчи төрттүн үстүнө ар бир жүрүшүнө кошуу:

27-11-05-004     27-11-05-001 шифрине

27-11-05-005     27-11-05-002 шифрине

27-11-05-006     27-11-05-003 шифрине

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11—05-001 27-11-05-002 27-11-05-003 27-11-05-004 27-11-05-005 27-11-05-006
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 1,46 1,03 0,88 0,27 0,18 0,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

 

 

Таблица СН 27-11-06(01.01.071) Тегиздеп оңдоо жана жол четин механилкалык ыкма

менен бекемдөө

 

Ченеми:1 кмжүрүш

Эолжээктерди тегизжеп оңдоо:

27-11-06-001     81 кВт автогрейдери менен (110а.к.)

27-11-06-002     66 кВт автогрейдери менен (90а.к.)

27-11-06-003     Т-100 трактору чиркеме грейдери менен

27-11-06-004     К-700 трактору чиркеме грейдери менен

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-06-001 27-11-06-002 27-11-06-003 27-11-05-004
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,22 0,32 0,72 0,38
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; %. 20 20 20 20

 

 

Таблица СН 27-11-07(01.01.075) Жол четин бульдозер менен дренаждарды туурасынан кесүү

Ченеми:100 м3топурак

27-11-07-001    Ар бир 20-22 м сайын I-III топтогу топурак үчүн жол четиндеги  дренаждарды туурасынан кесүү

 

Шифр Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-06-001
  Жумуштун убакыт чыгымы: саат. 0,95
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; %. 20

 

 

Таблица СН 27-11-08(01.01.076) Жолдун четин автогрейдер менен бекемдөө

Ченеми:100 м2

27-11-08-001     5 см калыңдыкта майдаланган таштарды  (шагыл, кум аралашкан шагыл) автогрейдер менен тегиздөө

27-11-08-002     10 см калыңдыкта майдаланган таштарды  (шагыл, кум аралашкан шагыл)автогрейдер менен тегиздөө

27-11-08-003     15 см калыңдыкта майдаланган таштарды  (шагыл, кум аралашкан шагыл)автогрейдер менен тегиздөө

27-11-08-004  Жолдун четин  дирилдетүүчү таптагыч менен тыгыздоо

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги.. 27-11-08-001 27-11-08-002 27-11-08-003 27-11-08-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,31 0,31 0,31 0,48
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; %. 30 30 30 30

                                                        

 

ОТКОСТОР (Жантайма капталдар)

 

Таблица СН 27-11-09(01.02.025) ЖАНТАЙМА КАПТАЛДАРДЫПЛАНДАШТЫРУУ

 

Ченеми:1000 м2

27-11-09-001     Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү  менен жасоо, бир  тарапка жүрүү,  жантайманын узуну 2м, жүрүү узундугу 250 м

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү менен казып жасоо, эки тарапка жүрүү менен,  жантайманын узундугу 3м:

27-11-09-002     жүрүү узундугу 200м чейин

27-11-09-003     жүрүү узундугу 300м чейин

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү менен казып жасоо, бир тарапка жүрүү менен,  жантайманын узундугу 2м, жүрүү узундугу 250м:

27-11-09-004     I группы

27-11-09-005     II группы

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги.. 27-11-09-001 27-11-09-002 27-11-09-003 27-11-09-004 27-11-09-005
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,64 0,58 0,49 0,69 1,05
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

 

Ченеми:1000 м2

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү  менен жасоо, эки тарапка жүрүү,  жантайманын узуну  3м, жүрүү  узундугу 200 м

29-11-09-006     I топ

29-11-09-007     II топ

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү  менен жасоо, эки тарапка жүрүү,  жантайманын узуну  3м, жүрүү  узундугу 300 м:

27-11-09-008     I топ

27-11-09-009     II топ

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги.. 27-11-09-006 27-11-09-007 27-11-09-008 27-11-09-009
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,63 0,95 0,54 0,82
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

 

Ченеми:1000 м2

Жантайманын пландалышын  бульдозердун жүрүшү менен сүргүчтү жантайтып коюп , эки тарапка жүрүү,  жантайманын туурасы, м:

27-11-09-010     2

27-11-09-011     3

27-11-09-012     4,5

27-11-09-013     6,5

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-09-010 27-11-09-011 27-11-09-012 27-11-09-013
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,97 0,65 0,44 0,3
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

Ченеми:1000 м2

Жантайманын пландалышын  бульдозердун жүрүшү менен сүргүчтү жантайтып коюп , бир тарапка жүрүү,  жантайманын туурасы, м:

27-11-09-014     2

27-11-09-015     3

27-11-09-014     4,5

27-11-09-015     6,5

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-09-014 27-11-09-015 27-11-09-016 27-11-09-017
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,57 1,0 0,67 0,46
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

 

 

ТаблицаСН 27-11-10Жантаймажанаүстункүойулганжердинсебеленгенполотнанынаянтынпландаштыруу.

Ченеми:100 м2

:Жантайма капталды кол менен казууну көз менен пландаштыруу,табигый грунттун тыгыздыгы

27-11-10-001     I группы

27-11-10-002     II группы

27-11-10-002     III группы

27-11-10-003     IV группы

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-10-001 27-11-10-002 27-11-10-003 27-11-10-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,1 4,75 7,7 10,5
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

Жантайма капталды кол менен топурак төгүп көз менен пландаштыруу, төгүлгөн топурак:

27-11-10-005     I группадан

27-11-10-006     II группадан

27-11-10-007     III группадан

27-11-10-008     IV группадан

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-10-005 27-11-10-006 27-11-10-007 27-11-10-008
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,55 3,15 3,75 4,4
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

Ченеми:100 м2

Жантайма капталды кол менен казууну рейка менен пландаштыруу, табигый топурактын тыгыздыктагы:

27-11-10-009     I группы

27-11-10-010     II группы

27-11-10-011     III группы

27-11-10-012     IV группы

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-10-009 27-11-10-010 27-11-10-011 27-11-10-012
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,2 6,25 10,5 14
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

Жантайма капталга кол менен топурак төгүүнү рейка менен пландаштыруу

27-11-10-013     I группы

27-11-10-014     II группы

27-11-10-015     III группы

27-11-10-016     IV группы

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-10-013 27-11-10-014 27-11-10-015 27-11-10-016
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,55 3,15 3,75 4,4
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

 

Таблица КРЕР  68-01-009 Щебень жана гравийден болгон негизди калыбына келтирүү

Ченеми: 1000 м2 негизинин аянты

Профилдин негизин калыбына келтирүү

 

68-01-009-01         жаңы материал щебенди кошуу менен

68-01-009-02         жаңы материал щебенди кошпостон

68-01-009-03         жаңы материал гравийди кошуу менен

68-01-009-04         жаңы материал гравийди кошпостон

 

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 68-01-009-01 68-01-009-02 68-01-009-03 68-01-009-04
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 10,94 6,89 11,20 10,20
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

10

30

10

30

10

30

10

 

 

Таблица КРЕР   68-01-010 Асфальт аралашмасынан тегиздөө катмарды куруу

Ченеми: 100 т аралашма

Асфальт аралашмасынан тегиздөө катмарды куруу

68-01-010-01      асфальтобетонукладчикти колдонуу менен

68-01-010-02      асфальтобетонукладчикти колдонбостон

 

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 68-01-010-01 68-01-010-02
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 25,39 26,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери;

— топограф инженери;

%.

%

30

30

30

30

 

 

 

 

 

КӨПҮРӨЛӨР

 

Таблица СН 27-11-11Бетон тосмосун жана тепкич көпүрөлөрдү оңдоо.

Ченеми:1 м2Оңдолуучу үстүнкү бети

27-11-11-001                  Бетон тосмону жана тепкичтердин периласын оңдоо(раковинанын жыртык тешиктерин бүтөө, шыбактын жабыркаган жерлерин оңдоо)

27-11-11-002           Көпүрөлөрдүн жана трубалардын  шыбактарынын жабыркаган  жерлеринин оңдоо

27-11-11-003           Трубаларды жана көпүрөлөрдүсайдын нугуна карата төшөп оңдоо

27-11-11-004           Бетон лотокторду оңдоо жана сай нугундагы трубаларды жана көпүрөлөрдү бетон менен бекитүү

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-11-001 27-11-11-002 27-11-11-003 27-11-11-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,0 2,0 0,95 0,95
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  —көпүрө инженери % 20 20 20 20

 

 

Таблица СН 27-11-12 Эски жыгач периланын аягындагы  тумбаны алмаштыруу

Ченеми:1 тумба

Эски жыгач периланын аягындагы  тумбаны аң казып жаңысын отургузуу, тереңдикте:

27-11-12-001           I жана II группадагы топуракка тереңдиги 1 м ге чейин

27-11-12-002           I жана II группадагы топуракка тереңдиги 1,5 м ге чейин

27-11-12-003           I жана III группадагы топуракка тереңдиги 1 м ге чейин

27-11-12-004           I жана III группадагы топуракка тереңдиги 1.5 м ге чейин

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-12-001 27-11-12-002 27-11-12-003 27-11-12-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,5 1,05 0,9 1,55
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  —көпүрө инженери % 20 20 20 20

 

 

 

 

Таблица СН 27-11-13 Жыгач перилаларды чечүү жана тротуарды куруу.

Ченеми:100м

27-11-13-001  Жыгач перилаларды чечүү жана тротуарды туурасы 1 м куруу.

27-11-13-002  Мурда чечилген перилаларды жана перилаларды туурасы 1 м кылып кою.

27-11-13-003Колесоотбойных брустарды  жана балдактагы төрт кырдуу устундучыгаруу (тикенектүү)

27-11-13-004  Колесоотбойных брустарды жана эки башы бурама  төрт кырдуу устунду чыгаруу.

27-11-13-005 Мурда чыгарылган колесоотбойный брустардын бөлүктөрүн больттор менен балдакка бекитүү (тикенектүү)

27-11-13-006           Мурда чыгарылган колесоотбойный брустардын бөлүктөрүн больттор менен бекитүү.

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги.. 27-11-13-001 27-11-13-002 27-11-13-003 27-11-13-004 27-11-13-005 27-11-13-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 10,0 23,75 2,1 4,75 3,9 8,0
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  -көпүрө инженери; % 10 20 10 10 20 20

 

 

 

Таблица СН 27-11-14 Ремонт верхнего дощатого настила

Ченеми:1 м2

Ремонт верхнего дощатого настила

27-11-14-001       аянтты 1 м2 чейин оңдоо

27-11-14-002       аянтты  105 м2 чейин оңдоо

Ченеми:10 м2

27-11-14-003     Көпүрөлөрдүн бетон плиталарынын откосторун жана конустарын бекемдөө.

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-14-001 27-11-14-002 27-11-15-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,45 0,36 3,85
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  —көпүрө инженери % 10 10 20

 

 

 

Таблица СН 27-11-15Монолит бордюрун жасоо

Ченеми:1 м

27-11-15-001     Дубал калыпты орнотуу жана чечүү

27-11-15-002     Бетон аралашмасын төшөө жана тыгыздоо

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-15-001 27-11-15-002
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,23 1,2
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20

 

 

 

 

ӨТКӨӨЛ ЖАНА КОТОРУЛУУЧУ АРЫКТАН ӨТҮҮЧҮ КИЧИНЕ КӨПҮРӨ

 

Таблица СН 27-11-16Өтүү учүн кичине жыгач  көпүрө жасоо

Ченеми:100 м2

27-11-16-001           3,2х1,5  размериндеги кичине көпүрө даярдоо

27-11-16-002           Кичине жыгач көпүрө жасоо , грунттун группасы I-II

27-11-16-003           ошондой эле грунт III группадагы

27-11-16-004           3,2х1,15 размериндеги кичине көпүрөнү краскалоо

Ченеми:1 м2

27-11-16-005           Өтүүчү кичине көпүрөнү жасоо

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-16-001 27-11-16-002 27-11-16-003 27-11-16-004 27-11-16-005
  Эмгектин убакыт чыгымы: Саат. 6,25 0,43 0,49 0,66 1,7
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5

 

 

 

АҢ-ЧӨНӨКТӨРДҮ ОҢДОО

 

Таблица СН 27-11-17Ысык асфальтбетон кабыл алуу менен аң- чөнөктөрдү оңдоо

 

Ченеми:100 м2оңдолуучу аянт

Эски жабууну талкалоо менен

Ысытылган асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 5 см аң чөнөктөрдү оңдоо:

 

27-11-17-001   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1м2 чейин

27-11-17-002   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2 чейин

27-11-17-003   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2 чейин

27-11-17-004   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

27-11-17-005   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-17

-001

27-11-17

-002

27-11-17

-003

27-11-17-004 27-11-17-005
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 13,2 11,31 8,9 7,54 3,94
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

-вспомогательный  персонал;

%

%

50

20

50

20

50

20

50

20

50

20

 

Эски жабууну талкалоо менен

Ысык асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 7 см аң чөнөктөрдү оңдоо:

 

27-11-17-006   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1м2 чейин

27-11-17-007   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2 чейин

27-11-17-008   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2 чейин

27-11-17-009   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

02-03-010        Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-17

-006

27-11-17

-007

27-11-17

-008

27-11-17

-009

27-11-17

-010

  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 18,86 16,8 11,66 8,57 4,63
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

-вспомогательный  персонал;

%

%

50

20

50

20

50

20

50

20

50

20

 

Эски катмарды талкалабай

Ысытылган асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 5 см аң чөнөктөрдү оңдоо

27-11-17-011   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1 м2 чейин

27-11-17-012   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2 чейин

27-11-17-013   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2  чейин

27-11-17-014   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

27-11-17-015   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-17-011 27-11-17-012 27-11-17-013 27-11-17-014 27-11-17-015
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 7,54 6,51 5,27 3,09 1,71
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

-вспомогательный  персонал;

%

%

50

20

50

20

50

20

50

20

50

20

 

Эски катмарды талкалабай

Ысык асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 7 см аң чөнөктөрдү оңдоо

27-11-17-016   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1 м2  чейин

27-11-17-017   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2  чейин

27-11-17-018   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2  чейин

27-11-17-019   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

27-11-17-020   Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-03-016 27-11-17-017 27-11-17-018 27-11-17-019 27-11-17-020
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 9,26 7,54 5,83 3,77 2,23
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери;

-вспомогательный  персонал;

%

%

50

20

50

20

50

20

50

20

50

20

Таблица СН 27-11-18Гравий жана щебень жабдуусунуну аң чөнөктөрүн оңдоо

 

Ченеми:100 м2анык оңдолуучу аянт:

Гравий жабуусунун аң чөнөктөрүн кол менен тыгыздап оңдоо, аң чөнөктүн тереңдиги:

27-11-18-001         30мм чейин

27-11-18-002         60мм чейин

27-11-18-003         100мм чейин

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-18-001 27-11-18-002 27-11-18-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 6,42 7,2 10,4
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери %. 30 30 30

 

Щебень жабуусунун аң чөнөктөрүн кол менен тыгыздап оңдоо, аң чөнөктүн тереңдиги:

 

27-11-18-004         до 30мм

27-11-18-005         до 60мм

27-11-18-006         до 100мм

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-18-004 27-11-18-005 27-11-18-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 6,4 10,0 12,0
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; %. 30 30 30

 

 

ТаблицаСН 27-11-19Шагылжолдордунөткөөлтилкесинавтогрейдержанагрейдерменентегиздеп-оңдоо

Ченеми:1 кмжүрүпөткөндө

Шагылжолдордунөткөөлтилкесинтегиздепоңдоо:

27-11-19-001     Автогрейдер менен

27-11-19-002     Каз тамандуу трактор чиркеме грейдер менен

Кара жол жана жакшыртылган кара жолдордун өткөөл тилкесин тегиздеп-оңдоо:

27-11-19-003     Автогрейдер менен

27-11-19-004     Каз тамандуу трактор чиркеме грейдер менен

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-19-001 27-11-19-002 27-11-19-003 27-11-19-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,26 0,56 0,22 0,46
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

Эскертме:тегиздеп-оңдоо ар бир кезектеги 0,3-0,4 м жабуу жүрүшүндө аткарылат

ТОПУРАК ЖАНА ЖАКШЫРТЫЛГАН ТОПУРАК ЖОЛДОРДУ, ГРАВИЙ

ЖОЛДОРДУ СЫНЫНА КЕЛТИРИП ОҢДОО

Таблица СН 27-11-20Автогрейдер жана тракторго чиркегич грейдер менен (108 л.с.) оңдоп сыпатына келтирүү

Ченеми:1 км

Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-001         6 м чейин

27-11-20-002         7 м чейин

27-11-20-003         9 м чейин

27-11-20-004         11 м чейин

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-20-001 27-11-20-002 27-11-20-003 27-11-20-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,08 1,48 1,61 1,88
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20

 

Ченеми:1 км

Топурак жана жакшыртылган топурак жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-005         6 м чейин

27-11-20-006         7 м чейин

27-11-20-007         9 м чейин

27-11-20-008         11 м чейин

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-20-005 27-11-20-006 27-11-20-007 27-11-20-008
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,98 1,28 1,48 1,75
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20

 

Ченеми:1 км

Шагыл жолдорду тракторго чиркеген чиркеме грейдер(108 л.с) менен менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-009         6 м чейин

27-11-20-010         7 м чейин

27-11-20-011         9 м чейин

27-11-20-012         11 м чейин

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-20-009 27-11-20-010 27-11-20-011 27-11-20-012
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,1 2,23 2,69 3,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20

Ченеми:1 км

топурак жана жакшыртылган топурак жолдорду трактор чиркеме грейдер(108 л.с) менен менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-013         6 м чейин

27-11-20-014         7 м чейин

27-11-20-015         9 м чейин

27-11-20-016         11 м чейин

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-20-013 27-11-20-014 27-11-20-015 27-11-20-016
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,08 1,48 1,61 1,88
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20

 

Ченеми:1000 м2

27-11-20-017    Оңдоо иштери алдында шагыл жана талкаланган шагыл жабуусун тазалоо..

27-11-20-018Шагыл жана талкаланган шагыл жабуусун кыймылга келтирүүчү лебедка менен жумшартуу

27-11-20-019     Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу,  кол лебедкасы менен

27-11-20-020     Кара жолдун жабуусун жана негизин жумшартуучу механизм менен жумшартуу

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-20-017 27-11-20-018 27-11-20-019 27-11-20-020
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,34 1,21 1,21 1,61
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; %. 20 20 20 20

 

Ченеми:1000 м2

Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-021     6 м

27-11-20-022     7м

Жол жабуусуна суу чачуу:

27-11-20-023            талкаланган шагыл менен экинчи таптоо мезгилинде

27-11-20-024            талкаланган шагыл менен үчүнчү таптоо мезгилинде

27-11-20-025            шагыл менен

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-20-021 27-11-20-022 27-11-20-023 27-11-20-024 27-11-20-025
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,53 4,23 2,15 1,21 0,97
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
2 — жол инженери; % 20 20 20 20 20

 

Ченеми:100 м2

Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу:

27-11-20-026         талкаланган шагыл жабуусун өзү жүрүүчү жылмакай каток менен таптоо (8-10т)

27-11-20-027         шагыл жабуусун өзү жүрүүчү жылмакай каток менен таптоо (5т)

27-11-20-028         шагыл жабуусун өзү жүрүүчү жылмакай каток менен таптоо (8-10т)

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-20-026 27-11-20-027 27-11-20-028
1 Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,71 0,93 0,71
1.1 Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
2 — жол инженери; % 20 20 20

 

 

 

Таблица СН 27-11-21Жолдорду чаңдардан тазалоо:

Ченеми:1000 м2

27-11-21-029         битум эмульсиясы менен

27-11-21-030         хлордуу кальций менен

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-21-039 27-11-21-030
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 5,44 0,06
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20

 

 

ЖОЛДОРДУН НАЧАР ЖАНА БАТКАК ИРИМ ЖЕРЛЕРИН ОҢДОО

Таблица СН 27-11-22Аба кирүүчү оюктарды куруу

 

Ченеми:1 км

Аба кирүүчү оюктарды тоң эмес жер кыртышында казуу, оюктун өлчөмү:

27-11-22-001         30х40 см,

27-11-22-002         30х60 см,

Аба кирүүчү оюктарды тоң жер кыртышында казуу, оюктун өлчөмү:

27-11-22-003         30х40 см,

27-11-22-004         30х60 см,

Аба кирүүчү оюктарына таптоо менен жер кыртышын төгүү, оюктун өлчөмү:

27-11-22-005         30х40 см,

27-11-22-006         30х60 см,

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-22-001 27-11-22-002 27-11-22-003 27-11-22-004 27-11-22-005 27-11-22-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,23 0,32 0,64 0,94 0,16 0,24
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери;

— жардамчы адистер;

%.

%

40

10

40

10

40

10

40

10

40

10

40

10

 

 

Таблица СН 27-11-23Баткак ирим жерлерге төшөө үчүн тосмолорду даярдоо:

Ченеми:1 даана

27-11-23-001         Тосмонун өлчөмү 1,5х2 м,

27-11-23-002         Тосмонун өлчөмү 2х2 м,

27-11-23-003         Тактай тосмолорду баткак ирим жерлерге төшөө,

27-11-23-004         Тактай тосмолорлорду баткак ирим жерлерден алуу жана алып барып ирээти менен тизүү,

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-23-001 27-11-23-002 27-11-23-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,24 0,27 0,9
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20

                                   

 

 

Таблица СН 27-11-24Жантайма капталдарды бекемдөө

Ченеми:1 м3

Өзү төкмө автомобильдерден жер кыртышын кабыл алуу жана четке чыгарылганын тегиздөө, жер кыртышы забойдон жүктөлгөн, тоң эмес, табигый тыгыз абалда:

27-11-24-001     I топ

27-11-24-002     II топ

27-11-24-003     III топ

27-11-24-004     IV топ

27-11-24-005     VIр-Vр топ

27-11-24-006     V топ жана жогору

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-24-001 27-11-24-002 27-11-24-003 27-11-24-004 27-11-24-005 27-11-24-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 0,17
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; %. 20 20 20 20 20 20

 

Ченеми:1 м3

Жер кыртышын кабыл алуу, тегиз төгүлгөн жана четке чыгарылган жерден жүктөлгөн, четке чыгарылган жерден тегиздөө, жер кыртышы тоң эмес борпоң абалда:

27-11-24-007     I топ

27-11-24-008     II топ

27-11-24-009     III топ

27-11-24-010     IV топ

27-11-24-011     VIр-Vр топ

27-11-24-012     V топ жана жогору

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-24-007 27-11-24-008 27-11-24-009 27-11-24-010 27-11-24-011 27-11-24-012
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,006 0,007 0,09 0,11 0,12 0,13
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20

 

 

 

Ченеми:1 м3

Жантаймаларга жана суу жеген аң-чуңкурларга жер кыртышын төгүү жана кол менен таптоо (катмардын калыңдыгы 0,1-0,2 м), жер кыртышы тоң эмес:

27-11-24-013     I топ

27-11-24-014     II топ

27-11-24-015     III топ

27-11-24-016     IV топ

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-24-013 27-11-24-14 27-11-24-015 27-11-24-016
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,39 0,43 0,55 0,65
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20

 

ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИН ЖАНА КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮ ОҢДОО

Таблица 27-11-25 Жол белгилеринин негизин оңдоо.

27-11-25-001            Жол белгилеринин негизин чым менен оңдоо

27-11-25-002            Жол белгилеринин негизин таш менен оңдоо

Ченеми:1 м2

27-11-25-003                 Жол белгилеринин негизин (постамент) шыбап койуу

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-25-001 27-11-25-002 27-11-25-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,11 0,7 0,16
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20

 

 

 

 

Таблица СН 27-11-26Эскирген жол белгилерин алмаштыруу

Ченеми:1 белги

27-11-26-001Эски жол белгилерин мурунку жаңы жол белгилерине алмаштыруу, артыкчылык, тыюуу салынган, буюуруучу, маалымат көрсөтүүчү, тейлөөчү, кошумча маалымат берүүчү

27-11-26-002    Эски жол белгилерин жаңы жол белгилерине алмаштыруу — маалымат көрсөтүүчү  5.20.1-5.27; 5.31

27-11-26-003    Эски жол белгилерин жээктүү түзүм менен алмаштыруу (машинист IV разряда)

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-26-001 27-11-26-002 27-11-26-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,23 0,74 0,89
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20

 

 

Таблица СН 27-11-27Жол белгилери үчүн мамы жана мамычадарды орнотуу

Ченеми:1 түркүк

27-11-27-001            Курама бетон пайдубалдары менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы II топ

27-11-27-002            Курама бетон пайдубалдары менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы IIIтоп

27-11-27-003            Бүтүн таштан оюп жасалган пайдубалдары жана калың түптүү түзүлүш менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы II топ

27-11-27-004            Бүтүн таштан оюп жасалган пайдубалдары жана калың түптүү түзүлүш менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы III топ

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-27-001 27-11-27-002 27-11-27-003 27-11-27-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,2 1,2 1,5 1,5
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; %. 20 20 20 20

 

Ченеми:1 түркүк

27-11-27-005    Жол белгилери үчүн темир/бетон түркүктөрүн орнотуужер кыртышы I топ

27-11-27-006    Жол белгилери үчүн темир/бетон түркүктөрүн орнотуужер кыртышы II топ

27-11-27-007    Жол белгилери үчүн темир/бетон түркүктөрүн орнотуужер кыртышы III топ

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-27-005 27-11-27-006 27-11-27-007
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,93 1,2 1,5
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20

 

 

 

Таблица СН 27-11-28Жол белгиренинин такталарын орнотуу

 

Ченеми:1 белги

27-11-28-001    Жол белгиренинин такталарын орнотуу жер кыртышынын узундугу 1м чейин

27-11-28-002    Жол белгиренинин такталарын орнотуу жер кыртышынын узундугу 1м жогору

27-11-28-003  Жол белгилеринин жалпак, жарык чагылдыруучу бетин жууп,тазалоо

27-11-28-004     Көлөмдүү жол белгилеринин ички жана сырткы жактарын жууп,тазалоо

27-11-28-005     Көлөмдүү жол белгилеринин ичиндеги электрлүү лампаларды алмаштыру (2 даана)

27-11-28-006    Жол белгилерин жана көрсөткүчтөрдү жууп,тазалоо

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-28-001 27-11-28-002 27-11-28-003 27-11-28-004 27-11-28-005 27-11-28-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,52 1,1 0,14 0,35 0,22 0,16
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20

 

 

 

Таблица СН 27-11-29Белги берүүчү түркүктөр жана мамычалар

Ченеми:1 түркүк же (1 мамыча)

Эски темир/бетон белги берүүчү түркүктөрдү жана мамычаларды жаңысына алмаштыруу:

27-11-29-001            жер кыртышы 1 топ

27-11-29-002            жер кыртышы II топ

27-11-29-003            жер кыртышы III топ

темир/бетон белги берүүчү түркүктөрдү жана мамычаларды орнотуу:

27-11-29-004            жер кыртышы 1 топ

27-11-29-005            жер кыртышы II топ

27-11-29-006            жер кыртышы III топ

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-29-001 27-11-29-002 27-11-29-003 27-11-29-004 27-11-29-005 27-11-29-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,98 1,2 1,3 0,7 0,9 1,1
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20

 

 

ТаблицаСН 27-11-30Даярчуңкургаасбест/цементтүтүктөрүнөнбелигиберүүчүжолтүркүктөрүнорнотуу

Ченеми:1 түркүк

27-11-30-001     Даярчуңкургаасбест/цементтүтүктөрүнөнбелигиберүүчүжолтүркүктөрүнорнотуу

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-30-001
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,1
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:    
  — жол инженери; % 20

 

 

ТОСМО

 

Таблица СН 27-11-31Зым аркан тосмосунан зым арканды бөлүп алуу

Ченеми:100 м

27-11-31-001     Зым аркан тосмосунан зым арканды бөлүп алуу

Ченеми:1 түзүлүш

27-11-31-002     Зым аркан тосмосунан керүүчү түзүлүштү бөлүп алуу

27-11-31-003     Зым аркан тосмосунан керүүчү түзүлүштү кураштыруу

 

 

Шифр ресурса

Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-31-001 27-11-31-002 27-11-31-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,3 0,05 0,07
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

 

 

ТаблицаСН 27-11-32Тосмолордунтүркүктөрүнорнотууүчүнколмененчуңкурлардыказуу

 

Ченеми:1 чуңкур

Тосмолордунтүркүктөрүнорнотууүчүнколмененчуңкурлардыказуу

27-11-32-001     жеркыртышы I топ

27-11-32-004     жеркыртышы II топ

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-32-001 27-11-32-002
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,36 0,57
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 10 10

 

ТаблицаСН 27-11-33Зымаркантосмолорунунтемир/бетонтүркүктөрүндаярчуңкургаколмененорнотуу

Ченеми:1 түркүк

27-11-33-001         Зымаркантосмолорунунтемир/бетонтүркүктөрүндаярчуңкургаколмененорнотуу

Ченеми:100 м тосмо

27-11-33-002     Зым аркан тосмолорун орнотуу жана зым арканды керүү

Зым аркан тосмолорунун металл бөлүктөрүн сырдоо

Ченеми:1 даана

27-11-33-003     толуктооч

27-11-33-004     тарттыруучу темр түзүлүш

27-11-33-005     кысып туруучу темир түзүлүш

27-11-33-006     зым аркан(100 м зым аркан)

27-11-33-007     бүтүн металл тосмо (100 м тосмо)

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-33-001 27-11-33-002 27-11-33-003 27-11-33-004 27-11-33-005 27-11-33-006 27-11-33-007
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,34 1,8 0,05 0,13 0,03 2,6 9,46
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:                
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20 20

 

 

Таблица СН 27-11-34Курама темир/бетон элементтеринен тоскоол болуучу тосмолорду чогултуу

 

 

Ченеми:100 м тосмо

27-11-34-001           Курама темир/бетон бөлүктөрүнөн тоскоол болуучу тосмолорду кол менен буроо бекитип чогултуу

27-11-34-002     Темир/бетон тоскоол болуучу тосмолорду куроодогу жылчык-тешиктерди бүтөө

27-11-34-003     Темир/бетон тоскоол болуучу тосмолордун айрым бөлүктөрүн алмаштыруу

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-11-34-001 27-11-34-002 27-11-34-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 7,1 1,7 10,71
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20

 

 

 

 

 

ЖАЙКЫКҮТҮҮ

 

12.БӨЛҮМ.   КАРАЖАТТАРДЫКҮТҮҮ, ЖОЛДОРДУЖАКШЫЛОО, ЖОЛБЕЛИГЕРИЖАНАКӨРСӨТКҮЧТӨР

 

Таблица СН 27-12-01. Жол белгилеринин металл такталарын сырдоо

 

Ченеми:100 белги

27-12-01-001            Жол белгилерин жана көрсөткүчтөрдү кургак тазалоо

27-12-01-002            Жол белгилерин жана көрсөткүчтөрдү суу менен тазалоо (сууну чака менен ташуу)

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-01-001 27-12-01-002
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,97 8,82
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 10 10

 

Ченеми:1 белги

Жол белгилеринин металл такталарын сырдоо:

27-12-01-003       чакырымдык көрсөтүүчү жол белгилери  200х300мм

27-12-01-004       тыюу салуучу белгилер, диаметр 600мм

27-12-01-005       тыюу салуучу белгилер, диаметр 700мм

27-12-01-006       тыюу салуучу белгилер, диаметр 900мм

27-12-01-007       буйрук берүүчү белгилер, диаметр 600мм

27-12-01-008       буйрук берүүчү белгилер, диаметр 700мм

27-12-01-009       буйрук берүүчү белгилер, диаметр 900мм

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-01-003 27-12-01-004 27-12-01-005 27-12-01-006 27-12-01-007 27-12-01-008 27-12-01-009
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:                
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10 10 10

 

Ченеми:1 белги

27-12-01-010       эскертүүчү белгилер үч бурчтуктун жактары тарабынан 700мм

27-12-01-011       эскертүүчү белгилер үч бурчтуктун жактары тарабынан 900мм

27-12-01-012       эскертүүчү белгилер үч бурчтуктун жактары тарабынан 1200мм

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-01-010 27-12-01-011 27-12-01-012
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,22 0,22 0,22
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

 

Ченеми:1 белги

Көрсөтүүчү белгилерди жана тейлөө белгилеринин металл такталарын тараптары менен сырдоо, мм:

27-12-01-013                  350х700

27-12-01-014                  350х1050

27-12-01-015                  700х700

27-12-01-016                  450х1350

27-12-01-017                  600х900

27-12-01-018                  700х1400

27-12-01-019                  900х900

27-12-01-020                  900х1350

27-12-01-021                  900х1800

27-12-01-022                  1050х700

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-01-013 27-12-01-014 27-12-01-015 27-12-01-016 27-12-01-017
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,25 0,36 0,49 0,52 0,47
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-01-018 27-12-01-019 27-12-01-020 27-12-01-021 27-12-01-022
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,84 0,7 1,04 1,17 0,63
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10

 

Экертме: 12-01-003 — 04-01-022 ченеминде түркүктөрдө бекитилген такталарды сырдоо каралган. Устаканада аткаруу шарттарында эмгектин убакыт чыгымын жанаэмгек акыны 1,4кө бөлүү керек

 

Ченеми:1 түркүк

27-12-01-023       Жол белилеринин темир/бетон түркүктөрүн сырдоо

Ченеми:1 м2

27-12-01-024       Жол белгилеринин түркүктөрүнүн негизин сырдоо

Ченеми:1 даана

27-12-01-025       Түтүктүү болот түркүктөрүн сырдоо диаметр 76 мм

27-12-01-026       Түтүктүү болот түркүктөрүн сырдоо диаметр 100 мм

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-01-023 27-12-01-024 27-12-01-025 27-12-01-026
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,27 0,05 0,16 0,16
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

Ченеми:100 даана

27-12-01-027  Сиганлдык түркүктөрдү жана мамычаларды кирден жана чаңдан тазалоо

Ченеми:1 белги түркүк же мамыча(маляр III  разряда-2)

27-12-01-028     Сигналдык түркүктөрдү сырдоо (белги 2,4)

27-12-01-029     Темир/бетон мамычаларды сырдоо (белги 2,3)

27-12-01-030     Жыгач мамычаларды сырдоо (белги 2,3)

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-01-027 27-12-01-028 27-12-01-029 27-12-01-030
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,33 0,21 0,21 0,21
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

Таблица СН 27-12-02.Тамгаларды же сандарды үлгү менен жазуу

Ченеми:100 тамга же сан

27-12-02-001       Тамгаларды же сандарды үлгү менен жазуу, тамганын бийиктиги 100 мм

27-12-02-002       Тамгаларды же сандарды үлгүсүз жазуу, тамганын бийиктиги 100 мм

Ченеми:1көрүнүш

27-12-02-003       Даярдалган жол белгисинин бетине жөнөкөй көрүнүштү түшүрүү

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-02-001 27-12-02-002 27-12-02-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,47 2,6 0,07
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

Экертме: Тамгалардын же сандардын бийиктиги 100 мм көбүрөөк же азыраак болсо эмгектин убакыт чыгымы жана эмгек акысы (ченем 12-02-001 – 12-02-002) бийиктикке жараша өзгөрөт. Эмальдын чыгымын 1 м сырдала турган бетке 0,400 кг менен кабыл алабыз (ВКРЕР 42-91, 76)

 

Ченеми:1көрүнүш

27-12-02-004     Даярдалган тыюу салуучу жол белгисинин бетине орточо татаал көрүнүштү түшүрүү

27-12-02-005     Даярдалган тыюу салуучу жол белгисинин бетине татаал көрүнүштү түшүрүү

Ченеми:100 тамга же сан

27-12-02-006    Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге бийиктиги 100 мм болгон тамгаларды чаптоо

27-12-02-007    Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге бийиктиги 100 мм болгон сандарды чаптоо

27-12-02-008    Ар бир кийинки 10 мм бийиктикте 12-02-006, 12-02-007 ченемдерине кошуш керек

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-02-004 27-12-02-005 27-12-02-006 27-12-01-007 27-12-01-008
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,13 0,28 2,68 3,2 0,30
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:   5 5 4 3 3
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10

 

Ченеми:1 м

27-12-02-009     Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге жээк чаптоо, (жээктин эни 1,5-2см)

Ченеми:1 белги

27-12-02-010           Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге жөнөкөй көрүнүштү түшүрүү

27-12-02-011           Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге орточо татаал көрүнүштү түшүрүү

27-12-02-012           Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге орточо татаал көрүнүштү түшүрүү

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-02-009 27-12-02-010 27-12-02-011 27-12-02-012
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,15 0,13 0,23 0,26
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

 

 

Таблица СН 27-12-03.Темирбетон тоскоол тосмолоруна белгилерди тигинен түшүрүү

 

Ченеми:100 м

27-12-03-001    Темир/бетон тоскоол тосмолоруна белгилерди тигинен түшүрүү (2,5)

27-12-03-002   Эмаль менен металл тоскоол тосмолорду сырдоо

27-12-03-003   Темир/бетон тоскоол тосмолоруна белгилерди тигинен түшүрүү (2,6)

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-03-001 27-12-03-002 27-12-03-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,28 0,3 0,28
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

 

 

 

Ченеми:100 м

 

27-12-03-004     Металл тоскоол тосмосуна жарык чагылдыруучу чел кабык чаптоо

27-12-03-005     Тоскоол тосмолорду кирлерден эски-уску чүпөрөк же шыпыргы менен тазалоо

27-12-03-006     Тоскоол тосмолорду кирлерден суу менен тазалоо (чака менен)

27-12-03-007     Тоскоол тосмолорду кирлерден суу менен машинанын ийкем түтүгү мене тазалоо

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-03-004 27-12-03-005 27-12-03-006 27-12-03-007
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,36 0,4 0,59 0,86
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

 

ЧӨПТӨРДҮ ЧАБУУ

 

Ченеми:1 км

01-01-116           Чөптөрдү чөп чапкыч тарткыч трактор ТЗ-50 менен чабуу

 

Ченеми:100 м2

01-01-117           Кол менен казылган арыктардагы чөптөрдү чабуу

01-01-118           Кол менен жолдордун жээгиндеги чөптөрдү чабуу

01-01-119           Кол менен чөптөрдү жээкке алып салуу

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 01-01-116 01-01-117 01-01-118 01-01-119
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,38 0,41 0,27 0,12
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 5 5 5 5

 

 

АЯЛДАМАЛАР ЖАНА ЭС АЛУУЧУ АЯНТТАР

 

Таблица СН 27-12-04.Жол жабуусун бодурлоо алдында чаңдан жана кирлерден тазалоо

Ченеми:100 м2

27-12-04-001           Аялдамаларды, эс алуучу аянттарды жана автомобилдер токтоочу жайларды чаңдан жана таштандылардан кол менен тазалоо

27-12-04-002           Аялдамаларды, эс алуучу аянттарды жана автомобилдер токтоочу жайлардын кирлерин кол менен тазалоо

27-12-04-003     Эс алуучу аянттарды жана автомобилдер токтоочу жайлардын кирүү чөнтөкчөлөрүн механизациялаштыруу жолу менен жыйыштыруу

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-04-001 27-12-04-002 27-12-04-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,1 1,9 0,34
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 5 5 5

 

 

Таблица СН 27-12-05.Автопавильондорду сырдоочу пульт менен сырдоо

 

Ченеми:100 м2

27-12-05-001     Автопавильондорду сырдоочу пульт менен сырдоо

27-12-05-002     Автопавильондорду агартып сырдоо кол менен

27-12-05-003     Автопавильондорду агартып сырдоо кол менен сырдоочу пульт менен

27-12-05-004           Аялдама жана эс алуучу аянттардын жанындагы бардюрлардын таштарын агартып сырдоо

Ченеми:100 м

27-12-05-005     Бардюрдун таштарына белгилерди тигинен түшүрүү

Ченеми:1 м

27-12-05-006     Капталдагы таштарды оңдоо

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-05-001 27-12-05-002 27-12-05-003 27-12-05-004 27-12-05-005 27-12-05-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,51 4,37 3,51 0,54 3,1 0,3
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 5 5 5 5 5 5

 

 

 

Таблица СН 27-12-06.Маңдайдын айрым бөлүктөрүнүн жөнөкөй шыбактарын оңдоо

Ченеми:1 м2

27-12-06-001           Автопавильондордун сырткы дубалдарын оңдоо, өзүнчө орундардын аянты 1 м2чейин

27-12-06-002           Автопавильондордун сырткы дубалдарын оңдоо, өзүнчө орундардын аянты 5 м2чейин

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-06-001 27-12-06-002
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,75 0,6
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 5 5

 

 

Таблица СН 27-12-07.Топурактарды бардюрдун четине ыргытуу жана тротуарды тазалоо

Ченеми:1 м3

27-12-07-001     Топурактарды бардюрдун жана тосмонун четине кол менен ыргытуу

Ченеми:100 м2

27-12-07-002           Жөө киши жүрүүчү жан жолду чаңдан жана кургак таштандылардан кол менен  тазалоо

27-12-07-003     Жөө киши жүрүүчү жан жолду кирлерден кол менен  тазалоо

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-07-001 27-12-07-002 27-12-07-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,7 1,1 1,9
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 5 5 5

 

Таблица СН 27-12-08.Отургучтарды оңдоо

Ченеми:1 м2

04-04-022           Отургучтарды оңдоо

04-04-023           Кудуктарды тазалоо, айланасындагы таштандыларды жыйноо

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 04-04-022 04-04-023
         
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,4 2,25
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица СН 27-12-09.Отургучтарды боё

 

Ченеми:10 м2

Отургучтардыколмененбоёо :

04-04-020           биринчибоёо

04-04-021           Экинчибоёо

 

 

Шифр ресурса Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 04-04-020 04-04-021
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,4 2,1
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫШКЫ КАРМОО

 

Таблица СН 27-12-10.Урал-375Е базындагы шнеке ротордуу кар тазалагыч менен үйүлгөн карды же жалпы жабылган жерди баштан аяк тазалоо

Ченеми:1 км өтүү

27-12-10-001     300мм

27-12-10-002     500мм

27-12-10-003     1000мм

27-12-10-004     1300-1500мм

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-10-001 27-12-10-002 27-12-10-003 27-12-10-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,2 0,35 0,69 1,68
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

Ченеми:1 км өтүү

ЗИЛ-157 базасында, кардын абалы жана калыңдыгы:

27-12-10-005     тапталган нык, 700мм

27-12-10-006     тапталган нык, 1000мм

27-12-10-007     тапталган нык, 1300мм

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-10-005 27-12-10-006 27-12-10-007
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,65 1,08 1,79
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

 

Таблица СН 27-12-11.Жолду кардан соколу кар тазалагыч менен тазалоо

Ченеми:1 км өтүү

Жолду кардан соколу кар тазалагыч менен тазхалоо:

К-700А (215ак.) базасысында, кардын абалы жана калыңдыгы:

27-12-11-001     жаны жааган, 500мм

27-12-11-002     тапталган нык, 500мм

27-12-11-003     трактор базасында 55 а.к., кардын калыңдыгы 300мм

 

27-12-11-004     ЗИЛ-130базасында, кардын калыңдыгы 300мм

27-12-11-005     жолду кардан орто автогрейдер менен тазалоо, ныкталган кар, 300мм

27-12-11-006     жолду кардан орто автогрейдер менен тазалоо, жаңы жааган, 200мм

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-11-001 27-12-11-002 27-12-11-003 27-12-11-004 27-12-11-005 27-12-11-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,08 0,18 0,28 0,06 0,06 0,06
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10 10

 

 

Таблица СН 27-12-12.Жолду кардан чиркегич грейдер менен тазалоо

 

Ченеми:1 км өтүү

Жолду кардан чиркегич грейдер менен тазалоо:

27-12-12-001 К-700 (250а.к.) чиркөөчтүү трактор менен, жабышкак кар, калыңдыгы 200мм

27-12-12-002 К-700 (250а.к.) чиркөөчтүү трактор менен, жабышкак кар, калыңдыгы 300мм

27-12-12-003     Т-74 (80а.к.) чиркөөчтүү трактор менен, жабышкак кар, калыңдыгы 300мм

27-12-12-004     жолду кардан (75а.к.) бульдозер менен тазалоо, катмардын калыңдыгы1000мм

27-12-12-005     жолду кардан механикалык шыпыргы орнотулган «Беларусь» трактору менен тазалоо

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-12-001 27-12-12-002 27-12-12-003 27-12-12-004 27-12-12-005
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,31 0,34 0,60 0,41 0,24
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10

 

 

Таблица СН 27-12-13.Бульдозер менен карды тазалоо

Ченеми:100м3

27-12-13-001     20м аралыкка чейин,  80 а.к. барабар бульдозер менен карды сүрүү

27-12-13-002     Ар бир кийинки 10 м аралыкка кошумча кошулат   (27-12-13-001) Ар бир кийинки 10 м аралыкка кошумча кошулат   (27-12-13-001) шифрине

27-12-13-003     20м аралыкка чейин,  54 а.к .барабар бульдозер менен карды сүрүү

27-12-13-004     Ар бир кийинки 10 м аралыкка кошумча кошулат  ( 27-12-13-003)  шифрине

27-12-13-005     асма шаймандуу автогрейдер менен тапталган карды тазалоо.

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-13-001 27-12-13-002 27-12-13-003 27-12-13-004 27-12-13-005
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,20 0,07 0,31 0,12 0,81
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10

 

Ченеми:1 км өтүү

Жол жээгиндеги  карды  базасы 80 а.к  трактор базасындагы бульдозер менен тазалоо:

27-12-13-006     үймөнүн бийиктиги  500мм чейин

27-12-13-007     үймөнүн бийиктиги  1000мм чейин

27-12-13-008     үймөнүн бийиктиги  1000мм  жогору

Очистка обочин дороги от КРЕРега бульдозером на базе трактора 108л.с.:

27-12-13-009     үймөнүн бийиктиги  500мм чейин

27-12-13-010     үймөнүн бийиктиги  1000мм чейин

-12-13-011         үймөнүн бийиктиги  1000мм жогору

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-13-006 27-12-13-007 27-12-13-008 27-12-13-009 27-12-13-010 27-12-13-011
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,42 0,47 0,53 0,40 0,45 0,49
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10 10

 

 

Таблица СН 27-12-14.Жол жээгиндеги карды автогрейдер менен тазалоо

 

Ченеми:1 км өтүү

Жол жээгиндеги  үйүлгөн карды  тазалоо:

27-12-14-001     автогрейдер менен

27-12-14-002     айкалыштырылган  жол машинасы менен

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-14-001 27-12-14-002
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,16 0,08
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 10 10

 

Таблица СН 27-12-15.Тоңгон музга каршы себүүчү (чачуучу) материал:

 

Ченеми:1000м2

27-12-15-001 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  айкалыштырылган ЖД-403 жол машинасы менен чачуу (чачуу тилкенин туурасы 10,5 м чейин)

27-12-15-002 27-12-15-001 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  40 а.к. барабар шамандары чиркештирилген трактор менен чачуу (чачуу тилкенин туурасы  7 м )

27-12-15-003 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  КДМ-130 жол машинасы менен чачуу (чачуу тилкенин туурасы  8,5м чейин

27-12-15-004 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  айкалыштырылган  КДМ-30 жол машинасы , шаймандары эптештирилген грейфер жүктөгүчү менен чачуу, (чачуу тилкенин туурасы  8,5м чейин )

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-15-001 27-12-15-002 27-12-15-003 27-12-15-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,17 0,09 0,06 0,09
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

Таблица СН 27-12-16.Айкалыштырылган  жол машинасынын жүргөн жол аралыгы

Ченеми:10 км жүргөнүа

27-12-16-001     айкалыштырылган  жол машинасынын жүк менен жүргөн жол аралыгы

27-12-16-002     айкалыштырылган  жол машинасынын жүгү жок жүргөн жол аралыгы

27-12-16-003           чачкыч шайманы менен чиркештирилген 40 а.к. барабар трактордун орун  которуусу

27-12-16-004     Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  кол менен жүктөө

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-16-001 27-12-16-002 27-12-16-003 27-12-16-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,32 0,21 1,34 0,58
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

 

 

 

Таблица СН 27-12-17.Бульдозер менен карды чогултп үйүү

 

Ченеми:1 км өтүү

Бульдозер мененкарды чогултп үйүү, үйулгөн кардын бийиктиги:

27-12-17-001     0,6м, борпоң кар

27-12-17-002     1м, борпоң кар

27-12-17-003     Бульдозер менен карды оюп сүрүү

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-17-001 27-12-17-002 27-12-17-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,35 0,58 0,40
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

 

Таблица СН 27-12-18.Жолдогу карды кол менен тазалоо

Ченеми:100 м2

27-12-18-001       Жолдогу борпоң карды кол менен 3м аралыкка ыргытып тазалоо

очистка дороги от рыхлого КРЕРега вручную с отбрасыванием на 3м

27-12-18-002       Жолдогу калың карды кол менен 3м аралыкка ыргытып тазалоо

 

Жол тилкесиндеги жана жээгиндеги  музду кол менен чагып же  талкалап  туурасун  0,4м тилкенин музун 3 м аралыкка чейин ыргытуу менен:

27-12-18-003     100м

27-12-18-004     200м

Ченеми:1 м3

27-12-18-005 Кюветтеги  арыктагы үстү муз болгон карды жана музду чагып 3 м аралыкка чейин ыргытып тазалоо.

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-18-001 27-12-18-002 27-12-18-003 27-12-18-004 27-12-18-005
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,96 3,92 8,82 13,72 0,87
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10

 

Таблица СН27-12-19.Транщеядагы же арыктагы карды казуу

Ченеми:10 м3

Транщеядагы же арыктагы карды 1,5 м тереңдикке чейин казып жанынаыргытуу:

27-12-19-001     борпоң кар

27-12-19-002     каткан калың кар

3м аралыкка чейин карды казып ыргытуу

27-12-19-003     борпоң кар

27-12-19-004     каткан калың кар

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-19-001 27-12-19-002 27-12-19-003 27-12-19-004
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,57 0,74 0,33 0,79
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 10 10 10 10

 

 

Таблица СН 27-12-20.Арыкты казуу жана тазалоо

Ченеми:1 км дороги

27-12-20-001     Жолдун жээгиндеги сууну агызуу үчүн арык казуу (ар бир 100м)

27-12-20-002     Жолдун жээгиндеги сууну агызуу үчүн арыкты тазалоо (ар бир 100м)

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-12-20-001 27-12-20-002
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,75 1,08
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 10 10

 

 

Таблица СH 27-13-03.Кыртышка чуңкур казуу менен  тосмо тургузуу:

Ченеми:10 м

Кыртышка чуңкур казып тосмо тургузуу:

27-13-03-001     I топтогу кыртыш

27-13-03-002     II топтогу кыртыш

27-13-03-003     III топтогу кыртыш

 

Даяр чуңкурга тосмо тургузуу:

27-13-03-004     I топтогу кыртыш

27-13-03-005     II топтогу кыртыш

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-13-03-001 27-13-03-002 27-13-03-003 27-13-03-004 27-13-03-005
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 6,13 7,11 8,33 4,22 4,41
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10

 

 

ТаблицаСН 27-13-04.Тактаданжасалганкашаанысыртынанкаптамамененалмаштырыпоңдоо

Ченеми:10 м

27-13-04-001     Тактаданжасалганкашаанысыртынанкаптамамененалмаштырып 20% чейиноңдоо

Ченеми:100 шт

27-13-04-002 Жыгачтын жумшак жана орто породасынан  чууктарды (казыкктарды) даярдоо

27-13-04-003 Жыгачтын катуу породасынан  чууктарды (казыкктарды) даярдоо

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-13-04-001 27-13-04-002 27-13-04-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,33 2,01 2,01
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

 

 

14.  БӨЛҮМ. ЖОЛДУН ЖЭЭГИН КОЛ  МЕНЕН ОҢДОО

 

Таблица СН 27-14-01.Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен топурак толтуруп оңдоо

Ченеми:100 м2

Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен I топтогу топурак толтуруп оңдоо, катмардын калыңдыгы:

27-14-01-001     до 50 мм

27-14-01-002     до 100 мм

27-14-01-003     до 150 мм

 

Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен II топтогу топурак толтуруп оңдоо, катмардын калыңдыгы:

27-14-01-004     до 50 мм

27-14-01-005     до 100 мм

27-14-01-006     до 150 мм

Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен III топтогу топурак толтуруп оңдоо, катмардын калыңдыгы:

:

27-14-01-007     до 50 мм

27-14-01-008     до 100 мм

27-14-01-009     до 150 мм

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-14-01-001 27-14-01-002 27-14-01-003 27-14-01-004 27-14-01-005 27-14-01-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 3,4 5,8 6,8 5,6 7,5 9,0
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 10 10 10 10 10 10

 

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-14-01-007 27-14-01-008 27-14-01-009
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 7,8 12,0 13,0
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 10 10 10

 

 

 

Таблица СН 27-14-03Жолдун жээктерин кол менен тегиздеп оңдоо

Жолдун жээктерин кол менен тегиздеп оңдоо:

27-14-03-001     табигый топурак (төгүп тыгыздоо) I топ

27-14-03-002     жаңы төгүлгөн топурак  I топ

 

27-14-03-003     табигый топурак (төгүп тыгыздоо) II топ

27-14-03-004     жаңы төгүлгөн топурак  II топ

 

27-14-03-005     табигый топурак (төгүп тыгыздоо) III топ

27-14-03-006     жаңы төгүлгөн топурак  III топ

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-14-03-001 27-14-03-002 27-14-03-003 27-14-03-004 27-14-03-005 27-14-03-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 4,7 2,95 7,0 3,85 9,0 4,3
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 30 30 30 30 30 30

 

 

Таблица СН 27-14-04Жолдун жээгин кол менен тегиздөө жана бекемдөө

Ченеми:100 м2

Жолдун жээгин кол менен майдаланган таш (шагыл) менен  бекемдөө, катмардын калыңдыгы:

27-14-04-001  5см

27-14-04-002     10см

27-14-04-003     15см

Жолдун жээгин кол менен кум- шагыл аралашмасы менен  бекемдөө, катмардын калыңдыгы:

27-14-04-004  5 см

27-14-04-005     10см

27-14-04-006     15см

Жолдун жээгин кол менен кум  менен  бекемдөө, катмардын калыңдыгы:

27-14-04-007  5 см

27-14-04-008     10см

27-14-04-009     15см

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-14-04-001 27-14-04-002 27-14-04-003 27-14-04-004 27-14-04-005 27-14-04-006
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,5 5 7,4 2,15 4,35 6,5
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:              
  — жол инженери; % 20 20 20 20 20 20

 

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-14-04-007 27-14-04-008 27-14-04-009
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 1,7 3,55 5,0
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20

Эскертме: 1. Материалды эки катмарга төккөндө Ч.уб. жана  Наркын ар бир катмарга өзүнчөколдонуу керек. 2. Каралган ченемде жолдун туурасы 6м , жолдун туурасы 7м болгондо Ч.уб. жана  Наркты 1,1ге, материалдарды жолдун жээгине төккөндө, ал эми  жолдун өткөөл тилкесине төккөндө 1,18ге көбөйтүү керек.

 

 

Таблица СН 27-14-05.Жолдун жээгин бекемдеп оңдоо

 

Ченеми:100 м2

27-14-05-001     шагыл, майдаланган таш, күкүм таштар, шлак

27-14-05-002     кум

27-14-05-003     жолдун жээгин кол менен таптап  тыгыздоо

 

Шифр булагы Чыгымдардын аталышы Ченөө бирдиги. 27-14-05-001 27-14-05-002 27-14-05-003
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,42 0,36 3,15
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:        
  — жол инженери; % 20 20 20

 

 

 

 

 

 

БӨЛҮМ 02.

Таблица СН 01-02-001Башдубалын куруу

Ченеми:1 Баш дубалы

Башдубалын курууда:

01-02-001-1 аштоо-көзөнөгү
01-02-001-2 аштоо-жарым көзөнөкчөсү

 

Шифр булагы Чыгымдын элементинин аталышы Ченөө бирдиги. 01-02-001-1 01-02-001-2
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 2,93 5,38
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  -инженер көпүрөчү;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

40

10

10

40

10

10

Таблица СН 01-02-003 Уруп тешичүу балка менен аска таштарды талкалоо

Ченеми:100 м3 грунта

Уруп тешичүу балка менен аска таштарды талкалоо, топурактардын тобу:

 

01-02-003-1
01-02-003-2
01-02-003-3 5
01-02-003-4 6
01-02-003-5 7

 

Шифр булагы Чыгымдын элементинин аталышы Ченөө бирдиги. 01-02-003-1 01-02-003-2 01-02-003-3 01-02-003-4 01-02-003-5
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 232,00 301,60 475,60 591,60 765,60
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:            
  -инженер көпүрөчү;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

10

10

 

Таблица СН 01-02-004 Арыкчалардын жантайынкы  жана түбүн таш менен бекемдөө

Ченеми:100 м2таш менен бекемдөө 100 м2

Бир катар таш менен бекемдөөдө жантайынкы бетин мохтун  үстүнкү катмарынын калындыгы:

01-02-004-1 0,1 м
01-02-004-2 0,15 м

Эки катар таш менен бекемдөөдө жантайынкы бетин мохтун  үстүнкү катмарынын калындыгы:

01-02-004-3 0,1 м
01-02-004-4 0,15 м

Кесилген арыкчанын түбүн, бир катар таш менен бекемдөөдөгү катмар калындыгы 0,15 м:

01-02-004-5 Мох боюнча
01-02-004-6 Чым көңдү жылуулук өткөрбөөдө жана мох менен

Кесилген арыкчанын түбүн, бир катар таш менен бекемдөөдөгү катмар калындыгы 0,15 м:

01-02-004-7 Мох боюнча
01-02-004-8 Чым көңдү жылуулук өткөрбөөдө жана мох менен

 

Шифр булагы Чыгымдын элементинин аталышы Ченөө бирдиги. 01-02-004-1 01-02-004-2 01-02-004-3 01-02-004-4
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 56,60 61,00 83,00 89,00
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  -көпүрө инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

10

10

 

Шифр булагы Чыгымдын элементинин аталышы Ченөө бирдиги. 01-02-004-5 01-02-004-6 01-02-004-7 01-02-004-8
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 63,00 90,00 91,00 120,00
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  -көпүрө инженери;

— топограф инженери;

— жардамчы адистер;

%

%

%

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

10

10

Таблица СН 01-02-005Жолдорду жана курулуш аяннтчаларынын карларын тазалоо

Ченеми:1000 м3кар

Жолдорду жана курулуш аянтчаларынын карларын тазалоо:

01-02-005-1 Шнектүү ротор менен кар тазалоо
01-02-005-2 Соко сымал түрткүч менен кар тазалоо
01-02-005-3 бульдозер менен 20м аралыкка сүрүп
01-02-005-4 бульдозер менен 10м аралыкка сүрүп
01-02-005-5 Женил карды кол менен тазалоо
01-02-005-6 Тыгыз карды кол менен тазалоо

 

Шифр булагы Чыгымдын элементинин аталышы Ченөө бирдиги. 01-02-005-1 01-02-005-2 01-02-005-3 01-02-005-4
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 0,74 0,50 2,31 0,75
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:          
  — жол инженери; % 20 20 20 20

 

Шифр булагы Чыгымдын элементинин аталышы Ченөө бирдиги. 01-02-005-5 01-02-005-6
  Эмгектин убакыт чыгымы: саат. 72,00 144,00
  Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:      
  — жол инженери; % 20 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

 1. БӨЛҮМ.

ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ  ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Бөлүм 1.1. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК ОРГАНИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-01-001 Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты бекитүү

Таблица КРЕР 27-01-002 Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун куруу

Бөлүм 1.2. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗИН ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-01-003 Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырып бекитүү

Таблица КРЕР 27-01-004 Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта куруу.

БӨЛҮМ. 2.  СУУ ТОПТООЧУ ЖАНА ДРЕНАЖДЫК КУРУЛУШ

Таблица КРЕР 27-02-001 Дренаждарды куруу

Таблица КРЕР 27-02-002 Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү:

Таблица КРЕР 27-02-003 Жолдун жээгинен сууну агызуучу дренаждардын воронкаларын куруу

Таблица КРЕР 27-02-004 Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.

Таблица КРЕР 27-02-005 Суу топтоочу курулуштарды узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.

Таблица КРЕР 27-02-006 Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу

Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу:

Таблица КРЕР 27-02-007 Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу

Таблица КРЕР 27-02-008 Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу

Таблица КРЕР 27-02-009 Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.

Таблица КРЕР 27-02-010 Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.

Таблица КРЕР 27-02-011 Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.

Таблица КРЕР 27-02-015 Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.

БӨЛҮМ. 3. АСФАЛЬТОБЕТОН ЖАНА КАРА ЩЕБЕНЬ (ШАГЫЛ) ЖАБДУУСУН ЖАНА НЕГИЗИН ДАЯРДОО (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

Бөлүмчө 3.1. ПРОФИЛДИН НЕГИЗИН ОҢДОО

Таблица КРЕР 27-03-001 Шагыл менен майда таш негиздеринин профилин оңдоо.

Таблица КРЕР 27-03-002 Кум-шагыл негиздеринин жана жабууларынын профилин оңдоо

Таблица КРЕР 27-03-004 Асфальтбетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу.

Таблица КРЕР 27-03-005 Ысык асфальтбетон аралашмасын менен аң- чөнөктөрдү өндоо (Ямочный ремонт)

 1. Бөлүмчө.  КУРУЛМАЛАРДЫ БУЗУУ

Таблица КРЕР 27-03-008 Жабууларды жана негиздерди бузуу

Таблица КРЕР 27-03-009 Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен кесүү.

Таблица КРЕР 27-03-010 Борттук таштарды бузуу

Таблица КРЕР 27-03-011 Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Таблица КРЕР 27-03-012 Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Таблица КРЕР 27-03-013 А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.

Таблица КРЕР 27-03-014 А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен барабанынын туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү.

БӨЛҮМ. 4. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТЕГИЗДӨӨ, ТӨШӨӨ

4.1. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ТЕГИЗДЕП ТӨШӨӨ

Таблица КРЕР 27-04-001 Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ШАГЫЛ ЖАНА КУМ-ЩЕБЕНь АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

Таблица КРЕР 27-04-003 Кум-щебень майдаташ аралашмасынан же шагыл-кум аралашмасынан негиздерди жана жабууларды куруу.

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ЩЕБЕНЬ АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН

НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

ТаблицаКРЕР 27-04-005 Таш материалдарын жогортон басканда 98,1 МП (1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-700 мм шагылдан болгон негизди куруу.

Таблица КРЕР 27-04-006 Таш материалдарын жогортон басканда 68,66 дан 98,1 Мпа (700дөн жогору 1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизги шагылдан болгон негизди куруу.

Таблица КРЕР 27-04-007 Кысууда 68,6 МПа (700кгс/см2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизин төшөө.

Таблица КРЕР 27-04-008 Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кош катмарлуунун үстункү катмарынын жана бир катмарлуунун негизин колдонууда 27-04-005, 27-04-006 жана 27-04-007 таблицаларды корректировкалоочу ченемдер.

Таблица КРЕР 27-04-009 70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө.

Таблица КРЕР 27-04-010 Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана бир катмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009 таблицасын корректировкалоочу ченемдер.

Таблица КРЕР 27-04-011 Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу

Таблица КРЕР 27-04-012 Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги шагыл таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Таблица КРЕР 27-04-013 Кысууда 68,6-98,1 Мпа (1000 кгс/см2) бекемдиктеги шагылды таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Таблица КРЕР 27-04-014 Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Таблица КРЕР 27-04-015 Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо

Таблица КРЕР 27-04-016 Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

Таблица КРЕР 27-04-017 Пенопластан жылуулук катмарын жасоо

Раздел 4.4.ТИКЕ КАПТАЛДАРДАГЫ  КУРУЛУУЧУ НЕГИЗИ ЖАНА ЖАбУУСУ

Таблица КРЕР 27-04-021 Кум цемент аралашмасы менен тике капталга курулуучу негиз

Таблица КРЕР 27-04-022 Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

 1. БӨЛҮМ. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН ЖАНА ПОДЗОРЛОРДУ КУРУУ

Бөлүмчө 1. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН КУРУУ

Таблица КРЕР 27-05-001 Даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүн куруу.

Таблица КРЕР 27-05-002 Брусчатка жана мозаик таштарыменен көпүрөнүн үстүн куруу.

5.2. ТӨШӨӨЧҮ ПОДЗОРЛОР И ОТМОСТКАЛАР

Таблица КРЕР 27-05-005 10 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө

 1. БӨЛҮМ. ТҮЗҮЛҮШ НЕГИЗДЕРИН ЖАНА КАПТОО

Бөлүмчө 6.1. КАТУУ ЖОЛ КИЙИМ

Таблица КРЕР 27-06-001 Курама темир бетон плиталары менен жолдун бетин каптоо.

Таблица КРЕР 27-06-002 Цементобетонных жабууларын, рельс-формаларында жүрүүчү бетоноукладчик комплектиси менен куруу

Таблица КРЕР 27-06-003 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жабууну куруу убагында насыптардын көп төгүлгөнүн байланыштуу автомашиналар обочинаданөтө албай калган учурда колдонулат

Таблица КРЕР 27-06-004 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жана 27-06-016 жайлаштырууда каптоо жана негиздердин эки полосасы боюнча 3,5-4м

Таблица КРЕР 27-06-005 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 ( 27-06-002-01 ден 27-06-002-16) негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда

Таблица КРЕР 27-06-006 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002  цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном)

Таблица КРЕР 27-06-007 Бетондун түзүлүш жаракалары

Таблица КРЕР 27-06-008 Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы

Таблица КРЕР 27-06-009 Жолдун жабуусуна коюлган торчо

Таблица КРЕР 27-06-010 Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо

Таблица КРЕР 27-06-011 Түзүлүш тигиштери кеңейтүү

Таблица КРЕР 27-06-013 Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен  куруу

Таблица КРЕР27-06-014 ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо

Таблица КРЕР 27-06-015 Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно — минералдык аралашмаларынан

Бөлүкчө 6.2. КАТУУ ЭМЕС ЖОЛ КИЙИМИ

Таблица КРЕР 27-06-016 Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп жолдун негизин куруу

Таблица КРЕР 27-06-017 Шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу

Таблица КРЕР 27-06-018 Негиздерди жана жабууларды кара шагылдан төшөө.

Таблица КРЕР 27-06-019 Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабууларды төшөө

Таблица КРЕР 27-06-020 Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды төшөө

Таблица КРЕР 27-06-021 Норма для корректировка таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5см.

Таблица КРЕР 27-06-022 Органикалык жабыштыруучулар менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу

Таблица КРЕР 27-06-023 Жуулган шагыл менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу (ШПО)

Таблица КРЕР 27-06-024 Шагыл жабууларды жана негиздерди тизүү, жарым сиңдирүү жана сиңдирүү

Таблица КРЕР 27-06-025 Топурак менен цементтин даяр аралашмасы менен 16 см калыңдыктагы негизди тайгалак формада профилировщик менен куруу.

Таблица КРЕР 27-06-026 Байланыштыруучу материалдарды куюу

Таблица КРЕР 27-06-027 Шагыл, кум же кум-шагыл аралашмасын кошуу

Таблица КРЕР 27-06-028 Порошоко окшогон кошумчаларды бөлүштүрүү

Таблица КРЕР 27-06-029 Ысык асфалт бетон аралашмасы менен калыңдыгы 4 см жабууну  асфальтоукладчик «Титан-325» жана перегружател «Шаттл-Багти SB-2500С» колдонуу менен куруу

Таблица КРЕР 27-06-030 Жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-06-029 талицасынын ченемине корректировка кылуу.

Таблица КРЕР 27-06-031 «VOGELE» асфальт укладчик менен ысык асфалт бетон аралашмасынан жабууну куруу.

Таблица КРЕР 27-06-032 Бааларды түздөө үчүн 27-06-031 таблицасынын корректировкасы

Таблица КРЕР 27-06-033 Wirtgen RX 4500 ремиксераны колдонуу менен калыңдыктагы 8 см жолдун жабуусун регенерациялоо ыкмасын колдонуп куруу.

Таблица КРЕР 27-06-034 Жол курулмаларынын өтмөк бөлүгүн калыңдыгы 4 см болгон литой асфальтобетон аралашмасы менен куруу

Таблица КРЕР 27-06-035 Volvo FEE 42R базасындагы автогудорнаторду колдонуу менен битум эмульсияны төгүп топурак (подгрунтовочны) иштерин жасоо

Таблица КРЕР 27-06-036 Асфальтобетон жабуусундагы жаракаларды герметикалык мастика менен «РСR-25» жаракалары бөлүүчү жана кою төгүүчү«MAGMA 110 DH» комплектүү машиналарды колдонуп жаракаларды жандандыруу.

Таблица КРЕР 27-06-039 Бир мезгилде эки катмардуу асфальтобетон жабуу технологиясы боюнча «Компакт-асфальт» асфальтоукладчик комплекси DYNAPAC менен куруу.

Таблица КРЕР 27-06-040 Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу

Таблица  КРЕР 27-06-041 «TINAH-325» асфальтоукладчикти колдонуп, асфальтогранулобетонной аралашмасы типа Э менен төмөнжана үстүнкү катмарды куруу.

Таблица КРЕР 27-06-043  Битум эмульсиясын бөлүштүрүүчү жабдыктуу асфальт укладчик менен ысык битумоминераль аралашмасын 2,5 см жука калыңдыкта жабууну куруу

Таблица КРЕР 27-06-044 Roadmix комплекстүү машина жана ЕCOHEATER жылытуучу машиналар менен эски 5 см калыңдыктагы асфальт жабуусуна ысык асфальтабетонду кошуп терморисайклинга ыкмасы менен 7 см калыңдыкта калыбына келтирүү.

Таблица КРЕР 27-06-045 Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.

Таблица КРЕР 27-06-046 Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.

Таблица КРЕР 27-06-047 Caterpillar RM-500 регенератор-смесителясын колдонуп  муздак ресайклинга ыкмасы менен жол полотнасынын негизин 15 ден 25см калыңдыкта куруу.

Таблица КРЕР 27-06-048 Органикалык эмес жабышкак жана регенератор-смесителясы менен топуракты  турукташтыруу жана бекитүү

Таблица КРЕР 27-06-049 Эки остуу геотехникалык решетка менен кыртышты турукташтыруу

Таблица КРЕР 27-06-050 Эки остуу геотехникалык решетканы колдонуу менен жогорку жүктү көтөрүүчү аянттарды түзүү.

Таблица КРЕР 27-06-051 Бетонду эки остуу геотехникалык решетканы армировка кылуу

Таблица КРЕР 27-06-052 Алдын ала фрезер менен тегиздеп профилине чыгарып  цемент жана полумердик кошумчаларды кошуп бекемдеп ресайклер менен негизди куруу.

Таблица КРЕР 27-06-053 Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен газондорго токтотуучу жайларды, парковкаларды куруу.

Таблица КРЕР 27-06-054 Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен откостордогу кыртыштын бузулушуна каршы коргоо иштерин жасоо

 1. БӨЛҮМ. ЖОЛЧОЛОР ЖАНА ТРОТУАРЛАР

Таблица КРЕР 27-07-001 Жолчолордун жана тротуарлардын асфальтбетон жабууларын төшөө

Таблица КРЕР 27-07-002 Кирпичтен же акиташ щебенинен тротуардын негизин(астын)  куруу

Таблица КРЕР 27-07-003 Бетон плиталары менен анын жиктерин толтуруп тротуарларды куруу

Таблица КРЕР 27-07-004 Жыгачтан тротуарларды куруу

Таблица КРЕР 27-07-005 Жабууну тротуар плиткаларынан куруу

Таблица КРЕР 27-07-006 Өлчөмү чакан типтүү «VOGELE» тибиндеги асфальтоукладчик менен ысык асфальтобетон аралашмасы менен тротуарларды жана жолчолордун жабуусун куруу:

Таблица КРЕР 27-07-007 Щебенден аянттарды жана щебенден жолчолорду квартал ичине куруу

Таблица КРЕР 27-07-008 Тротуарды гранит плиталары менен жабуу

 1. БӨЛҮМ. ЖОЛ ЖАБУУСУНУН ЧЕТИНДЕГИ  ТИЛКЕСИН  БЕКЕМДӨӨ  ЖАНА ЖОЛДУН ЖЭЭГИН БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-08-001 Жолдун жээгин жана тилкени бекемдеп куруу

Таблица КРЕР 27-08-002 Тилкени темир бетон плитасы менен бекемдеп куруу

Таблица КРЕР 27-08-003 Механизаштырылган планировкадан кийин ГЕОВЕБ ти колдонуп жердин откосун бекемдөө.

 1. БӨЛҮМ. ЖОЛДУ ЖАКШЫРТУУ
 2. ЖОЛДУ КОРГООЧУ ТОСМО

Таблица КРЕР 27-09-001 Коргоочу тосмо куруу

Таблица КРЕР 27-09-002 Жолго өткөнгө тоскоол болуучу темир тосмо куруу

Таблица КРЕР 27-09-003 Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун  куруу

Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун куруу:

Таблица КРЕР 27-09-004 Белги берүүчү мамычаларды жана жөнөкөй жыгачтан жасалган жоон мамы казыктарды орнотуу

Таблица КРЕР 27-09-005 Эки жагындагы тосмолорду(перил)  жана жоон мамы казык (тумб) тосмолорун  тактадан жасоо жана орнотуу

Таблица КРЕР 27-09-006 Жөнгө салып туруучу техникалык каражаттарды орнотуу

Таблица КРЕР 27-09-007 Кармап туруучу темир тоскоол  куруу

 1. ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ

Таблица КРЕР 27-09-008 Жол белгилерин фундаментсиз орнотуу

Таблица КРЕР 27-09-009 Курама темирбетон фундаменттерин кую менен ага  темир мамыларды орнотуп жол белгилерин кою

Таблица КРЕР 27-09-010 Темир бетон фундаменттерин куюп, ага темир бетон жана асбестцемент мамыларды орнотуп жол белгилерин кою

Таблица КРЕР 27-09-011 Темир рама конструкциясын орнотуп, ага  жол белгилерин кою

Таблица КРЕР 27-09-012 Көрсөтмө коюлуучу кошумча такталарды орнотуу

9.3. БЕЛГИЛӨӨ СЫЗЫГЫ

Таблица КРЕР 27-09-016 Краска менен жол бетин белгилөө сызыгы

Таблица КРЕР 27-09-017 Термопластик менен жол бетин белгилөө

Таблица КРЕР 27-09-018 Жарыкты кайтарып берүүчү элементтүү краска  менен горизонтальдык жол сызыгын түшүрүү

Таблица КРЕР 27-09-019 Жарыкты кайтарып берүүчү элемент менен жол кыймылынын тилкесин белгилөө

Таблица КРЕР 27-09-020 Жолдун табигый тегиз эместигин оңдоо.

Таблица КРЕР 27-09-021 Жолдорго КД-3 ЗМ серия 290 түрүндөгү жарыкты кайтарып берүүчү элементтер  (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) менен куруу.

Таблица КРЕР 27-09-022 Жол жабуусун тайгалакка каршы түстө куруу.

Таблица КРЕР 27-09-023 Магистралдын токтотуу блогун куруу

Таблица КРЕР 27-09-030 Коргоочу пластик панелден темир тоскоолдорунун тосмолоруна вертикалдуу жолдун белги сызыгын түшүрүү

Таблица КРЕР 27-09-031 Жарыкты кайтарып берүүчү муздак пластик элементтери менен жол сызыгын туурасынан түшүрүү.

Таблица КРЕР 27-09-032 Бетон бордюрга жана темир бетон тоскоол тосмолорго вертикалдуу жол белгилерин түшурүү.

 1. БӨЛҮМ. МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЯРДОО

Таблица КРЕР 27-10-001 Жабышкак битум материалдарын жана эмульсияны даярдоо.

Таблица КРЕР 27-10-002 Асфальт бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүртүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо

Таблица КРЕР 27-10-003 Жабышкак полимер-битумун даярдоо

Таблица КРЕР 27-10-004 Полимер-асфальт/бетон аралашмасын даярдоо

Таблица КРЕР 27-10-005 Карашагылды майдаланган карашагылдан даярдоо

Таблица КРЕР 27-10-006 Катуу бетон аралашмасын, инвентардык автоматташтырылган бетон заводдо, курулуш шартында даярдоо

Таблица КРЕР 27-10-007 Иштетилген жабышкак материалдар менен топурак аралашмасын карьерде орнотулган орнотмодо даярдоо

Таблица КРЕР 27-10-008 Таштарды даярдоо

Таблица КРЕР 27-10-009 Wirtgen KMA-200 өзү жүрүүчү асфальт аралаштыруучу установкасы менен органоминералдык жана асфальтогранулобетондун аралмасын даярдоо

№30 жыйнак. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨР

1-бөлум. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН ТЕМИР БЕТОН ЖАНА БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ.

Болүмчө 1.1. ПАЙДУДУБАЛДЫН АСТЫНДАГЫ ЖАЗДЫКТАР.

Таблица КРЕР 30-01-001 Көпүрөлөрдүн тирөөчтөрунун пайдубалынын алдына курулуучу жаздык.

Таблица КРЕР 30-01-002 Суу алдында көпүрөнүн  пайдубалынын алдына бетон жаздыгын куруу түзүлүшү.

Таблица КРЕР 30-01-003 Котловандын аянттчасын тосу боюнча курамы 20 м2

Бөлүм 1.2.. КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮНҮН ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН

ПАЙДУБАЛЫ.

Таблица КРЕР 30-01-009 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүнкурама пайдубалы.

Таблица КРЕР 30-01-010 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүнмонолиттик пайдубалы.

Таблица КРЕР 30-01-011 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүнмонолиттик пайдубалына арматура сеткаларын орнотуу.

Таблица КРЕР 30-01-012 Эстакаданын, көпүрөнүн , астынан өтүүчү жолдунтирөөчтөрүнүн темир-жыгач опалубкаларын орнотуу.

Бөлүмчө 1.3. ДАЯР ПАЙДУБАЛГА КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮ

Таблица КРЕР 30-01-018 Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүнкурамы.

Таблица КРЕР 30-01-019 Тирөөчтүн ядросун контурдук блок менен толтуруу

Таблица КРЕР 30-01-020 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетонункурамына, кургак  жерде бетон кую

. Таблица КРЕР 30-01-021 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетонкурамына, бетон кошулмасын беруу

Таблица КРЕР 30-01-022 Тирөөтүчүнүн курамын арматура менен токуу.

Таблице КРЕР 30-01-023 Монолиттик тирөөчтун курамын бетондоого туура кесилишин аянтын темир-жыгач опалубка менен тосуу   15м чейин

Таблица КРЕР 30-01-024 Фермалык аянтчанын монолиттик жана темирбетон  прокладка катарын, канаттарын, тротуардын курамы.

Таблица КРЕК 30-01-025 Автожол, темир-жол көпүрөнүн фермаастындагы темир-бетон  ригелин курамы.

Таблица КРЕР 30-01-026 Көпүрөнүн тирөөтүчүнүн облицовкасынынкурамы.

Таблица КРЕР 30-01-027 Орнотулган көпүрөнүн тирөөтүчүсүн уратуу.

Бөлүм 2. ТЕМИР БЕТОН КӨПҮРӨНҮН ПРОЛЕТТУК ТҮЗҮЛҮШҮ.

. Бөлүкчө 2.1.. ТИРӨӨЧ БӨЛҮКТӨРҮ.

Таблица КРЕР 30-02-001 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнүн пролетунунтемир-болт бөлүктөрүн орнотуу.

Таблица КРЕР 30-02-002 Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун   түзүлүшүнөполимердик материал,  жана второпласт резинасын орнотуу.

Бөлүкчө 2.2. БИР ТЕМИР ЖОЛ АСТЫНДАГЫ КӨПҮРӨНҮН ТЕМИР БЕТОН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.

Таблица КРЕР 30-02-005 Бир темир-жол астындагы көпүрөнүн темир бетон

пролетторун орнотуу:

Таблица КРЕР 30-02-006 Бир темир жол астындагы көпүрөнүн тиөөчүнө темир-бетон пролетун эки стрелалуу кран менен орнотуу.

Таблица КРЕР 30-02-007 Бир темир жол астындагы пролетту туурасынан

жылдыруу  аралагы  10м. чейинн

Бөлүкчө 2.3. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРЛӨРДҮН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.

Таблица КРЕР 30-02-014  Автожолжолдогу көпүрөлөрдүн темир-бетон пролеттук  балкаларын курамын курап бекемдөө

Таблица КРЕР 30-02-015 Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүнө пролетторду кою.

Таблица КРЕР 30-02-016   Даяр плитадан Автожол көпүрөлөрүн темир-бетон коропка түрүндөгү элементтеринен чогултуу.

Таблица КРЕР 30-02-017 Автожолдордун астындагы пролету темир-бетон

көпүрөнүн бастырмасын  куруу.

Таблица КРЕР 30-02-018 Автожолдордун астындагы темир бетон көпүрөнүн бастырмасынын  пролеттунун тартуу арматурасынчогултуу жана даярдоо.

Таблица КРЕР 30-02-019 Балкалардын пролеттордун тирөөчүнө коюда

плашкоуттарды чогултуп жана ажыратуу ташып келүү жана сууда тартып келип орнотуу үчүн.

Таблица КРЕР 30-02-020 Инвентар эмес кыймылдаган балканын тирөөтүчүсүн ташуу  үчүн ажыратып чогултуу.

Таблица КРЕР 30-02-021 Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсүн  ташуу жана  орнотуу.

Таблица КРЕР 30-02-022 Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсү менен ташуу

жана көрүрөнүн пролеттук түзүлүшүн орнотуу.

Бөлүкчө 2.4. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРДҮН КАБЫРГАЛУУ

ПЛИТАЛАРЫНЫН  КЕСИЛБЕГЕН ТЕМИР БЕТОН КОНРУКЦИЯЛАРЫНЫН КУРУЛМАЛАРЫ.

Таблица КРЕР 30-02-030 Инвентар курулма унаажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кабыргалу плитанын курулмасы.

Таблица КРЕР 30-02-031 Узун унажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кесик эмес кабыргалу плиталык курулмасы.

Таблица КРЕР 30-02-032 Узун монтаждоо унаажолдордун көпүрө темир-бетон

пролеттук кесик эмес кабыргалу плитанын курулушу.

Таблица КРЕР 30-02-033 Пролеттук конструкциясынын тартып куроо (ПРК).

БӨЛҮМ 3. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ ЖАНА ЖӨӨ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨЛӨР.

Бөлүкчө 3.1. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ  МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДОРДУН АВТОЖОЛ АЛДЫНДАГЫ БАСЫМДУУЛУК.

Таблица КРЕР 30-03-001 Курама темир-бетон жол өткөөлү мене темир-жолдордун автожол алдындагы басумдуулук.

Таблица КРЕР 30-03-002 Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы басымдуулугунун пролеттук курамын орнотуу.

БӨЛҮКЧӨ 3.2.  АВТОМОБИЛЬ ЖОЛУНУН АЛДЫНДАГЫ ӨТКӨӨЛДҮН КУРАМА ТЕМИР БЕТОНУНА БОЛГОН БАСЫМДУУЛУГУ.

Таблица КРЕР 30-03-008. Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы ортолук тирөөчтөргө болгон басымдуулук курулмалары.

Бөлүкчө 3.3..ТЕМИР ЖОЛ ТҮНӨН ЖӨӨ АДАМ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨ.

Таблица КРЕР 30-03-012 Темир-жол үстүнөн жөө адам өтүчү темир-бетон көпүрөнүн тирөөч курулмалары.

Таблица КРЕР 30-03-013 Темир жол үстүнөн жөө адам өтүүчү курама темир-бетон                                     пролетун орнотуу.

БӨЛҮМ 4. БОЛОТ ПРОЛЕТТУ КӨПҮРӨНҮН КУРУЛУШУ

Таблица КРЕР 30-04-001 Болот пролетту көпүрөнү  кран менен орнотуу

Таблица КРЕР 30-04-002 Болот пролетту көпүрөнү асма жана жарым асма ыкмасы менен чогултуу.

Таблица КРЕР 30-04-003 Металл курам көпүрөнүн асты даяр жерге узунунан  жылыштыруу.

Таблица КРЕР 30-04-004 Болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун асты даяр жерге 10 м аралыкка туурасынан жылыштырып куруу.

Таблица КРЕР 30-04-005 Болот пролеттуу  көпүрөнү  көтөрүү.

Таблица КРЕР 30-04-006 Металл болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү.

Таблица КРЕР 30-04-007 Плитанын ортотропунун курамын бекемдөө:

Ченеми:т темир конструкциялары.

Таблица КРЕР 30-04-008 Көпүрөнүн пролетунун ички жагын  курамын конвейер менен куроо.

Таблица КРЕР 30-04-009 Тайгалатуу методу менен көпүрөнү жылдыруу.

Бөлүк 6. ЖЫГАЧ КӨПҮРӨЛӨР

Таблица КРЕР 30-06-001 Жыгач тирөөчтүн курулушу.

Таблица КРЕР 30-06-002 Жыгач көпүрөнун пролуттук түзүлүшү.

БӨЛҮК 7. ДАЯР ПАЙДУБАЛДЫН (НЕГИЗИНДЕ) АЛДЫНДАГЫ СУУ ӨТҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨР ЖАНА ЛОТОКТОР.

Бөлүкчө 1.1. АВТОЖОЛ МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДУН АЛДЫНДАГЫ Т